Båtlivsundersøkelsen 2023:

FÆRRE: I løpet av de siste fem årene er det blitt færre motorbåter med overnattingsmuligheter.
FÆRRE: I løpet av de siste fem årene er det blitt færre motorbåter med overnattingsmuligheter.

Vi eier båter for 83,5 milliarder kroner

Den norske fritidsbåtflåten består av over en million båter med en samlet verdi av 83,5 milliarder kroner, men færre eier båt nå enn før, ifølge Båtlivsundersøkelsen.

Fra 2011 til 2022 har fritidsbåtflåten i Norge vokst fra 752 070 båter til 1 067 220 båter, samtidig som sammensetningen av båter har endret seg mye, og færre eier båt nå enn for fem år siden.

En av fire norske husstander eier eller disponerer båt i Norge. I alt dreier det seg om 618 000 husstander som oppgir at de eier båt i 2022. Det er en nedgang på ti prosent fra 2017, da 687 000 husstander her i landet oppga at de eide båt, samtidig som antallet husstander har vokst fra 2,22 millioner til 2,69 millioner i perioden.

I undersøkelsen er båt definert som alle farkoster fra joller, kanoer og kajakker og oppover, men seilbrett og padlebrett er ikke medregnet. Og det er i kategorien kanoer, kajakker og vannscootere vi finner den store veksten i den norske fritidsbåtflåten de siste fem årene.

– Fritidsbåtparken består nå av mindre båter som i større grad er beregnet på dagsturer og fritidsaktiviteter, oppsummeres det i Båtlivsundersøkelsen 2023, som Opinion har utført på oppdrag fra KNBF, Sjøfartsdirektoratet og Norboat med flere. Båtlivsundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2011, og årets undersøkelse viser altså at båtlivet har endret seg mye siden den gang.

FLERE: Antallet kajakker og kanoer er tredoblet de siste ti årene.
FLERE: Antallet kajakker og kanoer er tredoblet de siste ti årene.

Flere små båter

Antallet kajakker og kanoer er mer enn tredoblet de siste ti årene. Motorbåter uten overnattingsmuligheter har også en formidabel vekst i samme periode fra 290 932 båter i 2011 til 451 849 båter i fjor. Syv av ti båter her i landet er under 26 fot.

Den store nedgangen finner vi i motorbåter med overnattingsmuligheter. I 2011 var det 176 276 motorbåter med overnattingsmuligheter her i landet. Nå er antallet redusert til 135 292, en nedgang på 23 prosent, uten at det i undersøkelsen redegjøres for hvor de utrangerte båtene er blitt av. I undersøkelsen svarer en av ti at de har en eller flere båter som ikke er i bruk, og som de derfor vurderer å vrake. I alt er det 60 530 husholdninger som nå vurderer å vrake båt, og dette er litt færre enn ved målingen for fem år siden.

Ser vi på fritidsbåtflåtens alderssammensetning, er litt over halvparten av båtene (52,6 prosent) bygget etter år 2000.

Båtenes verdi vokser

Selv om fritidsbåtflåten nå består av flere små båter enn før, har den samlede verdien vokst de siste fem årene. I 2017 var salgsverdien 73,0 milliarder kroner, mens den i fjor altså ble målt til 83,5 milliarder kroner. Snittverdien av båtene oppgis til 161 000 kroner i 2022. En nokså sterk prisvekst på både nye og brukte båter de siste fem årene bidrar naturlig nok til den økte verdien i nominelle kroner, samtidig som det er solgt nokså mange nye båter de siste ti årene. En av tre fritidsbåter her i landet er bygget etter 2010.

DYRERE: Båtfolket bruker det samme på båt nå som for fem år siden, men mer går til drivstoff enn før.
DYRERE: Båtfolket bruker det samme på båt nå som for fem år siden, men mer går til drivstoff enn før.

Bruker 7,5 milliarder på båtlivet

I fjor brukte båtfolket 7,5 milliarder kroner på båtlivet sitt, det samme som fem år før, men fordelingen har endret seg i perioden. Ikke overraskende brukte vi mer på drivstoff i 2022 enn i 2017. Båtfolket brukte 1,73 milliarder på drivstoff i fjor.

Nest største utgiftspost var båtplass og vinteropplag som beløp seg til 1,62 milliarder kroner, dernest følger vedlikehold og service for 1,35 milliarder kroner.

Båtfolket brukte mindre penger på mat og drikke og shopping av klær og utstyr i 2022 enn fem år før. Her snakker vi om nedgang på til sammen 221 millioner kroner, som utgjør over ti prosent.