utgave nr 9 2009

Båtjuss

Publisert Sist oppdatert

Misfarging av gelcoat
Jeg kjøpte en ny båt med blått skrog våren 2006. Våren 2008 oppdaget jeg misfarging i gelcoat, og tok telefonisk kontakt med forhandleren angående misfargingen. Etter dette har jeg purret flere ganger, inntil det ble klart at to representanter for gelcoat-produsenten våren 2009 for å ta min og flere andre båter med samme problematikk i øyensyn. Forhandleren foreslo at de skulle forsøke å løse saken ved å gi meg et godt tilbud på en ny båt, samt å ta min båt i innbytte til markedspris. Vi skiltes deretter med det klare mål at de skulle skaffe et godt tilbud på ny båt. Et alternativ kunne være å pusse båten slik at den fremstår uten misfarging, men dette er en stor jobb. Dessverre har det vist seg at forhandleren ikke følger opp. Det passer for så vidt godt med det inntrykket jeg som kunde har fått av dette firma gjennom flere år. Etter dette har jeg ikke hørt noe fra dem. Hva vil du råde meg til å gjøre i saken?

Svar:
Slik du beskriver misfargingen forstår jeg at dette er et tydelig avvik i forhold til andre tilsvarende båter. Etter forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd bokstav b skal båten ”svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper”. Du vil naturligvis ha rett til å forvente at gelcoaten ikke skal misfarges etter få år, og båten vil derfor være mangelfull etter forbrukerkjøpsloven § 16. Etter forbrukerkjøpsloven kan du da i utgangspunktet velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30, kreve prisavslag etter § 31, kreve heving og kreve erstatning etter § 33. Jeg vil anbefale deg å fremsette en et skriftlig krav overfor forhandleren, hvor du minner om at du er stilt i utsikt et tilbud om omlevering. Du kan gjerne minne om at du har krav på omlevering etter forbrukerkjøpsloven § 29, dette ”gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet … volder selgeren urimelige kostnader”. Det kan diskuteres om unntaket vil få anvendelse her, men omlevering er lovens hovedregel. Alternativt kan du kreve retting, det vil si at selgeren utbedrer misfargingen. Naturligvis skal dette være kostnadsfritt for deg. Dersom forhandleren ikke aksepterer at misfargingen er en mangel, fordi dette er noe du ”må regne med” eller tilsvarende, bør du engasjere en teknisk sakkyndig som har greie på plast(skader) – og be om en uttalelse fra ham eller henne. Du kan også vurdere å få dette utbedret selv og kreve utgiftene erstattet av selgeren, eventuelt også produsenten. Som en siste utvei kan du naturligvis også erklære heving. Om ikke annet vil det motivere selgeren til å reagere, og finne en løsning.

Import av lastebilmotor og HK-avgift
Jeg har planer om å importere en båt uten motor og en lastebilmotor som jeg tenker å marinisere selv. Må jeg da svare HK-avgift når motoren skal brukes i båt?

Svar:
Forskriften av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter har en egen bestemmelse om dette i § 3-15-1. Her heter det at:
”(1) Avgiftsplikten omfatter båtmotorer (fremdriftsmotorer) med minst ni hestekrefter, herunder motorer som er innmontert i båt. Videre omfattes industrimotorer eller andre motorer som markedsføres som egnet til marinisering, herunder løse motorblokker til slike motorer.
(2) Avgiftsplikten omfatter også motorer med utstyr for marinisering som tilbys for salg eller montering. Dette gjelder selv om tilbudet fremsettes av forskjellige leverandører og faktureres hver for seg, når motor og mariniseringsutstyr tilbys samlet for salg, f.eks. gjennom felles annonsering, markedsføring mv. Tilsvarende gjelder ved innførsel, selv om innførselen fordeles på flere sendinger og skjer fra forskjellige leverandører og til forskjellige mottakere.”
Avgiftsplikten omfatter i utgangspunktet kun båtmotorer. Dersom en motor senere skal ombygges til båtmotor (mariniseres) faller en slik ombygging i utgangspunktet utenfor avgiftsplikten dersom dette gjøres privat til eget bruk (ikke for salg). Et unntak gjelder imidlertid, som du ser av forskriften, dersom det ved annonsering eller på annen måte tilbys et "byggesett" hvor det inngår avgiftsfri motor, men med utstyr for marinisering. Men ettersom jeg forstår er det ikke noe likt du tenker deg å innføre. Avgiftsplikten oppstår på innførselstidspunktet for uregistrerte importører, som du vel vil være hvis du importerer selv. Dette innebærer at det er varens tilstand på dette tidspunktet som avgjør om den er avgiftspliktig eller ikke. Hvis den ikke er marinisert på innførselstidspunktet, og heller ikke noe byggesett som nevnt i forskriften, vil den følgelig ikke være avgiftspliktig. Hva du gjør med motoren etter dette tidspunktet er uten betydning, så lenge du skal ha den til privat bruk.

Reklamasjon på båt overtatt etter felleseieskifte
Jeg skilte meg for ett år siden og jeg overtok da båten vår ”på felleseieskifte” som det visstnok heter. Nå solgte jeg båten i vår, men fikk nylig en reklamasjon fra kjøperen. Kjøperen krever da et prisavslag på 200 000 kr for en skjult mangel. Dersom jeg må betale dette mener jeg eks-kona bør ta halvparten. Med andre ord slik at vi betaler 100 000 kr hver. Kan jeg kreve det av henne, eller er ”løpet kjørt”?

Svar:
Båtsalget mellom deg og kjøperen reguleres av den alminnelige kjøpsloven fra 1988. For det tilfellet reklamasjonen fra kjøperen er berettiget må det undersøkes om den skjulte mangelen også kan gjøres gjeldende overfor din tidligere ektefelle. Etter mitt syn må en slik overføring på ektefelleskifte reguleres av kjøpsloven hva gjelder hennes halvdel – for jeg forstår dere eide båten med en halvpart på hver. Etter kjøpsloven § 1 gjelder loven ”kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov” og etter andre ledd gjelder loven ”også bytte av ting så langt den passer”. Hva som menes med et ”kjøp” er ikke definert i kjøpsloven, men etter alminnelig rettsoppfatning er kjøp en gjensidig avtale om overføring av eiendomsretten til et formuesgode mot pengevederlag. På et skifte fordeles aktiva og passiva og realiteten er enten at ektefellen mottar et pengevederlag eller en ting. I sistnevnte tilfelle står man overfor et bytte, og da gjelder også kjøpsloven. Etter mitt syn blir derfor spørsmålet om den mangelen som eventuelt når foreligger også forelå for ett år siden, når dere delte boet. Dersom det er tilfellet må overdragelsen av hennes andel anses som mangelfull. Hun må dermed svare for halvparten av et eventuelt prisavslag.