utgave nr 8 2002

VHF-kurs: Nødtrafikk

Publisert Sist oppdatert

VHF-kurs Del 3 :

Nødtrafikk

-

hvordan du sender en nødkalling og nødmelding

- hvordan du mottar og håndterer nødtrafikk fra andre fartøyer

Her fortsetter vi VHF-kurset vårt. Denne delen dekker kapitlene 11 og 12 i pensumheftet.

Nødsignal og nødkalling

Nødsignalet på radiotelefoni er MAYDAY. Det skal sendes på kanal 16 hvis fartøyets kaptein mener at fartøyet er truet av en alvorlig og overhengende fare og er i en nødsituasjon og trenger øyeblikkelig assistanse. En nødkallingen omfatter:

Nødsignalet MAYDAY, uttalt tre ganger
Ordene dette er (på engelsk: 'this is')
Kallesignalet eller annen identifikasjon for den som er i nød, uttalt tre ganger.
Talen skal være langsom og tydelig med klar uttalelse av hvert ord. Nødkallingen skal ha absolutt prioritet foran alle andre sendinger. Alle radiostasjoner som hører den, skal øyeblikkelig stanse enhver sending som kan forstyrre nødtrafikken, og skal fortsette å lytte på den kanalen som blir brukt i nødkallingen. Nødkallingen skal ikke være adressert til en bestemt radiostasjon, og kvittering for mottak skal ikke gis før etterfølgende nødmelding er sendt.

Nødmelding

Nødmeldingen omfatter:

Nødsignalet MAYDAY, uttalt bare en gang
Navnet på - eller annen identifikasjon for - den som er i nød
Opplysinger om posisjonen
Hva slags nød det er
Hva slags hjelp som ønskes
Alle andre opplysninger som kan være til hjelp i redningsarbeidet, for eksempel hvor mange personer som er ombord.
En plakat med denne prosedyren skal være oppslått ved radiostasjonen ombord. Den fås gratis tilsendt fra Telenor.
Nødkalling etterfulgt av nødmelding skal gjentas med mellomrom inntil en får svar. Mellomrommet må være tilstrekkelig langt til at andre stasjoner får tid til å svare. Vanligvis oppgis posisjonen i lengde- og breddegrader. Eventuelt kan rettvisende peiling (i grader) mot et referansepunkt og avstand i nautiske mil oppgis. Enkelte kyststasjoner, fartøyer og redningshelikoptere kan peile på VHF-signaler, og har dermed en viss mulighet for å kunne finne den stasjonen som sender.

Kvittering på nødmelding

I områder der det er mulig å opprette pålitelig forbindelse med en eller flere kyststasjoner, bør andre fartøyer vente litt med å kvittere, slik at en kyststasjon skal få anledning til å kvittere først. Kyststasjonen kan trenge litt tid for å stille inn senderen sin for å svare. Hvis et fartøy mottar en nødmelding fra et annet fartøy som uten tvil er i nærheten, kan det likevel kvittere direkte til havaristen så fremt kyststasjonen ikke allerede har kvittert eller sendt MAYDAY RELAY.
En kvittering for en nødmelding skal ha følgende form:

Nødsignalet MAYDAY, uttalt bare en gang
Kallesignalet eller annen identifikasjon for den radiostasjonen som sendte nødmeldingen, uttalt tre ganger
Ordene dette er (this is)
Kallesignalet eller annen identifikasjon for den som sender (denne) kvitteringen, uttalt tre ganger
Ordet mottatt (received)
Nødsignalet MAYDAY
Alle radiostasjoner har plikt til å ta i mot - og om nødvendig besvare - alle nødmeldinger.

Assistansemelding

Enhver skipsradiostasjon som kvitterer for å ha mottatt en nødmelding, skal etter ordre fra føreren eller den personen som har ansvar for fartøyet, så snart råd er, sende følgende opplysninger i denne rekkefølgen:

Navnet på eget fartøy
Posisjonen i lengde og bredde
Den farten den går med mot havaristen, og hvor lang tid det vil ta å nå fram
Hvis det er tvil om havaristens posisjon, bør skipsradiostasjonen også oppgi sin rettvisende peiling mot havaristen, når slike opplysninger er tilgjengelige.

Før han sender denne meldingen, skal operatøren forvisse seg om at den ikke vil forstyrre sending fra andre radiostasjoner som er bedre i stand til å yte øyeblikkelig hjelp.

Nødtrafikk

Nødtrafikk omfatter alle meldinger som angår øyeblikkelig hjelp til et fartøy i nød og skal alltid innledes ved bruk av nødsignalet MAYDAY. Nødtrafikken ledes av fartøyet som er i nød, eller fartøyet som sendte nødmeldingen. En kan likevel overlate til en annen radiostasjon å lede nødtrafikken. I kystfarvann er det normalt nærmeste kystradiostasjon som leder nødtrafikken, mens nærmeste hovedredningssentral leder redningsaksjonen via en kyststasjon. Selv om nødtrafikken avvikles uten assistanse fra en kystradiostasjon, skal operatøren snarest underrette en nærliggende kystradiostasjon om situasjonen, og holde den fortløpende orientert til nødsituasjonen er avklart.

