KAN REDDES: Motiv fra Oslofjorden slik vi liker å se det. På avstand ser vannet fortsatt innbydende ut. Heldigvis er det fortsatt mulighet for å redde den. Men det krever handling nå. Illustrasjonsfoto: Båtmagasinet.

Vil ha «Mjøsaksjon» i Oslofjorden

Staten må spille en mer aktiv rolle for å redde Oslofjorden. Mjøsa ble reddet ved hjelp av et statlig krafttak. Oslofjorden Friluftsråd vil ha «Mjøsaksjon» også i fjorden sin.

Også Oslofjorden Friluftsråd konstaterer at fjorden er i krise. I en resolusjon fra sitt årsmøte slås det fast at tiltakene for å redde Oslofjorden går for sakte. Det er tre år siden regjeringen lanserte «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» og opprettet «Oslofjordrådet». Tiltaksplanen omfatter 118 kommuner i fjordens nedbørsfelt. Det haster å innføre tiltak for å redde fjorden, deriblant forbedring av kommunale avløpsnett, håndtering av overvann og rensing av nitrogen. Miljødirektoratets rapport for 2023 viser at arbeidet med tiltakene går for sakte, sier Oslofjorden Friluftsråd.

Savner mer aktiv regjering

MILLIARDINVESTERING: Veas i Asker er det største renseanlegget i Oslofjorden. Her renses opp til 80 % av nitrogenet. Mange kommuner står foran investeringer i milliardklassen. Her fra en befaring for ordførere og kommunedirektører i 2023. Foto: Oslofjorden Friluftsråd.

ARådet ber derfor kommunene om å prioritere arbeidet høyt. Samtidig må staten spille en mer aktiv rolle for å realisere nødvendige tiltak.

 -Staten må også bidra med ressurser til arbeidet med oppgradering av kommunale renseanlegg. På 1970-tallet ble Mjøsa reddet gjennom et krafttak ledet av staten ved daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland. Dette bør være en inspirasjon for dagens regjering i arbeidet med å redde Oslofjorden.

 Vil ha "Mjøsaksjon"

Mjøsaksjonen pågikk i perioden 1973 til 1982 for å redusere forurensning i Mjøsa og sikre en trygg og bærekraftig drikkevannsforsyning til områdene rundt. De viktigste tiltakene var å bygge kommunale renseanlegg, erstatte eldre og defekte kloakkrørsystemer, forby fosfatholdige kjemikalier, hindre direkte utslipp fra prosess- og næringsmiddelindustri samt hindre gjødselavrenning fra landbruket. Staten bidro den gangen med 70 % av kostnadene, nesten 1,5 milliarder kr, som i dagens pengeverdi tilsvarer nesten 5 milliarder.