Oslofjordplanen etter ett år:

VIKTIG: Oslofjorden er et viktig rekreasjonsområde for betydelige deler av den norske befolkningen, men fjordens helsetilstand er ikke den beste.

Arbeidet er i gang - men det er langt til målet

Oslofjorden er utsatt for store utslipp. Dessuten bor rundt 40 prosent av landets befolkning i nærheten av fjordområdet. Men selv om innsatsen mot utslippene er trappet opp, er det langt igjen til miljømålene er nådd.

Publisert Sist oppdatert

Ett år etter at en femårsplan for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram av regjeringen, har Miljødirektoratet, sammen med statsforvalterne gjort en evaluering av innsatsen så langt.

Oslofjordplanen inneholder 63 konkrete tiltak og 19 kunnskapstiltak. Signalene peker i riktig retning for å få ned tilførsler fra jordbruk og avløp til Oslofjorden, men rapporten viser også at selv om mange av planens tiltak er påbegynt, er få ferdigstilt.

I en pressemelding skriver Miljødirektoratet at det er satt av 70 millioner kroner ekstra i tilskuddsmidler til bøndene det første året av Oslofjordplanen, blant annet for å redusere avrenning til fjorden av fosfor, nitrogen, jordpartikler og organisk stoff fra jordbruket. Utover dette pågår det et arbeid hos statsforvalteren i Viken om blant annet å skjerpe krav til å redusere høstpløying på kornarealer, slik at færre skadelige næringsstoffer og jordpartikler renner ut i elver og vassdrag.

Hele 118 kommuner ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden, og alle må bidra til arbeidet, som også inkluderer ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper, arealplanlegging i strandsonene, og friluftsliv. Kommunene nærmest Oslofjorden har i størst grad rapportert om sine tiltak for å bedre miljøet det første året. Lavest er rapporteringen fra kommunene i Innlandet, både innen jordbruk og avløp.

– Signalene peker i riktig retning for å få ned tilførsler fra jordbruk og avløp til Oslofjorden. Samtidig vil avløpsrensing ta lang tid å få på plass, og innen jordbruk kreves det at gode intensjoner omsettes til handling før vi kan si at utviklingen er på riktig vei, sier miljødirektør Ellen Hambro.