Havforskingsinstituttet har fått avslag på søknad om å sete ut genmodifisert laks i merder i sjøen.

Nei til forsøk med genmodifisert laks

Miljødirektoratet sier nei at Havforskingsinstituttet skal få sette ut genmodifisert laks i forbindelse med et planlagt feltforsøk.

– Miljødirektoratet vurderer at det foreligger fare for miljømessige skadevirkninger, selv om sannsynligheten er svært lav. Basert på en samlet vurdering av vilkårene i genteknologiloven konkluderer vi med at disse ikke er oppfylt for forsøksutsettingen, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Direktoratet vurderer at forskeres foreslåtte, risikoreduserende tiltak ikke er tilstrekkelige for å forhindre rømming, og at disse derfor ikke kan redusere risiko i tilstrekkelig grad for dette forsøket.

Vil unngå at villfisk og oppdrettsfisk blandes

Ett av målene med forskningen er å unngå at oppdrettslaks som rømmer blir blandet med villaks. Villaksen ble i 2021 ført opp på Norsk rødliste for arter, i kategorien nær truet. Det forskes derfor på å utvikle steril oppdrettslaks, noe Mljødirektoratet medgir kan ha et samfunnsnyttig formål som på sikt vil bidra til bærekraftig utvikling. 

– Men for denne forsøksutsettingen er det risiko for spredning av sterilitet til villaksbestander. Det er derfor ikke mulig å gi godkjenning etter regelverket, sier Ellen Hambro.

Liten, men eksisterende risiko

Bioteknologirådet setter som premiss at risiko for genetisk påvirkning av villaks unngås, og også Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert helse- og miljørisiko ved utsetting. Ifølge VKM kan det ikke utelukkes at noen av forsøksfiskene kan få avkom, selv om risikoen for at dette dette skjer er liten.

Laksen i forsøket er modifisert ved såkalt genredigering der det er gjort endringer i laksens egne gener uten å sette inn arvestoff fra andre organismer. Forskningen på dette er i en tidlig fase, og det kan forventes mye ny kunnskap på området, skriver direktoratet.