FORBUDT: Fra 1. juli vil det være forbudt å tømme septik i farvannet til disse kommunene.
FORBUDT: Fra 1. juli vil det være forbudt å tømme septik i farvannet til disse kommunene.

Forskrift vedtatt: – Fra 1. juli blir tømming av septik forbudt

Om en måneds tid må alle båteiere i Oslofjorden belage seg på en ny virkelighet. Mange må bygge om båten om de ikke ønsker å knipe igjen. 

Publisert Sist oppdatert

Utdrag fra forskriften

§ 1. Virkeområde 

Forskriften gjelder for fritidsbåter som har toalett, og som oppholder seg i norske sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder og ut til grensen for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak (se kart). Dette inkluderer alle sidefjorder og indre Oslofjord.

§ 2. Definisjoner 

I denne forskriften betyr

a. «toalett» alle former for sanitæranlegg for oppbevaring av sanitært avfall om bord, herunder fast installert toalett, pumpetoalett med eller uten septiktank eller bærbart toalett.

b. «kloakk» avløp og annet avfall fra toalett, urinal og lignende.

§ 3. Utslippsforbud

Utslipp av kloakk i Oslofjorden er forbudt.

§ 4. Unntak

Forbudet mot utslipp av kloakk i § 3 gjelder ikke

a. utslipp som følge av skade på fritidsbåten eller utstyret hvis alle rimelige forholdsregler er tatt før og etter at skaden oppstod, for å hindre eller begrense utslippet mest mulig

b. fritidsbåter som har et kloakkrenseanlegg i henhold til ISO-standard NS-EN ISO 8099-2

c. fritidsbåter som er vernet eller fredet av Riksantikvaren.

§ 5. Båtførers ansvar

Båtfører er ansvarlig for å overholde bestemmelsene i forskriften.

– Klima- og miljødepartementet sendte i vinter ut et forslag til forskrift om å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden ut på høring. Forbudet er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli i år, skriver Regjeringen i en pressemelding sendt ut i dag. 

– Hele Oslofjorden vil bli en forbudssone for tømming av kloakk fra alle fritidsbåter, med unntak av enkelte vernede og fredete båter. Som alternativ til å tømme kloakk i fjorden kan båteierne benytte seg av mottaksanlegg tilknyttet havnene i Oslofjorden, står det videre. 

Kommuner ville vente 

I pressemeldingen erkjenner regjeringen at "flere kommuner ønsket lengre tid til å etablere flere tømmestasjoner før et forbud trådte i kraft", men likevel mener klima og miljøminster Andreas Bjelland Eriksen at tømmetilbudet vil være tilstrekkelig: 

–  Det finnes allerede 43 mottaksanlegg for fritidsbåter rundt fjorden i dag. Kommunene og havneansvarlige har plikt til å sørge for et tilstrekkelig tilbud, og de står fritt til å finansiere bruken helt eller delvis gjennom brukerfinansiering eller over eget budsjett. Jeg er trygg på at de vil følge opp tømmetilbudet fremover, sier klima- og miljøministeren.

Leder for Norboat, Magnus Frøshaug Ryhjell, er ikke like sikker på innføringen av tiltaket  som ministeren: 

– Vi er skuffet, men ikke overrasket over at dette er måten myndighetene valgte å løse denne saken på. Her blir nok en gang båtfolket offer for at det er personer uten kompetanse om- og ei heller villighet til å sette seg inn i båtlivet som tar beslutninger. Kapasiteten på tømmestasjoner i fjorden er begredelig, og de få som finnes er i svært varierende stand. Det må lages mange flere og de må vedlikeholdes, slik at folk har et sted å tømme, skriver Ryhjell til Båtmagasinet. 

43 MOTTAKSANNLEGG: Som alle bør være i drift om en måneds tid.
43 MOTTAKSANNLEGG: Som helst bør være i drift om en måneds tid.

Enda et punkt på tiltaksplanen: – Ikke engang målbart

Regjeringen gir oss i pressemeldingen et innblikk i årsaken til innføringen av forbudet: 

– Tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Nå gjennomfører vi enda et av punktene i tiltaksplanen for fjorden ved å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter, skriver de. 

Ryhjell påpeker derimot at utslippet fra fritidsbåter er marginalt, noe som tidligere også er blitt erkjent av myndighetene: 

– Norboat er absolutt for at man skal jobbe for å redde Oslofjorden. Derfor hadde vi selvsagt håpet at politikerne ville ta grep som faktisk utgjorde en forskjell, fremfor å gå for den enkleste løsningen, kun for å sette en hake på listen med ting som trenger tiltak. Septik fra fritidsbåter er ikke en gang målbart sammenlignet med underdimensjonerte renseanlegg og avrenning fra jordbruk, men nok en gang blir disse faktorene oversett, skriver Ryhjell. 

SKUFFET: Leder i Norboat, Magnus Frøshaug Ryhjell, er svært skuffet etter beslutningen om å vedta forskriften: – Båtfolket blir nok en gang offer for at det er personer uten kompetanse om- og ei heller villighet til å sette seg inn i båtlivet som tar beslutninger.

Senere i pressemeldingen nevner regjeringen flere av grunnene til Oslofjordens helsetilstand: 

– Tilstanden for livet i Oslofjorden er alvorlig. Fosfor og nitrogen slippes ut i fjorden fra avløp og jordbruk. Styrtregn og store nedbørsmengder fører økte mengder partikler og brune humusstoffer ut i de store elvene som renner til Ytre Oslofjord. Resultatet er mørkere vann, nedslamming av strandområder og algeoppblomstring. Flere av bunnområdene både i indre og ytre fjord har lave konsentrasjoner av oksygen. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang, skriver Regjeringen. 

Mange må bygge om: – Knapt noe reaksjonstid

Ryhhjell påpeker senere det faktum at båteierne nå får dårlig tid til å bygge om båten, midt i den travleste tiden. Han påepker også et ironisk element knyttet til forbudet, og det regelmessige utslippet av rå kloakk som mye regn underdimensjonerte renseanlegg medfører: 

– Mange må nå regelrett bygge om båtene sine. Det tar tid og det koster penger. Her har vi knapt fått noe reaksjonstid i det hele tatt – midt i den tiden der verkstedkøene for båt er lengst. I tillegg ligger det en voldosm den voldsomme ironien i det totale bildet her: Nå skal vi altså kjøre lange omveier, og dermed bruke mer fuel, til tømmestasjonene og tømme der, hvis vi finner en som virker. Så pumpes septik videre fra tømmestasjonen, over til de kommunale anleggene, som allerede er underdimensjonert og ikke renser godt nok, før det derfra pumpes ut i sjøen. I dag er savnet etter politikere og myndighetspersoner, som faktisk vil gjøre en forskjell i samfunnet, svært stort, slutter Ryhjell, leder i Norboat.