utgave nr 8 2007

Båtjuss juni 2007

Publisert Sist oppdatert

Båtjuss juni 2007


Forsinkelse ved levering av ny båt


For en tid tilbake kjøpte jeg meg ny båt, men det viser seg nå at leveringen blir minst en måned forsinket i forhold til avtalen. Hva kan jeg kreve av forhandleren i et slikt tilfelle?

Svar:
Ved forsinkelse forårsaket av selgeren kan du holde kjøpesummen tilbake etter forbrukerkjøpsloven § 20, kreve heving etter forbrukerkjøpsloven § 23 eller kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven § 24. Hevingskravet er forbeholdt tilfeller hvor forsinkelsen er vesentlig, og med mindre ditt kjøp blir forfeilet som følge av denne forsinkelsen, så hører det ikke ut som om forsinkelsen i ditt tilfelle ligger an til å anses som vesentlig. I praksis står du da igjen med muligheten til å kreve erstatning. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Det siste er en snever unntaksregel som vil få anvendelse ved for eksempel krig, force majeure og landsomfattende streik. Med andre ord vil unntaksregelen få liten betydning ved slik forsinkelse, og selgeren vil for de fleste praktiske tilfeller være erstatningsansvarlig. For ordens skyld nevner jeg at selgeren også vil være ansvarlig for tredjepersoner som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, en leverandør som selgeren har brukt, eller om forsinkelsen skyldes tidligere salgsledd. Det selgeren imidlertid vil være erstatningsansvarlig for er det økonomiske tapet kjøperen lider som følge av forsinkelsen. Erstatningen skal utmåles etter forbrukerkjøpsloven kap. 11. Etter dennes
§ 52 skal erstatningen for kontraktsbruddet ”svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.” Det at man ikke får levert båten og dermed er avskåret fra å bruke den i fritidssammenheng er absolutt kjedelig, men representerer i seg selv ikke noe dekningsmessig økonomisk tap. Erstatningsplikt for slik ikke-økonomisk ulempe, ”tort og svie”, foreligger i utgangspunktet ikke. Dersom forsinkelsen imidlertid medfører at dere ikke kan bruke båten i ferien, og hvor dette var forutsatt, mener jeg dere må kunne kreve en tilsvarende lånebåt eller kunne kreve erstatning for utgifter til leiebåt til feriebruk. Dette har Høyesterett akseptert ved bilskader, og det er rimelig å anta at de samme synspunkter må legges til grunn ved forsinket båtlevering.

Langvarig reparasjon

Jeg kjøpte en båt i fjor hvor motoren ganske tidlig havarerte. Produsenten skulle finne ut av dette, og båten ble levert dit i fjor høst, men de har fortsatt ikke klart dette etter flere måneder senere. Nå er jeg redd for å miste hele båtsesongen og lurer på hva jeg kan kreve i denne forbindelsen.

Svar:
Dette var et ganske omfattende spørsmål som det ikke er enkelt å svare kort på. Men dersom motorhavariet skyldes en kjøpsrettslig mangel, det vil si ikke en brukerfeil eller et annet forhold som du må svare for, er det klart at selgeren, som jeg forstår også er båtprodusenten, vil være ansvarlig. Forbrukerkjøpsloven § 19 slår da fast at kjøperen i slike tilfeller kan velge mellom retting og omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 29 og § 30, kreve heving eller selv besørge utbedring og deretter kreve prisavslag og/eller erstatning. Dersom det ligger an til at du ikke kan få båten klar til ny sesong, vil jeg mene at du står overfor et vesentlig kontraktsbrudd som gir hevingsrett. Du kan med andre ord kreve å få tilbakebetalt kjøpesummen og forsinkelsesrenter fra betalingsdato. Dersom du imidlertid ønsker denne båten eller båttypen kan du kreve retting (reparasjon) eller omlevering av tilsvarende båt. Dette siste gjelder likevel ikke hvis gjennomføring av kravet er ”umulig eller volder selgeren urimelige kostnader”, som det står i forbrukerkjøpsloven § 29. Omlevering kan for eksempel være umulig om noen ny tilsvarende båt ikke lar seg oppdrive. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Dersom selgeren har en tilsvarende båt tilgjengelig, vil jeg i ditt tilfelle mene du har krav på å få (om)levert en slik. Dersom noen tilsvarende ny båt ikke finnes og omlevering ikke kan skje, står du tilbake med kravet om retting (reparasjon) – om du altså ikke ønsker å heve kjøpet. Siden du neppe har større forutsetninger enn produsenten til å få reparert motoren er nok det enkleste å kreve at de retter. Både omlevering og retting, som loven med en fellesbetegnelse kaller avhjelp, skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren, herunder innen rimelig tid. I utgangspunktet har ikke selgeren rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, og dersom selgerens avhjelp vil medføre at du i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Det siste betyr etter min mening at du som kjøper i rimelig utstrekning må kunne kreve en erstatningsbåt dersom reparasjonen vil ta lang tid og medføre at du vil være uten båt i lengre tid. Dersom selgeren ikke kan eller vil stille en slik erstatnings-/lånebåt til din disposisjon, vil du i prinsippet også kunne leie en båt, for eksempel til tre ukers feriebruk, og kreve utgiftene erstattet. Derimot er det mer tvilsomt om du kan kreve en erstatnings-/lånebåt i lengre tid, for eksempel flere måneder. Dette fordi kravet må fremstå som ”rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres”, jf. forbrukerkjøpsloven § 30. Relevant rettspraksis foreligger ikke og dette er derfor et rettsspørsmål med noe uklare ”konturer”.