Mange skal feriere i Norge i sommer, og det er viktig å tenke sikkerhet, hevder kronikørene.

– I år er det enda viktigere å tenke sikkerhet til sjøs!

Det er rekordsalg av fritidsbåter i alle størrelser, det er stadig flere myke trafikanter på sjøen, og i år oppfordres vi til norgesferie. Derfor er det i år enda viktigere å være oppmerksomme og å vise ansvar.

Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør

Av

Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

Einar Vik Arset, kystdirektør.

Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.

Med rekordsalg av fritidsbåter, og oppfordring til norgesferie, tyder alt på at det går mot tidenes båtsommer. Da er det ekstra viktig å ha fokus på sikkerhet. Per 1. juni i år er tallet på omkomne ved bruk av fritidsbåt allerede oppe i ti personer. Friskt i minne ligger også fjoråret, da 28 personer omkom ved bruk av fritidsbåt.

Einar Vik Arset, Kystdirektør

Heldigvis er det få av oss som opplever dramatiske hendelser på og ved sjøen. Statistikken viser likevel at det er en jobb å gjøre for å øke sikkerheten, samt hindre skader og dødsfall ved bruk av fritidsbåt. Da er det viktig at alle bidrar.

Dette aktualiseres i enda sterkere grad i år. Alt tyder på at vi går mot tidenes båtsommer. Det er rekordsalg av fritidsbåter i alle størrelser, det er stadig flere myke trafikanter på sjøen, og i år oppfordres vi til norgesferie. Det gjør at vi i tillegg kan forvente stor aktivitet i strandsonen og langs hele kysten. Derfor er det i år enda viktigere å være oppmerksomme og å vise ansvar.

Vil halvere antallet dødsulykker innen 2023

Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet

Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, ferdigstilte i 2019 en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker – med en planperiode fra 2019 til 2023. Der er det definert en nullvisjon. I tillegg er det satt et ambisiøst etappemål for første periode: 50 prosent nedgang i antall omkomne forbundet med bruk av fritidsfartøy. Selv om det er ambisiøst, er det i høyest grad realistisk. Men det krever at alle trekker i samme retning, og at vi blir enda mer bevisst hva som er farene når vi ferdes i fritidsbåt. Og selvfølgelig; at vi tar hensyn til dette, og er oppmerksomme på både farene og omgivelsene.

Arbeidsgruppen som står bak handlingsplanen har valgt å sette fokus på ni innsatsområder: Sikkerhetsutstyr, rusmidler, sikkerhet ved brygge/havn, fart, fartøysikkerhet, farleder, utleie av båt, båtførers kompetanse og forbedring av faktagrunnlaget. I tillegg har arbeidsgruppen fremhevet viktigheten av synlig politi og en effektiv redningstjeneste.

Det som er dumt i bil, kan også være dumt i båt

Det viktigste tiltaket bør vær det enkleste. Vi må rett og slett bli mer oppmerksomme når vi fører fritidsbåter. Oppmerksomme på regler og retningslinjer, egen kunnskap og ferdigheter, og på omgivelsene. I fjor sommer snakket vi i fellesskap om å løfte blikket. Eller som vi påpekte: «Det som er dumt i bil, kan også være dumt i båt». Med et skråblikk rettet vi søkelys mot at vi tillater oss mye i fritidsbåt som vi ikke vil gjøre når vi kjører bil. Kjernen i dette var nettopp det å være oppmerksom, samt å ta ansvar. Ansvar for seg selv, de andre i båten og til omgivelsene. Løft blikket-tankene videreføres i år, men nå med bevisstgjøring og konkretisering av regler, anbefalinger og retningslinjer.

Å løfte blikket, både bokstavelig og med tanke på å øke bevisstheten knytet til farer, blir enda viktigere med økt aktivitet. Antallet myke trafikanter til sjøs, som kajakkpadlere, har hatt rekordvekst de siste årene. Dette kombinert med et økende antall hurtiggående fartøy gir utfordringer, og gjør behovet for å vise aktsomhet enda større.

Økt innsats på samfunnsnivå

Som samfunns- og myndighetsaktører må også vi forsterke innsatsen. Vi vet mye om hva som gjør at folk omkommer ved bruk av fritidsfartøy. I Statens havarikommisjon for transport (SHT) sin rapport fra 2019, kommer det frem at halvparten av alle dødsulykker forbundet med fritidsbåt skyldes kantring eller fall over bord.

Videre ser vi at mange dør av nedkjøling eller drukning som følge av for sen varsling av ulykker. Riktig bruk av vest, tilgjengelig varslingsutstyr, bruk av dødmannsknapp og leider som kan nås fra vannet, kan være effektive forebyggende tiltak. SHT-rapporten viser også at dødsfall som følge av kollisjon eller grunnstøting ofte har sammenheng med stor fart. Og det er nettopp funnene i SHT-rapporten som er det viktigste bakteppet for prioriteringene i den nasjonale handlingsplan mot fritidsbåtulykker.

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet er opptatt av felles fokus og godt samarbeid til beste for båtfolket. Vi oppfordrer alle til å løfte blikket denne sommeren! Med økt bevissthet og oppmerksomhet på sjøen bidrar alle til en fin og trygg båtsommer både for oss selv og andre.