Statsbudsjettet 2021

ETTERSLEP: De siste årene har Kystverket satt inn stor innsats i å redusere vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen. Dette arbeidet skal fortsette til neste år. Foto: Jan Hanchen Michelsen

Kystverket på stedet hvil

Kystverket får vel 2,5 milliarder kroner i statbudsjettet 2021. Det er omtrent det samme som i årets budsjett, men i tillegg settes det av midler til andre prosjekter som vil få betydning for sjøfarende og havmiljø i årene fremover.

– Sjølv om det er vanskelege tider både for Noreg og resten av verda, er det foreslått å vidareføre rammene våre også i 2021. Det skaper eit godt utgangspunkt for den nye organiseringa vår som er på plass frå årsskiftet, der eit av måla er å utnytte ressursane betre, sier kystdirektør Einar Vik Arset, i en pressemelding.

En del av midlene går til å vedlikeholde navigasjonsutstyr og utbedre innseilinger mens 81 millioner kroner er satt av til investeringer i navigasjonsinfrastruktur. Dermed kan Kystverket videreføre arbeidet med å redusere et stort vedlikeholdsetterslep. Også arbeidet med å utvide dekningsområdet for VTS (Vessel Traffic Service) på vestlandet forsetter.

91 millioner til tryggere havneleder

Ifølge Kystverket blir det satt av 91 millioner kroner til å utbedre og utvide flere farleder. I budsjettforslaget nevnes særlig disse innseilingsprosjektene:

• Grenland (ferdigstilles i 2021).

• Bodø (ferdigstilles i 2021).

• Bulandet, Askvoll (ferdigstilles i 2022).

• Forsøl, Hammerfest (ferdigstilles i 2022).

• Maurholen, Eigersund (ferdigstilles i 2022).

Testsenter i nord, marin klynge i Bergen

KONTROLL: Også arbeidet med å utvide VTS-dekningsområdet på vestlandet får fortsette. Bildet viser Fedje trafikksentral nordvest for Bergen. Foto: Jan Hanchen Michelsen.

Av andre prioriterte tiltak i budsjettforslaget kan det nevnes at 52 millioner kroner fra Samferdselsdepartementets budsjett går til Senter for oljevern og marint miljø. Dette er en dobling sammenlignet med 2020. Halvparten settes av til planlegging av et nytt testsenter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Vesterålen. Senteret skal gi bedre muligheter til å beskytte havbruk, fiskerier og sårbare naturmiljøer mot konsekvensene av økt skipstrafikk og andre maritime aktiviteter i nord.

Statsbudsjettet bevilger videre 13 millioner til den planlagte marine klyngen i Bergen. Den gamle containerhavnen i Dokken skal bli til en helt ny bydel og en viktig del av planen er at både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet skal flytte til området.