Statsbudsjettet 2021:

MER PENGER: Tilskuddene til Statsraad Lehmkuhl (bildet) og de to andre, norske skoleskipene økes i 2021. Foto: Jan Hanchen Michelsen
MER PENGER: Tilskuddene til Statsraad Lehmkuhl (bildet) og de to andre, norske skoleskipene økes i 2021. Foto: Jan Hanchen Michelsen

Mer til penger skoleskipene

Overføringene til de norske skværriggerne økes i forslaget til statbudsjett for 2021. Utover dette varsles det ingen voldsomme endringer i støtten til det maritime kulturvernarbeidet

Sjøfartsnasjonen Norge kan skryte av at hele tre store skværriggere ennå er i drift som skoleskip, medseilerskip og som viktige, flytende kulturminner. «Sørlandet», «Christian Radich» og «Statsraad Lehmkuhl» ble alle bygget for rundt hundre år siden og eies i dag av ideelle stiftelser. De aldrende fartøyene er kostbare å holde i operativ stand og koronaepidemien har i tillegg gjort 2020 til et ekstra utfordrende år. Da hjelper det litt at tilskuddene økes i 2021, selv om det ikke er snakk om voldsomme summer. Tilskuddene til «Sørlandet» økes fra 11,07 millioner til 11,325 millioner, «Christian Radich» går fra 7,97 millioner til 8,15 kroner, mens det største av fartøyene, «Statsraad Lehmkuhl», får 15,1 millioner, mot årets 14,76 millioner.

Usikkerhet rundt fartøyvern

Utover dette er ifølge Forbundet KYSTEN tilskuddene til det maritime kulturminnevernet omtrent som forventet, men organisasjonen er bekymret over usikkerhet rundt fartøyvernet og mindre aktivitets-midler til friluftslivet. Denne posten kuttes med rundt tre millioner kroner.

– Dette mener Forbundet KYSTEN er et uventet grep av regjeringen, da lavterskel friluftsliv har vist seg å være spesielt viktig for folk i den pandemisituasjonen vi nå står oppe i, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Forbundet hilser derimot velkommen at regjeringen setter av 1,185 milliarder til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten, med mål om å øke aktivitetsnivået for første halvår av 2021.

Hva skjer med grunntilskuddet?

Rammen for driftsstøtte til frivillige organisasjoner under Klima- og miljødepartementet er uendret mens rammen til Riksantikvaren har fått en økning på 3,1 prosent fra i fjor. Grunntilskuddet til Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) er derimot ikke nevnt:

– De siste årene har NFF stadig vært utsatt for kutt i driftstilskuddet, men denne utelatelsen er helt ny. Foreningen er derfor bekymret for hva dette vil innebære for deres tilskudd til drift neste år og på lengre sikt.

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie står på stedet hvil, det gjelder også støtten til studieforbundene, mens støtten til landets tre fartøyvernsentra får en liten økning. Norsk kulturminnefond styrkes med 2,7 prosent.

Underfinansiert momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen økes til 1,8 milliarder kroner. Dette er i tråd med hva regjeringen lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner.

– Vi håper dette snart kommer på plass, da det er et viktig prinsipp at man skal slippe å betale moms på dugnad, noterer organisasjonen i pressemeldingen.