80 prosent oppdrettsegg i prøvene:

GENETISK FORURENSING: Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Nå frykter naturvernere og forskere at den økende interessen for torskeoppdrett kan medføre lignende problemer for torsken.
GENETISK FORURENSING: Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Nå frykter naturvernere og forskere at den økende interessen for torskeoppdrett kan medføre lignende problemer for torsken.

Torskegener på avveie

Analyser av torskeegg i Meløy i Nordland viser at cirka 80 prosent av eggene har en genetisk profil som er svært lik torsken i et lokalt oppdrettsanlegg.

Det var forbindelse med to rømmingshendelser det siste året at Fiskeridirektoratet innledet samarbeid med Havforskningsinstituttet om feltundersøkelser i sjøområdet rundt Åmøy. Målet er å øke kunnskapen om oppdrettstorskens atferd og spredning etter rømming, og å undersøke risikoen for at oppdrettstorsk gyter.

Eggprøver og prøver av vill torsk er samlet inn på 10 ulike prøvesteder. Disse er sammenlignet med oppdrettstorsk fra Norcods lokalitet Frosvika.

Genetiske analyser av eggene viser altså at vel 80 prosent har en genetisk profil som er svært lik oppdrettstorsken i anlegget, men analysene kan ifølge Fiskeridirektoratet ikke fastslå om eggene faktisk stammer fra gyting i anlegget eller fra rømt torsk.

Bransje i vekst

Det har vært stor interesse for torskeoppdrett de siste årene, og produksjonen er ventet å øke.

– For å sikre en miljømessig forsvarlig vekst, er det avgjørende å styrke kunnskapsgrunnlaget betraktelig, spesielt med tanke på miljøeffekter av rømming og kjønnsmodning og gyting i merd, skriver Fiskeridirektoratet.

Naturvernorganisasjoner har i flere år advart mot at torskeoppdrett kan ha store konsekvenser for naturlig forekommende torskestammer, og senest i januar meldte NRK at fiskere i Meløy kommune fikk mye oppdrettstorsk i garnet. Fisken viste seg å komme fra Frosvika. Anlegget har også vært nødt til nødslakte store mengder oppdrettstorsk fordi den var blitt kjønnsmoden.

KYSTTORSK: Ennå er det mulig å fiske vill kysttorsk av god størrelse, i alle fall fra vestlandet og nordover. Men hva vil skje om oppdrettsbransjen ikke har kontroll på artene som brukes i oppdrett?
KYSTTORSK: Ennå er det mulig å fiske vill kysttorsk av god størrelse, i alle fall fra vestlandet og nordover. Men hva vil skje om oppdrettsbransjen ikke har kontroll på artene som brukes i oppdrett?