Videresending av nødmelding

En kyst- eller skipsradiostasjon som får vite at et fartøy er i nød, skal sende en nødmelding i ethvert av følgende tilfeller:

Når havaristen ikke selv kan sende nødmeldingen
Når den ansvarlige for fartøyet eller kystradiostasjonen mener at ytterligere hjelp er påkrevet
Når ingen kvitterer for nødmeldingen. Det gjelder selv om fartøyet eller kystradiostasjonen selv ikke kan yte hjelp.
Sending av en nødmelding i de situasjonene som er nevnt her, skal foregå på kanal 16 eller på en hvilken som helst annen kanal som kan brukes i nødsituasjonen for å vekke oppmerksomhet. Signalet for videresending av en nødmelding er MAYDAY RELAY. En slik videresending av nødtrafikk skal alltid innledes med en kalling i følgende form:

MAYDAY RELAY, uttalt tre ganger
Ordene dette er (this is)
Kallesignalet eller annen identifikasjon for den radiostasjonen (skips- eller kyststasjonen) som sender, uttalt tre ganger
Følgende mottatt fra (following received from) navnet på skipsradiostasjonen i nød klokka XXXX UTC (Universal Time Coordinated) med ordrett gjengivelse av mottatt nødmelding.
Når en radiostasjon sender en nødmelding under slike forhold, skal den ta alle nødvendige skritt for å varsle de myndighetene som kan yte hjelp. Et fartøy skal bare kvittere for å ha mottatt en nødmelding som er sendt av en kyststasjon under slike omstendigheter, når den personen som har ansvaret ombord kan bekrefte at fartøyet kan yte hjelp.

Pålegge taushet

Fartøyet som er i nød, eller den radiostasjonen son leder nødtrafikken, kan pålegge taushet for alle mobile radiostasjoner i nærheten eller for enhver radiostasjon som forstyrrer nødtrafikken. Pålegget kan adresseres til en enkelt radiostasjon, eller til alle. I begge tilfeller brukes denne fremgangsmåten:

MAYDAY, uttales bare en gang
Alle stasjoner (all stations) eller navnet på en bestemt stasjon
SEELONCE MAYDAY (pålegg taushet) (uttales "siláns mede", eller i praksis "silance mayday")

Hvis det er absolutt påkrevd, kan også et fartøy som er i nærheten av havaristen pålegge taushet. Fartøyet bruker da følgende fremgangsmåte:

MAYDAY, uttales bare en gang
Alle stasjoner (all stations) eller navnet på en bestemt stasjon
SEELONCE DISTRESS (uttales "siláns distress")
Dette er (this is)
Eget kallesignal

Følge med i nødtrafikk

Enhver radiostasjon i den mobile tjenesten som får kjennskap til nødtrafikk, og som ikke selv kan hjelpe, skal likevel følge med i nødtrafikken inntil det er klart at det nødstedte fartøyet får hjelp. Inntil de mottar melding om at normalt arbeid kan gjenopptas, er det forbudt for alle radiostasjoner som har kjennskap til nødtrafikken, og som ikke tar del i den, å sende på frekvenser som blir brukt til nødtrafikken. I stille perioder kan en kyststasjon kunngjøre på kanal 16 at en haster- eller tryggingsmelding vil komme på en av arbeidskanalene, men bare hvis det er uvanlig viktig, og det ikke skaper forstyrrelser eller forsinkelser for nødtrafikken.

Avslutte nødtrafikk

Dersom en nødsituasjon blir avklart ved at havaristen får assistanse, eller greier seg ved egen hjelp, er det svært viktig at stasjonene som leder nødtrafikken sender melding om dette til alle som deltar i nødtrafikken, slik at hjelpetiltak som er satt i verk, kan innstilles. Først når en av meldingene PRUDONCE (prydáns) eller SEELONCE FEENEE (siláns fini) er sendt, kan radiostasjonene ta til med den vanlige trafikken igjen, som forklart under.

Gjenoppta begrenset arbeid

Når fullstendig taushet ikke lenger er nødvendig, skal den radiostasjonen som har ledet nødtrafikken sende melding til alle stasjonene om at begrenset arbeid kan gjenopptas. Meldingen skal sendes på den kanalen som er blitt brukt til nødtrafikken, i følgende form:

MAYDAY, uttalt bare en gang.
Alle stasjoner (all stations), uttalt tre ganger
Dette er (this is) kallesignalet eller annen identifikasjon på fartøyet som sender meldingen
Klokkeslett for innlevering av meldingen
Navnet og kallesignalet på fartøyet som er i nød
Ordet PRUDONCE (prydáns)

Gjenoppta normalt arbeid

Når nødtrafikken er slutt, skal den radiostasjonen som har ledet nødtrafikken, sende melding til alle stasjoner om at normalt arbeid kan gjenopptas. Meldingen skal sendes på den kanalen som ble brukt til nødtrafikken, i følgende form:

