OBUs leder er betenkt over myndighetenes behandling av frivillige båtforeninger spesielt i Frivillighetens år.Foto: Privat.
OBUs leder er betenkt over myndighetenes behandling av frivillige båtforeninger spesielt i Frivillighetens år.Foto: Privat.

-Med et pennestrøk ble vi nektet moms-fritak

Vi skal sloss for båtforeningene. Det er helt uakseptabelt at vi er ekskludert fra ordningen om momskompensasjon. Dette gir vi oss ikke på, sier leder i Oslofjorden båteierunion, Trond A. Larsen. Lotteritilsynet svarer på kritikken.

Publisert Sist oppdatert

-Etter det vi vet ble alle båtforeningene våre, som de eneste frivillige i Norge, med et pennestrøk ekskludert fra ordningen om momskompensasjon på grunn av Lotteri- og stiftelsestilsynets (Lottstift) tolkning av den nye forskriften i 2019.

Urettferdig tolkning

-En uforståelig og dypt urettferdig tolkning som innebærer forskjellsbehandling i forhold til sammenliknbare foreninger. Saksbehandlingen og mangel på referater fra prosessen er to klare brudd på forvaltningsloven, sier leder i Oslofjorden båteierunion, Trond A. Larsen til Båtmagasinet.

Helt siden 2019 har vi forsøkt å få til en konstruktiv dialog med Lottstift og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), uten å lykkes. Vi har gjort de oppmerksomme på at deres tolkning og praktisering av forskriften er lovstridig, men de viser hverken evne eller vilje til å lytte og korrigere feil. Fakta og saklig argumentasjon blir møtt med juridisk «hersketeknikk», sier han.

Ekskluderingen fra ordningen med momskompensasjon til frivillige organisasjoner skjedde til tross for at den nye forskriften ikke nevner båtforeninger eksplisitt og kriteriene skal være, sier han.

Lovstridig saksbehandling?

-Denne praksisen fortsetter til tross for at fakta og lovstridig saksbehandling har vært påpekt hvert år siden 2019. Og til tross for at KUD i møte med OBU tidligere i år erkjente at de aktuelle båtforeninger ikke er å betrakte som en «lukket krets som gir privatøkonomiske fordeler».

-Lottstift har avslått søknadene om momskompensasjon til frivillige båtforeninger etter et kriterium som KUD sier er feil! Videre erkjente KUD at båtforeninger registrert i Frivillighetsregisteret er å betrakte som en del av frivilligheten, sier han.

Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Slik Lottstift har tolket forskriften og praktisert ordningen siden 2019 er dette ikke tilfelle, sier Larsen.

«Ikke lukkede foreninger»

-Lottstift har valgt å tolke alle båtforeninger ut av frivilligheten ved å definere dem som en «lukket krets som gir privatøkonomiske fordeler». Fakta er at båtplasser ikke er private i de aktuelle foreningene, som bevislig ikke er «lukkede». Medlemskapet gir bare begrenset bruksrett, til forskjell fra båtforeninger med driftsformer hvor medlemmer har kjøpt og eier sine båtplasser, sier han.

-Tolkningen Lottstift har lagt til grunn er i strid med det som fremkommer i høringsutkastet og regjeringens frivillighetserklæring. Lottstifts tolkning innebærer i tillegg en klar forskjellsbehandling i forhold til sammenlignbare foreninger sier Larsen. Han er kritisk til KUD og Lottstifts saksbehandling

Manglende referater

-Mangel på referater er i seg selv sterkt kritikkverdig og lovstridig ifølge Forvaltningslovens krav til sporbarhet, minner han om. Den skriftlige saksbehandlingen gjør at avgjørelser i offentlig forvaltning treffes først og fremst på grunnlag av dokumenter og annet skriftlig materiale.

Saksbehandling og mangel på referater innebærer at politikere, individer eller grupper kan «velge bort» løsninger som ikke passer med deres syn eller interesser. Offentligheten får ikke svar på hvilke politikere som står bak denne føringen, hva som var argumentene og rasjonale. Politiske føringer som innebærer en «kortslutning» av demokratiske prosesser i tillegg til lovbrudd, sier Trond A. Larsen i Oslofjorden båteierunion.

Oslofjorden Båteierunion er en organisasjon for de frivillige båtforeningene i Oslofjorden og fra svenskegrensa til Kragerø. Nå setter de all kraft inn på at den nye praksisen endres, og at båtforeninger godkjent i Frivillighetsregisteret får momskompensasjon med tilbakevirkende kraft fra 2019.

