Delte meninger om vannscooterforbud

STOR DISKUSJON: Fra første mai kan vannscootere bli lov som resten av fritidsbåtflåten, men det er et tema med sterke meninger.

Om kort tid kan dette bli fullt lovlig

Fra 1. mai kan vannscooter bli likestilt med den øverige fritidsbåtflåten. Mange har sendt inn høringsinnspill, og meningsforskjellene er store.

Publisert Sist oppdatert

Klima- og miljødepartementet har sendt på et forslag om å oppheve vannscooterforskriften.

Les høringsbrevet (ekstern lenke)

Går dette gjennom betyr det at vannscooter likestilles med andre fartøy som brukes i sjø og vassdrag. Kommunene skal da få mulighet til å fastsette lokale forskrifter om bruk av fartøy, blant annet vannscootere. Eventuelle endringer eller oppheving av vannscooterforskriften vil etter planen tre i kraft 1. mai 2017.

Norges vannscooterforbund anslår at det i dag er cirka 3800 CE-merkede vannscootere. To ytterpunkter preger høringen når det foreslås oppheving av vannscooterforskriften. I alt har 216 personer, etater eller interesseorganisasjoner sendt inn sine innspill - og stort sett er de enten for eller i mot. Vi har sett på noen av innspillene.

Ønsker å likestilles

Norges vannscotoerforbund støtter ikke uventet oppheving av vannscooterforskriften. De påpeker at dagens regelverk ikke ivaretar sikkerheten til bruk av vannscooter, i og med at vannscootere blir henvist langt fra land, og at de ellers må holde seg bare i fem knop der andre båter ferdes fritt.

Støy er noe som går igjen i mange av innspillene, og vannscooterforbundet mener dette er en avsporing, da støyen ikke er høyere enn den øvrige fritidsbåtflåten. Vannscooterforbundet ønsker at det skal bli lov å kjøre vannscooter på lik linje som øvrige fritidsbåter med de fartsbegrensninger som lokale reguleringer viser. De ønsker også samme regelverk som andre fritidsbåter, tankskip, cruiseskip og ferger i nasjonalparker.

Vannscooterforbundet foreslår også at vannscootere merkes slik at politiet kan se hvem som fører vannscooteren. I tillegg foreslår forbundet at det innføres null i promille for alle førere av fritidsbåter.

Vannscooterforbundet påpeker i høringsinnspillet at de  lokalt i Vestfold inviterte Padleforbundet, friluftrådet og norsk ornotlogi forbund for å utveksle kompetanse  til denne høringen.

– Ingen ønsket å være med, beklager vannscooterforbundet.

Les hele høringssvaret (ekstern lenke)

Bekymrede padlere

Noen av de som derimot ikke overraskende er kritiske til oppheving av vannscooterforbudet er padleforbundene, lokalt og nasjonalt. Norges Padleforbund som representerer om lag 20.000 medlemmer mener at opphevingen vil forårsake økt støy, fare for ulykker og fortrengning av friluftsliv. De etterlyser bedre håndheving av reglene og at det innføres registreringsplikt til sjøs, inkludert vannscootere, slik at det blir lettere å identifisere førere.Padleforbundene påpeker også at den norske kystlinjen er uoversiktlig og derfor passer dårlig for det som de kategoriserer som lek. De mener også at dersom forslaget vedtas, så går regjeringen på tvers av sin egen stortingsmelding om friluftsliv.

– Våre organisasjoner mottar mange henvendelser fra folk som opplever vannscooterkjøringen som et problem, og er bekymret for sikkerheten dersom denne trafikken øker, skriver padleforbundet.

Les hele høringssvaret (ekstern lenke)

– Kan bli uoversiktlig

BRP Norway AS som er største importør av vannscootere skriver i sitt innspill at det er på høy tid å få en slutt på den vilkårlige forskjellsbehandlingen mellom vannscootere og andre fritidsfartøyer er på høy tid. BRP går også inn på støy fra vannscootere. Det samme mener Yamaha Scandinavia.

