LEDER I NORGES VANNSCOOTERFORBUND: Christian Hammernes.

Oppfordrer til sjøvett

Normalt er de ganske så uenige med hverandre, men nå står vannscooterførere, seilere, padlere og ornitologer sammen med en klar oppfordring.

Publisert Sist oppdatert

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Norges Vannscooterforbund er uenige om mye, men har et felles ønske om at de som ferdes på sjøen må bli flinkere til å vise hensyn. I en pressemelding som er sendt ut oppfordrer de alle som ferdes på sjøen i sommer til å utvise sjøvett og minner om at man er pliktig til å følge sentrale og lokale lover og regler, som gjelder for alle fritidsfartøy.

LES OGSÅ: Mange kritske til vannscootere

Ønsker færre konflikter

– Det er en kjent sak at det en del steder er et høyt konfliktnivå på sjøen, særlig mellom myke trafikanter og motoriserte fartøy. Vi ønsker å få ned konfliktnivået, og fokusere på det som er viktigst; at det skal være plass til alle på sjøen, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Aktørene peker på at et av de viktigste tiltakene for førere av store og små fritidsfartøy er å avpasse fart og avstand, slik at man ikke fortrenger myke brukere av sjøen, som padlere, svømmende, seilere og dyre- og fugleliv.

– Sjøen er en viktig rekreasjonsarena og friluftsområde for mange. En situasjon med høy fart, eller hvor man kommer tett på hverandre, oppleves som mye mer utrygg for de myke brukerne. De som kjører motorisert fartøykan gjerne tenke at de har god kontroll og oversikt, mens en person i kajakk kan bli usikker og redd, sier Sven Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund i pressemeldingen.

Hensyn til dyrelivet

Det påpekes videre i pressemeldingen at i tillegg til å ta hensyn til hverandre, er det også viktig å ta hensyn til fuglelivet og naturen ved kysten.

– Langs land har mange fugler små unger som akkurat nå møter verden for første gang. I tillegg skifter mange vannfugler fjærdrakt om sommeren, og har redusert evne til flukt og fremkommelighet. Flokker med slike fugler kan også ligge langt fra land. Fugler kan være vanskelig å oppdage, og derfor må farten begrenses, sier Martin Eggen i NOF i pressemeldingen.

Norges Vannscooterforbund, Norsk Friluftsliv, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund og NOF minner om at småbåtførere har en plikt til å følge nasjonale hensynsregler som blant annet småbåtloven og Sjøveisreglene, i tillegg til lokale verne-, fart- og ordensforskrifter i de kommunene de ferdes.

– Selv om vannscooterforskriften ble opphevet i fjor er det ikke fritt frem. Det er en rekke lover og forskrifter som gjelder for fartøy både med og uten motor. Vi erfarer at alt for få kjenner til hva som gjelder av lovverk, det vil vi nå gjøre noe med, sier Christian Hammernes fra Norges Vannscooterforbund.

KOMMENTAR: – Forbudet går utover sikkerheten

Lover og forskrifter

Småbåtloven

I lovens § 24 om navogering står det: «En fritidsbåt skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier.»

• Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

I forskriftens § 2 om generell fartsbegrensning står det:

«Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.»

• Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder.

I forskriftens paragraf § 2. om fart og aktsomhet står det at:

Fartøyer, uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, samt sjøfly, som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time), og vise særlig aktsomhet

• Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)

I forskriften som blant annet angir sjøveisreglene som også førere av fritidsbåter er underlagt står det i regel 6 om sikker fart: «Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold.»

 

Ressurser:

Oversikt over lokale forskrifter: http://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/Fartsbegrensninger-til-sjos/Alle-lokale-fartsforskrifter/

Karttjeneste som viser fartsbestemmelser, vernesoner og annen nyttig informasjon: http://www.kartinfo.no

NB! Mangler noen kommuner