FULL FART: På full fart mot høyhastighetsbevis, men fortsatt forberedelser med mange løse tråder.
FULL FART: På full fart mot høyhastighetsbevis, men fortsatt forberedelser med mange løse tråder.

Timeglasset renner mot ny fartsforskrift

Det er bare et drøyt år til alle som kjører båter i mer enn 50 knop må ha sitt høyhastighetsbevis i lomma. Fortsatt er det mange løse tråder. Det blir opp til kursstedene å bestemme pris.

Publisert Sist oppdatert

Er den tiden som gjenstår frem til forskrift om høyhastighetsbevis trer i kraft 1. juni neste år tilstrekkelig for en forsvarlig gjennomføring av en så omfattende og banebrytende forskrift? I dag lykkes det ikke Båtmagasinet å få Sjøfartsdirektoratet til å innse at tiden er for knapp, men i svarene til oss fremgår det at det fortsatt er mange løse tråder, for eksempel eksakt hvor mange mennesker som berøres av denne nye forskriften.

Ikke eksakt tall

MANGLER BÅTREGISTER: Fordi vi ikke har et obligatorisk båtregister er det vanskelig å si eksakt hvor mange som må ta høyhastighetsbeviset, sier overingeniør Ole-Andreas Stræte i Sjøfartsdirektoratet.
MANGLER BÅTREGISTER: Fordi vi ikke har et obligatorisk båtregister er det vanskelig å si eksakt hvor mange som må ta høyhastighetsbeviset, sier overingeniør Ole-Andreas Stræte i Sjøfartsdirektoratet.

– Det er vanskelig å gi noe eksakt tall på det da det ikke finnes et obligatorisk båtregister, men i utredningen ble det estimert minst 8000 båtførere. Da antar man at mange båter og vannscootere har flere førere, for eksempel flere i familien som kan føre fartøyet, svarer overingeniør Ole-Andreas Stræte i Sjøfartsdirektoratet.

I dette svaret poengterer overingeniøren det samme som fra mange hold har vært fremført som en svakhet med håndhevelsen av den nye forskriften, nemlig at det ikke finnes noe obligatorisk båtregister i Norge. Vi har derfor rettet spørsmål om hvordan den planlagte listen over båtmodeller som omfattes av forskriften, som nå er under utarbeidelse, er tenkt brukt. Svaret fra Sjøfartsdirektoratet er ikke klokkeklart:

Utfordrende å håndheve

– Både i forbindelse med utredning og høring er det påpekt at håndhevelse kan bli utfordrende, ved at det kan være vanskelig for politiet å avdekke om fartøyet kan gå over 50 knop, svarer Stræte. Han legger til:

- For å forenkle håndheving har Sjøfartsdirektoratet fått i oppdrag å utarbeide en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Listen vil være et levende dokument som oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før. Dette gjelder både nye modeller som blir satt på markedet og eventuelt eksisterende modeller.

Det bemerkes videre at førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis, selv om båten de fører ikke står på listen. Det avgjørende for om det kreves høyhastighetsbevis, er om båten med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, og fører har alltid har ansvaret for å gjøre seg kjent med, og oppfylle de krav som stilles.

FLERE SERTIFIKATER: Nå holder det ikke lenger med båtførerbevis eller D5L om du skal være på riktig side av loven når du sitter til rors i 50 knop.
FLERE SERTIFIKATER: Nå holder det ikke lenger med båtførerbevis eller D5L om du skal være på riktig side av loven når du sitter til rors i 50 knop.

Ønsker standardisert test

Videre fremfører Ole-Andreas Stræte at Sjøfartsdirektoratet vurderer det som fornuftig å få etablert en standardisert test for hvordan et fartøys hastighet skal testes ellers vurderes. Mer informasjon om slike fremtidige tester finnes i et rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet. Her heter det blant annet:

– Sjøfartsdirektoratet vurderer det som fornuftig å etablere en standardisert test for hvordan et fartøys hastighet skal testes/vurderes. For å sikre likebehandling og avklaring av om et fartøy skal stå på listen, vil Sjøfartsdirektoratet lage retningslinjer for en slik hastighetstest. Testregimet er foreslått med bakgrunn i ISO-standard for bestemmelse av største motoreffekt og etter Sjøfartsdirektoratet sine erfaringer med fritidsbåtbransjen, derav importører, produsenter og en bransjeorganisasjon.

Produsentliste

– Hvordan har dere kommet frem til akkurat disse båtene?

– Det er i hovedsak båtprodusentene selv som etter forespørsel fra Sjøfartsdirektoratet har informert om fartøyene som står på listen. Sjøfartsdirektoratet har ikke testet fartøyenes hastighet.

– Har dere dialog med politiet om hvordan håndhevelse av ny forskrift skal skje?

PÅ LISTA: Askeladdene C83 Cruiser er blant båtene som har havnet på lista over båter som krever høyhastighetsertifikat dersom den har dobbel motorinstallasjon
PÅ LISTA: Askeladdene C83 Cruiser er blant båtene som har havnet på lista over båter som krever høyhastighetsertifikat dersom den har dobbel motorinstallasjon

– Det er politiet som håndhever dette regelverket, og hvordan dette skal gjøres er derfor opp til dem. Sjøfartsdirektoratet er som nevnt klar over at det kan være noen utfordringer knyttet til håndhevingen av dette regelverket, men vi tror politiet finner gode løsninger på dette. Vi tror også at forsikringsselskapene vil spille en viktig rolle her, ved å kreve høyhastighetsbevis for de som skal forsikre fartøy som kan oppnå 50 knop eller mer.

- Få dere mange henvendelser fra personer og selskap som ønsker å bli godkjente som instruktører?

– Sjøfartsdirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra aktører som ønsker nærmere informasjon om retningslinjer for å holde kurs.

Kurstilbydere på plass i mars

- Har dere tall på hvor mange utdanningssteder og instruktører som trengs?

– Det viktigste er at det er geografisk spredning på kurstilbyderne slik at høyhastighetskurset er tilgjengelig for alle, uavhengig hvor man bor. Dette kan også løses med omreisende kurstilbydere. Sjøfartsdirektoratet vil legge til rette for at tilbydere som ønsker det kan tilby teoridelen digitalt, slik at de som bor langt unna utdanningssteder slipper å reise for å delta på teoridelen.

- Hva er det viktigste arbeidet i prosessen som nå pågår?

– Akkurat nå jobber vi med å få godkjennelsesprosessen av kurstilbydere på plass. Vi har som mål å starte godkjenning av tilbydere i starten av mars.

– Har dere noe nærmere et konkret prisestimat for hva et slikt bevis skal koste?

– Sjøfartsdirektoratet har ikke lagt føringer for hva det praktiske og teoretiske kurset skal koste. Det vil være opp til den enkelte godkjente tilbyder å prise sine kurs. I tillegg til kursavgift kommer et gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av beviset. Dette gebyret vil fastsettes innen kort tid, sier Ole-Andreas Stræte i Sjøfartsdirektoratet til Båtmagasinet.