I forslaget til det nye regelverket er det hver enkelt kommune som skal fastsette reglene for vannscootere. Dette er noe BRP er kritisk til. De mener at dersom kommunene skulle fastsette egne regler for vannscootere, som da kun vil gjelde i en enkelt kommune, vil dette gjøre det uoversiktlig og vanskelig for brukerne å forholde seg til regelverket.

Les hele høringssvaret (ekstern lenke)

– Et fartsleketøy

Norges hytteforbund er også kritiske til en opphevelse, og mener forslaget til nye forskrifter er mer politisk enn funksjonell og rasjonelt fundamentert. De skriver at vannscooter er et fartsleketøy med hastigheter opp til hundre kilometer i timen, og at motorstøy øker med hastigheten. Hytteforbundet skriver videre i et omfattende høringsnotat at hvis vannscootere likevel skal innføres med båt, så må må det innføres et nytt nasjonalt og obligatorisk småbåtregister, med krav om særlig synbar merking. Dette er da også i tråd med hva Norges vannscooterforbund mener. De mener at det da også må innføres en sertifikatordning for vannscooterbruk. De krever også at kommunene sørger for at skjærgård og innlandsvann er tilstrekkelig merket for de planlagte fartsgrensene - og at dette gjøres før nye vannscooterforskrifter trer i kraft. Samtidig krever de da også at alle kommuner får tilstrekkelig myndighet til å fastsette lokale regler.

Les hele høringssvaret (ekstern lenke)

– Ikke unødvendig forbud

Sjøfartsdirektoratet har i sin høringsuttalelse belyst flere sider av vannscooterregelverket og en eventuell oppheving.  Direktoratet mener en oppheving av regelverket mest sannsynlig vil føre til flere ulykker. Samtidig påpekes det at med en forbudssone på 400 meter vil det medføre at vannscootere brukes i områder med bølgehøyde og vindstyrker som vannscootere ikke er konstruert for.

Les hele høringssvaret (ekstern lenke)

Politidirektoratet er heller ikke videre begeistret for en opphevelse av forbudet. De henviser til regjeringens Sundvollen-erklæring med ønske om å fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud. Direktoratet skriver at de kan støtte forslag om å fjerne unødvendige regler, men mener at forskrift om å regulere bruk av vannscooter ikke er et slikt unødvendig regelverk. Politidirektoratet mener opphevingen vil føre til økt konfliktnivå i skjærgården, høyere ulykkestall og økt miljø- og støyforurensning til skade for folk og dyreliv.

– Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest, skriver politidirektoratet i deres høringsinnspill.

Les hele høringssvaret (ekstern lenke)

 

Regler om bruk av vannscooter etter oppheving av vannscooterforskriften

Dersom særreguleringen for bruk av vannscootere oppheves, vil kjøring med vannscooter reguleres av de alminnelige reglene om fartøy. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste reglene for fartøy. I tillegg kan ferdsel med fartøy være begrenset i konkrete områder slik som områder som er vernet etter naturmangfoldloven, områder i tilknytning til akvakulturanlegg m.m.

Motorferdselloven

Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag inneholder regler for motoriserte fartøy som ferdes i innsjøer, bekker og åpne og islagte elver. Motorferdsellovens begrep "motorfartøy" inkluderer motoriserte fritidsfartøy og vannscootere.

Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan imidlertid bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være tillatt i disse områdene. Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte formål, til bestemt tid mv. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannscootere. Etter lovens § 5 første ledd bokstav b kan kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner. Dette er en adgang som bare skal brukes i spesielle tilfeller, f.eks. for nødvendig transport til hoteller, turiststasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengig av båt for å komme frem til de ordinære kommunikasjonsmidler. I forskriften kan det inntas bestemmelser om begrensning av hastighet, motorstørrelse mv.

I § 8 i motorferdselloven sies det generelt at motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Motorferdselloven har egne regler om kontroll og straff.

 

Høringssvar (eksterne lenker)