MAYDAY, uttalt bare en gang
Alle stasjoner (all stations), uttalt tre ganger
Dette er (this is) kallesignalet eller annen identifikasjon på fartøyet som sender meldingen
Klokkeslett for innlevering av meldingen
Navnet og kallesignalet for den som er i nød
Ordene SEELONCE FEENEE (siláns fini)

Fremgangsmåtene som er beskrevet i denne delen av kurset er obligatorisk for den maritime VHF-tjenesten. Disse bestemmelsene skal likevel ikke være til hinder for at et fartøy i nød skal kunne bruke ethvert middel det råder over for å vekke oppmerksomhet og få hjelp.

Forkortelser

DSCDigital Selective Calling. Digital SelCall. Digitalt selektivt anropsystem.
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System. Det globale nød- og sikkerhetssystemet.
MHzAntall millioner svingninger per sekund. Angir en frekvens.
MMSIMaritime Mobile Service Identity. Maritim mobiltjenesteidentitet. En nisifret internasjonal unik tallkode som identifiserer fartøyer, grupper av fartøyer eller radiostasjoner på land.
VHFVery High Frequency. Meget høy frekvens. Den maritime VHF-tjenesten benytter frekvenser i området fra 156 til 162 MHz.
UTCUniversal Time Coordinated. Tilsvarer Greenwich Mean Time (GMT).

(RED: Ved plassmangel kan evt en eller flere øvingsoppgaver kuttes ut - eller forskyves til neste del.)

Øvingsoppgaver

Oppgavene er hentet fra en demo-eksamen, som er utarbeidet av Radioinspeksjonen, som administrerer VHF-eksamen. Tilsvarende/lignende (eller kanskje de samme?) spørsmål vil du få under en virkelig eksamen. Disse oppgavene er eksempler på noen av de mange spørsmålene du må klare å besvare riktig for å få et VHF-sertifikat.

25. I nødprosedyren skal nødsignalet MAYDAY uttales tre ganger i løpet av en bestemt del av prosedyren. I hvilken del?

a) Tre ganger i nødkallingen.
b) Tre ganger i nødmeldingen.
c) Tre ganger ved avslutningen av nødtrafikken.
d) Tre ganger foran en nødmelding som videresendes.

26. Hvilken sending skal ha absolutt fortrinnsrett foran alle andre sendinger?

a) Nødkalling og nødmelding.
b) Hastesignalet.
c) Legeråd.
d) Samtaler som angår fartøyets forretninger, og som bestilles like før kontorene stenger.

27. Skal en nødkalling adresseres, og i tilfelle hvor?

a) Nei, en nødkalling skal aldri ha en bestemt adresse.
b) Ja, en nødmelding skal alltid ha adresse, fortrinnsvis til en Hovedredningssentral.
c) Ja, en nødkalling skal alltid adresseres til nærmeste skipsradiostasjon.
d) Ja, en nødkalling skal alltid være adressert til en kyststasjon.

28. Hvilke regler gjelder for kvittering av en nødkalling og nødmelding?

a) Jeg skal aldri kvittere for en nødmelding.
b) Jeg skal kvittere straks en nødkalling er mottatt.
c) Jeg skal vente med å kvittere, for at en kyststasjon skal kunne kvittere. Er fartøyet i umiddelbar nærhet, kan jeg likevel kvittere og melde ifra til nærmeste kyststasjon.
d) Jeg skal bare kvittere for en nødmelding når signalene er sterke.

29. Hvor lenge skal du vente før du gjentar en nødkalling og nødmelding, hvis du ikke får svar?

a) Tilstrekkelig lenge til at stasjoner som mottar kallingen, får tid til å reagere.
b) Jeg skal vente i minimum 10 minutter før jeg gjentar nødkallingen og nødmeldingen.
c) En nødkalling og nødmelding jeg ikke har fått svar på, skal aldri gjentas.
d) Jeg skal vente i minimum 3 minutter før jeg kaller igjen, og deretter legger jeg 3 minutter til før neste kalling (dvs kalling hvert 3., 6., 9. minutt, osv).

32. Når brukes uttrykket SEELONCE FEENEE?

a) Når nødtrafikken er avsluttet.
b) Når nødtrafikken er kommet godt i gang, og normal trafikk kan gjenopptas på nødkanalen.
c) For å pålegge taushet når nødtrafikken blir forstyrret.
d) Ved videresending av en nødmelding.

33. Når brukes uttrykket PRUDONCE?

a) Når nødtrafikken skal avsluttes.
b) Når nødtrafikken forstyrres av stasjoner som selv ikke deltar i den.
c) PRUDONCE brukes av stasjoner som er i nød eller som leder nødtrafikken for å pålegge taushet på nødkanalen.
d) Når begrenset arbeid kan gjenopptas.

Svar på øvingsoppgavene

25: a
26: a
27: a
28: c
29: a
32: a
33: d