Nr 1 2013

JUS: Reparasjonen ble utført «svart»

Jeg har fått gjort en reparasjon på min båt ”svart”. Det vil si jeg ikke har fått noen kvittering og reparatøren har, så vidt jeg vet, ikke betalt moms eller innrapportert beløpet. Problemet er imidlertid at jobben som ble gjort ikke er bra nok utført. Men er det da slik, fordi jobben er gjort ”svart”, at jeg ikke kan kreve håndverkeren for noe?

Publisert Sist oppdatert

Svar:

Nei, i prinsippet er dette uten betydning for spørsmålet om tjenesten er mangelfull. Dette er et kontraktsmessig spørsmål mellom dere to (partene). Spørsmålet her er derfor om tjenesteyteren har utført arbeidet i tråd med avtalen, og i mangel av spesielle holdepunkter, om arbeidet er utført fagmessig på alminnelige god måte. Hvorvidt det er svart skatt og avgift er et offentligrettslig spørsmål, altså et spørsmål overfor det offentlige. Dette kan naturligvis få konsekvenser i form av tilleggsskatt og avgifter og eventuelt straff, men påvirker i prinsippet ikke denne avtalen mellom partene og kravene til utførelsen av denne.

 

Synking og forsikringsoppgjør

Vår båt sank for en tid tilbake i fortøyningene. Selskapets og deres takstmann mener at årsaken til dette er at slangeklemmer til bunnventilen var løsnet ved manglende tilsyn. Slangen falt av og vannet fosset inn i båten. Videre kritiseres vi for at bunnventilen ikke var avstengt. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre fordi hendelen på krana var defekt. Vi kan ikke forstå annet enn at skaden skyldes hærverk. Som følge av sitt syn har selskapet avkortet erstatningen med 50 %, det vil si 130 000 kr, under henvisning til såkalt sikkerhetsforskrift med krav om at båten skal holdes i sjødyktig stand. Kan forsikringsselskapet gjøre dette?

Svar

:
For kaskodekningen i dette tilfellet heter det i sikkerhetsforskriften at: ”Båten skal holdes i sjødyktig stand som definert i sjøfartsloven og i sjødyktighetsloven. Krav fra klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes.” Og videre at: ”Båten skal fortøyes forsvarlig, den skal holdes lens og det skal føres forsvarlig tilsyn med båt og tilbehør. For øvrig vises til sjølovens krav til sjødyktighet.” Ifølge forskriften skal fartøyet holdes i sjødyktig stand som definert i sjødyktighetsloven. Denne bestemmelsen sier at båten regnes som sjøudyktig ved de opplistede mangler hvis disse under hensyn til skipets fart medfører en større risiko for menneskeliv enn normalt. Et sentralt element i begrepet sjødyktighet er at innholdet i begrepet er relativt i forhold til den aktuelle risikoen. Det er lagt til grunn at i forhold til kaskoforsikring av et fartøy, må derfor kjernen i begrepet være om fartøyet er i forsvarlig stand i forhold til den risikoen en kaskoforsikring dekker, det vil si i forhold til risikoen for skade på båten. En båt er sjøudyktig i forhold til en kaskoforsikring hvis båten ikke er i en slik forfatning som den ut fra forsvarlig sjømannsmessig skjønn burde være i den aktuelle situasjon. Spørsmålet er derfor om deres båt var i forsvarlig sjømannsmessig stand i forhold til risikoen for et havari under fortøyning da havariet skjedde. Ifølge takstmannen var årsaken til at båten sank i fortøyningen at en slange ikke var festet på forsvarlig måte til bunnventilen, og at slangen derfor falt av slik at vannet kom inn i båten. Videre at bunnventilen skulle vært avstengt med en kran når båten ikke var i bruk. Dette lot seg ikke gjøre fordi hendelfestet på krana var defekt. Disse forholdene utgjorde en klar risiko for at vann ville trenge inn i båten mens den lå fortøyet. Forskriften er derfor objektivt sett brutt. Det neste spørsmålet er om det er årsakssammenheng mellom regelbruddet og havariet, som er et krav etter forsikringsavtaleloven § 4-8. Dersom dere ikke kan dokumentere, det vil si sannsynliggjøre, at båten var utsatt for hærverk som enten har utløst eller påskyndet havariet, så har dere et problem med å bli hørt med dette. Det neste spørsmålet er imidlertid om dere var mer enn bare lite å laste, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8 andre punktum. Dette må vurderes konkret i forhold til båtens alder og behovet for tilsyn sammenholdt med hva som må kreves av foranstaltninger på denne båten. For eksempel om krana på denne båttypen må eller bør stenges hver gang båten forlates, og jeg forstår det slik. Hensett til risikoen for at båten synker i fortøyningen hvis båten tar inn vann, kan mye tilsi at man vil legge til grunn at dere var mer enn lite å laste. I så fall kan avkortning finne sted under hensyn til arten av den aktuelle sikkerhetsforskrift, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene forøvrig. I denne sammenhengen, og sammenholdt med nemndspraksis, er det dessverre neppe grunnlag for å si at en avkortning på 50 % er uakseptabelt.