Lotteritilsynet svarer

på kritikken fra OBU

KOMPENSERES IKKE: Kostnader som blir vurdert til å gi privatøkonomiske fordeler eller være av privat karakter er for eksempel kostnader til båtplass, vinteropplag, innsett/uttak av båt, vakthold av båthavn og administrasjon av båtplasser. Foto: Båtmagasinet.
KOMPENSERES IKKE: Kostnader som blir vurdert til å gi privatøkonomiske fordeler eller være av privat karakter er for eksempel kostnader til båtplass, vinteropplag, innsett/uttak av båt, vakthold av båthavn og administrasjon av båtplasser. Foto: Båtmagasinet.

Båtmagasinet har forelagt kritikken fra Oslofjorden Båteierunion til seniorrådgiver Trygve Hermansen i Lotteritilsynet. Han skriver dette om årsaken til manglende momskompensasjon:

-Lotteritilsynet forvalter momskompensasjonsordningen for frivillig sektor. Ved behandling av søknader må vi forholde oss til forskriften og forarbeidene til regelverket. Fra 2019 ble regelverket endret, og det ble tydeliggjort at kostnader til privatøkonomiske interesser ikke skulle gi grunnlag for kompensasjon.

Kostnader av privat karakter

I høringsnotatet til forskriftsendringene beskriver Kultur- og likestillingsdepartementet hva de legger i dette. Her skriver de blant annet at «Dermed skal heller ikke kostnader knyttet til å tilby båtplass til medlemmer i en båtforening gi grunnlag for kompensasjon. Kostnader forbundet med å eie og drifte en båt herunder kostnader med båtplass anses for å være av privatøkonomiske interesse og et behov av privat karakter.»

Siden 2019 har Lotteritilsynet etablert praksis for hva slags kostnader som blir vurdert til å falle inn under beskrivelsen fra høringsnotatet. Kostnader som blir vurdert til å gi privatøkonomiske fordeler eller være av privat karakter er for eksempel kostnader til båtplass, vinteropplag, innsett/uttak av båt, vakthold av båthavn og administrasjon av båtplasser etc. Vår forvaltningspraksis har vært gjenstand for flere klagesaker som har blitt vurdert av Lotterinemnda, der nemnda støtter våre vedtak.

Ingen forskjellsbehandling

Lotterinemnda har også i flere saker vurdert om båtforeninger har blitt forskjellsbehandlet i forhold til andre organisasjoner, og har konkludert med at det ikke har skjedd.

For søknadsåret 2019 hadde ikke båtforeningene tatt inn over seg endringene i regelverket, og omtrent alle organisasjonene fikk avslått sine søknader på grunn av manglende avgrensninger for kostnader av privat karakter. Mange av disse avslagene ble vurdert og stadfestet av Lotterinemnda.

I søknadsåret 2020 var det færre båtforeninger som søkte, men et flertall av organisasjonene som søkte fikk søknaden sin godkjent. I de søknadene som ble godkjent hadde organisasjonene gjort avgrensninger for kostnader av privat karakter. For søknadsåret 2021 har trenden fortsatt, ved at de aller fleste av båtforeningen som har søkt har gjort klare avgrensninger for kostnader av privat karakter og dermed fått søknadene godkjent.

Dialog med OBU

LOTTERITILSYNET seniorrådgiver Trygve Hermansen svarer på kritikken fra OBU.
LOTTERITILSYNET seniorrådgiver Trygve Hermansen svarer på kritikken fra OBU.

Lotteritilsynet har vært i dialog med OBU og forsøkt å forklare praksisen for hva som vurderes som privatøkonomiske interesser. I vår tilbydde vi at de kunne sende oss et årsregnskap og en årsmelding fra en av deres medlemsorganisasjoner, slik at vi kunne veilede foreningen ytterligere på hvilke kostnader de kan forvente å få kompensasjon for. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding på denne e-posten.

Vi forstår at regelendringen i 2019 har medført at en mindre del av kostnadene til båtforeningene blir kompensert. Dette er ikke fordi det er båtforeninger, men fordi foreningene har en ganske stor andel kostnader som blir vurdert til å være av privat karakter og dermed ikke kan inngå i søknadsgrunnlaget

Lotteritilsynet forholder seg til det regelverket som er godkjent. Intensjonen bak forskriften og endringer av regelverket er det KUD som må kommentere, skriver seniorrådgiver Trygve Hermansen i Lotteritilsynet.