Vannscooter forbudt av hensyn til natur i Drøbaksund

I de nye vannscooterforskriftene er trafikerte Drøbaksund merket som et verneområde med totalforbud mot vannscootere, mens all annen skipstrafikk får passere. 

Publisert

Siden 1. juli har vannscooterforbudet vært opphevet i Norge, men flere steder i landet bør du tenke deg godt om før du begir deg ut på scootertur. Båtliv skrev i forrige uke om Tønsberg, Nøtterøy og Arendal som fortsatt er berørt av et totalforbud.

Av hensyn til natur og miljø er flere områder merket som verneområde. I disse områdene er det ikke lov å kjøre vannscootere i det hele tatt. Mens det i store deler av landet er åpnet for transportkjøring gjennom 400-metersbeltet, er det totalforbudt å kjøre gjennom et verneområde.

Et av de områdene som blir sterkest berørt er øst og vest for Håøya, like nord for Drøbaksund. Hele Håøya er merket som et verneområde. Det er også Askholmene øst for Håøya, og dermed er det umulig å passere lovlig på østsiden. På vestsiden av Håøya er Gråøya merket som et verneområde. Dermed er det heller ikke lov å passere denne siden. Altså kan ikke vannscootere passere lovlig mellom indre og ytre Oslofjord.

– Blir stoppet

Politiførstebetjent Arild Skarø ved Follo politidistrikt bekrefter overfor Båtliv at det vil bli slått ned på vannscootere som forsøker å passere dette området like nord for Drøbaksund.

– Det er ikke anledning til å krysse Drøbak. Vi vil stoppe de som forsøker, sier Skarø. Han presiserer også at forskriften er ny og at de vil se mer på praktiseringen med andre politidistrikter og jurister.

– I utgangspunktet synes jeg det er ganske bra at vi slipper vannscootere gjennom Drøbaksund, det er veldig trafikkert der. Lynraske vannscootere er helt klart et faremoment, sier Skar til Båtliv.

>> Diskuter forbudet på Båtlivs Facebookside

– En parodi

Politioverbetjent Morten Skarpås i Vestfold politidistrikt sier til Båtliv at han ikke ønsker å uttale seg om de nye vannscooterforskriftene ennå. Han synes det foreløpig er for mange uklarheter.

– Det hele er en parodi, et eneste rot. De som har satt opp forbudssonene har ikke sett det med våre øyne, sier Skarpås.

– Hva med vannscootere dere observerer som krysser avmerkede verneområder?

– Vi kommer ikke til å stoppe scooterførere som kjører gjennom verneområder, så sant de ikke kjører fort, sier Skarpås.

>> Se hele forskriften

Camping forbudt med vannscooter

Agder politidistrikt er av områdene som har stoppet flest vannscooterførere før forbudet ble opphevet. Politiadvokat Unni Guldberg i Agder politidistrikt sier at vannscooterførere som kjører gjennom verneområder i første omgang vil få en advarsel, avhengig av hva slags verneområde som passeres.

– Jeg tror ikke vi vil bruke så store ressurser på å ta vannscootere som passerer verneområder i sakte fart, men de skal i utgangspunktet følge farleder. Det er snakk om å bruke litt fornuft og følge ferdselnormen på stedet, sier Guldberg til Båtliv.

– Hovedfokus for oss er hastighet, og å slå ned på de som kjører innadskjærs og inne på Pollen, sier Guldberg.

Vurderer du å bruke vannscooter som vanlig fritidsbåt, med å legge til ved en holme eller en øy, risikerer du også å få politiet på nakken. Ifølge de nye forskriftene har du ikke lov til å kjøre innenfor 400-metersbeltet til annet enn transportkjøring.

– Det er ikke meningen at man skal kjøre ut til en øy, kose seg og slike ting. En båt er mer et nyttefartøy, mens vannscooter er mer ut for å kjøre, sier politiadvokat Guldberg til Båtliv.

Dette er den nye vannscooter-forskriften

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende, fastsatt av Miljøverndepartementet 21. juni 2013 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder vannscootere og lignende motordrevne fartøy. Forskriften gjelder ikke undervannscootere med elektromotor.

Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer.

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a. Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords forbrenningsmotor som driver et vannjetaggregat som hovedfremdriftsmiddel, og som er konstruert for å bli betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor i, skroget.

b. Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller liknende.

c. Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjær større enn 200 m2 ved midlere høyvann.

§ 3. Generelle regler om bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy

Bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy som ikke er CE-merket er forbudt.

Fører av vannscooter og lignende motordrevne fartøy plikter å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader. Ved kjøring i farled

skal fartsretning følges.

Ved bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy gjelder de nærmere bestemmelsene som er gitt om bruk av småbåter og fritidsbåter i og i medhold av lov

26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter. Det vises herunder til forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

Det vises videre til Sjøveisreglene fastsatt i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig regler om vikeplikt mellom

fartøy, samt forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, samt forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved passering av

badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder.

§ 4. Forbudssoner hvor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende motordrevne fartøy

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:a. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,

b. i verneområder, og

c. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder innsjøer:

a. i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land i verneområder,

b. i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og

c. i innsjøer mindre enn 2 km² jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

§ 5. Transportkjøring gjennom forbudsbeltene

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene. Transportkjøring skal i utgangspunktet

skje i farled. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil

1.000 meter på følgende vilkår:

a. det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet, og

b. man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering av øyer og holmer etc., med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund for å komme ut gjennom forbudsbeltet.

Transportkjøring i forbudsbeltet, både i og utenfor farled, skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop. Under transportkjøring skal det holdes så stø kurs som mulig, og

det er ikke er tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder:

a. verneområder,

b. elvestrekninger, og

c. innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder jf. forskrift 24. februar 1983 nr. 624 § 3.

§ 6. Adgang til å fastsette ytterligere forbudsområder

I særlige tilfelle der hensynet til natur, næring, sikkerhet eller støy tilsier det, kan departementet unntaksvis forby eller begrense bruk av vannscootere og lignende

motordrevne fartøy i andre avgrensede områder enn de som er forbudt med hjemmel i § 4.

Departementet kan delegere myndighet etter første ledd til kommunen.

§ 7. Unntak

Uten hinder av forbudene i denne forskrift er bruk av fartøy som nevnt i § 1 tillatt i forbindelse med: a. politi-, rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste

etablert med hjemmel i lov,

b. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,

c. marinarkeologiske og andre vitenskapelige undersøkelser, og

d. organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av motorsportklubber som er underlagt de bestemmelser og reguleringer som er fastsatt av Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund, på godkjente baner regulert etter plan- og bygningsloven.

§ 8. Tilsyn og straff

Politiet og Statens naturoppsyn fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av forskriften blir overholdt.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift eller medvirker til dette, straffes med bøter etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40a.

§ 9. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013

Powered by Labrador CMS