Vindkraft til havs

TRENGER KUNNSKAP: Havforskningsinstituttet ønsker å vite mer om hvordan vindkraft til havs påvirker livet under havoverflaten.

– Det haster å få på plass forskning

Skal vi rekke å gi kunnskapsbaserte råd i tide, haster det med å få på plass en helhetlig forskningssatsning på miljøeffekter av vindkraft til havs, mener Havforskningsinstituttet.

I en kronikk i Nordnorsk debatt tar forsker Karen de Jong, forskningssjef Henning Wehde og administrerende direktør og Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet opp behovet for behov for forskning i vindkraft til havs. De skriver at før Norge bygger ut storskala vindkraftanlegg i havet, bør det gjennomføres grundige studier på miljøeffektene av havvind. De trekker også fram flere funn som de kjenner til i dag:

  • Byggingen av forankringer kan skade fiskearter som lever og gyter der arbeidet skjer. HI har frarådet utbygging av havvind i viktige gyteområder og andre områder som er viktige for spesifikke arter, slik som lodde og tobis, som legger egg i sandbunnen.
  • Sprengningsarbeid kan skremme marine organismer på samme måten som seismikkskyting. HI råder til å unngå sprengningsarbeid som kan forstyrre for eksempel gytende fisk.
  • Bakgrunnsstøyen fra turbinene, og økt skipstrafikk på grunn av vedlikehold, kan forstyrre hval, fisk og andre marine organismer som kommuniserer med lyd.
  • Elektromagnetiske signal fra strømkablene som går fra vindmøllene til land kan muligens også påvirke orienteringssansen til fisk som bruker magnetisme til orientering, som skate, hai, hyse og ål.
  • Vindturbiner og forankringer fungerer muligens som kunstige rev hvor det kan vokse alger og skjell, og hvor fisk og andre dyr kan finne ly og føde. Spesielt i åpne havområder med bløt bunn kan de øke det biologiske mangfoldet. Slike rev kan imidlertid også være springbrett for spredning av fremmede arter.
  • Mange fiskearter finnes i større mengder innenfor vindmølleparker enn i havområdene rundt. Det er fremdeles usikkert om det er fordi fisken samler seg rundt vindmøllene eller fordi bestanden totalt er blitt større. Det er derfor også usikkert om fiskeri rundt parkene blir påvirket.

For tiden jobber Havforskningsinstituttet med å få på plass en pilotstudie, hvor sw skal utrede Tampen-området i Nordsjøen. Her planlegger Equinor den første større utbyggingen av vindkraft på norsk sokkel med flytende turbiner.

– Ved siden av miljøkartleggingen er vi i gang med nye forsøk for å teste effektene av elektromagnetisme og lyd på fiskelarver. Nye vindkraftanlegg er planlagt langs «motorveien» utenfor norskekysten som frakter fiskeegg og -larver nordover til oppvekstområdene. Foreløpig vet vi ikke hvilke effekter det kan ha. Disse forsøkene og våre planer for overvåkning i vindkraftanleggene er unike i verdenssammenheng, og utføres med ny og avansert teknologi, skriver forskerne fra Havforskningsinstututtet.