Forbudt å tømme dassen i havet

Naturvernforbundet vil ha slutt på at båtfolket tømmer kloakken sin rett i sjøen. Samme forbund roper også et sterkt varsko mot den trussel de mener det økende båtlivet har på den marine faunaen.

Publisert

I dag kan fritidsbåter tømme toalettavfallet rett i sjøen så lenge de er 300 meter fra land.

-Det er uakseptabelt å drive med den typen utslipp, sier leder i Naturvernforbundet i Hordaland, Ingar Flatlandsmo til NRK. Han viser til at så vel hytter som bobiler må innordne seg et helt annet regelverk, og mener utslippene truer det biologiske mangfoldet og miljøet i fjordene.

Hans kollega Per-Erik Schulze går enda lenger og mener fritidsbåter er i ferd med å bli en stor miljøtrussel på Sørlandet og i Oslofjordområdet.

-Båtene forurenser farvannene og skremmer bort fisk og dyr, sier marinbiolog Per-Erik Schulze i Norges Naturvernforbund.

Støy skremmer fisken

-Båtmotorene har store utslipp. Mange båter kan svi av opp til 100 liter bensin i timen. Dersom du i tillegg kjører alene i båten, blir dette skikkelig miljøsvineri, sier Schulze. Det er også få småbåthavner og serviceanleggene som håndterer miljøgiftene som er i bunnstoffet forsvarlig, mener Schulze

-Mange sjødyr bruker hørsel som viktigste sanseorgan. Vi ser at mange fisk og sjødyr finner seg andre steder å være om sommeren på grunn av støy fra fritidsbåter, opplyser marinbiologen.

Norges Naturvernforbund vil nå kartlegge støynivået i en del havner og fartsleder, og oppmuntrer lokale myndigheter til å innføre fartsrestriksjoner og støygrenser.

-Endel fartøy bør nok rett og slett forbys i indre skjærgård på linje med regionale forbud mot vannskutere, sier Schulze.

Tror på flere konflikter

Han tror også vi kommer til å se flere konflikter mellom ulike brukergrupper i skjærgården framover, på grunn av uvettig bruk av fritidsbåter, sjøfly og helikopter.

- Her er det mye opp til båtbransjen å oppmuntre til miljøvennlig atferd og teknologi, sier Schulze som ikke er imponert over de norske båtleverandørene så langt.

Oppdrett verst

Marin rådgiver i Naturvernforbundet, Bernt R. Olsen, sier til NTB at virkningen av utslipp fra oppdrettsanlegg er mer alvorlig enn kloakkutslippene. Men i enkelte fjorder og mindre områder kan også forurensning fra båter bety en del.

Han har undersøkt forholdene i Hardangerfjorden etter at algeveksten har økt sterkt, blant annet på badeplasser. Han setter algeveksten i sammenheng med at fjorden er sterkt belastet med oppdrettsanlegg.

– Det er slått fast at utslipp fra akvakultur står for den store økningen i næringssalter i sjøen. Naturvernforbundet har derfor krevd stopp for nye oppdrettskonsesjoner, sier Olsen. Han er bekymret over at eksisterende anlegg utvider og at det kommer til nye anlegg for blant annet torsk.

Båtutslipp øker

Olsen sier at utslipp fra fritidsbåter er en liten dråpe som kommer på toppen av den øvrige forurensningen. Men antallet fritidsbåter med toalett har økt sterkt i de senere år og dermed øker også utslippene.

Flatlandsmo i Naturvernforbundet i Hordaland sier til NTB at det er aktuelt å følge opp kravet om forbud mot kloakkutslipp fra fritidsbåter overfor myndighetene.

Båtfolket reagerer

-Jeg er forbannet og lei av og måtte forsvare meg mot synsing og udokumenterte påstander i en tid hvor alle kan skyte hvem de vil så lenge det står miljø- eller klima i setningen foran, sier Jan H. Syvertsen i KNBF.

Kongelig Norsk Båtforbunds generalsekretær er oppgitt over forslag om forbud mot dotømming fra båt. Med støtte fra marinbiologer mener Jan Syvertsen det ikke kan dokumenteres at tømming av båtkloakk foreløpig kan betraktes som en miljøtrussel.

-Det er jo noe helt annet å slippe ut toalettavfall på land og å slippe det ut i saltvann. Der blir det jo borte i løpet av kort tid, sier Syvertsen til NRK. Han mener kritikken så langt er basert på synsing og udokumenterte påstander, og vil understreke at forbundet var en pådriver for å få forandret utslippsgrensen fra 100 til 300 meter fra land når denne reguleringen ble innført i 2004.

Han kan godt se problemet med overgjødsling av norske fjorder, men sier problemet ofte ligger helt andre steder enn hos båtfolket når dette skjer. Han henviser blan annet til de store utslippene som skjer hver gang det regner i Oslo, og kloakkanleggene går over sine bredder.

-Da snakker vi om konsentrerte problemer, som gir store utslag, sier Syvertsen. Jan H. Syvertsen mener han på generelt grunnlag nå kan se en hatkampanje mot båtfolket, hvor alle skal smi mens jernet er varmt.

Båtliv bryr seg, ta debatten på: www.batliv.no

Powered by Labrador CMS