Båtjuss

Publisert Sist oppdatert

Direktekrav mot motorleverandør


Jeg bestilte en båt fra et lokalt båtbyggeri tilbake i 2002. Jeg vet at blant annet motoren ble kjøpt inn fra båtbyggeriets norske leverandør allerede da, men prosessen har tatt svært lang tid. Båten ble endelig levert i fjor og jeg hadde da ikke noe å utsette på den. Etter bare ca. 100 timers bruk havarerte imidlertid motoren nylig. Båtbyggeriet som solgte meg båten er konkurs. Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg eventuelt kreve noe fra motorleverandøren?

Svar:
Du har ikke sagt noe om den nærmere årsaken til motorhavariet, men jeg legger til grunn at feilen ikke skyldes forhold på din side og at motoren har en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Utgangspunktet er da at du må reklamere overfor selgeren som din kontraktspart, og at du kan gjøre krav gjeldende mot denne etter forbrukerkjøpslovens regler. At båtprodusenter og båtforhandlere går konkurs er dessverre en ikke uvanlig problemstilling om dagen. Som et utgangspunkt vil du da ha et krav mot konkursboet, men i de aller fleste tilfeller vil det ikke være noe å hente der etter at banker og øvrige panthavere har fått sitt. Det er derfor mer praktisk å se på i hvilken grad du kan gjøre gjeldende krav mot et tidligere salgsledd, for eksempel den som solgte motoren til båtbyggeriet eller salgsledd før det. Når det gjelder utenlandske parter, som for eksempel produsenten, må det nevnes at dette reiser særlige problemstillinger som det vil føre for langt å gå inn på her. Krav mot tidligere salgsledd er regulert av forbrukerkjøpsloven § 35 og har som hovedregel at en forbruker ”kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet”. Et viktig poeng er at dette imidlertid ikke gjelder i forhold til spørsmålet om reklamasjon. Når det gjelder reklamasjon er dette nemlig regulert særlig i bestemmelsens tredje ledd som viser til de reklamasjonsreglene som gjelder i forhold til selgeren. Dersom det skal være aktuelt å rette krav mot båtbyggeriets leverandør, må du da først vurdere om det forelå en mangel etter kjøpslovens regler dem i mellom. Tilsvarende vil du ved krav mot leddet før det, for eksempel en importør, måtte vurdere om det forelå en kjøpsrettslig mangel i forhold til den som importøren har solgt motoren til. Viktig her er at eventuelle ansvarsfraskrivelser mellom tidligere salgsledd ikke kan gjøres gjeldende, med mindre det samme etter forbrukerkjøpsloven kunne vært avtalt mellom selgeren og forbrukeren.
TILBAKE TIL PRODUSENTEN
Ved et motorhavari som du skisserer innledningsvis vil dette kunne skyldes en produksjonsfeil og kan da i teorien gjøres gjeldende hele veien tilbake til produsenten. Blir det sannsynliggjort at motorhavariet derimot skyldes feil et eller annet sted i salgskjeden, vil salgsledd før dette være fri for ansvar. For det andre må du reklamere overfor det tidligere salgsleddet innenfor den samme fristen som gjelder ved reklamasjon mot selgeren. Det vil si at du ”innen rimelig tid” etter at du ”oppdaget eller burde ha oppdaget” mangelen, må gi det tidligere salgsleddet melding om at du vil påberope deg denne, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd. Fristen for å reklamere kan likevel aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. I tillegg må reklamasjonen skje senest innen en absolutt frist som i dette tilfelle nokså klart må være fem år etter du overtok båten med motor, ettersom motoren ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år som ellers gjelder som absolutt frist. Dette innebærer at motoren kan ha vært omsatt i et tidligere ledd mange år i forveien, mens du som sluttbruker likevel har krav i behold mot daværende selger. Vær imidlertid oppmerksom på at de alminnelige foreldelsesreglene kan innebære at kravet bortfaller.

Foreldelsesfrist
Foreldelsesfristen begynner å løpe i det kontraktsbrudd først inntreffer, ved produksjonsfeil typisk ved salg og levering fra produsenten. Utgangspunktet er en tre års frist fra dette. I tillegg gjelder det i ti år fra treårsfristen utløper en tilleggsfrist på ett år fra kjøperen fikk eller burde skaffet seg kunnskap om kontraktsbruddet. Om dette kunnskapskravet fra selger kan gjøres gjeldende i forhold til hele salgskjeden eller om det er når du som sluttbruker fikk eller burde skaffet deg kunnskap om kontraktsbruddet er usikkert. Når det gjelder et motorhavari som du skisserer, vil det likevel neppe kunne hevdes at tidligere kjøpere hadde heller burde skaffet seg kunnskap om feilen. Du har dermed en tilleggsfrist på ett år fra motorhavariet til å iverksette rettslige skritt for å avbryte foreldelsen, med mindre den på annen måte blir avbrutt for eksempel i form av erkjennelse av ansvar fra motpartens side. I første omgang bør du derfor ved reklamasjon gjøre mangelen gjeldende overfor det eller de tidligere salgsledd som det er aktuelt å holde ansvarlig. Dersom dere da ikke kommer frem til en løsning må du passe på at foreldelsesfristen avbrytes før det er gått ett år etter motorhavariet, mest praktisk i form av en forliksklage.

Pål Jensen

Manglende retts-hjelpsforsikring


Vi har kjøpt en stor båt som vi har fått betydelige problemer med. Selger tar ikke ansvar og vi må nå oppsøke advokat. Vi har forsikret båten hos engelske Lloyds, men forsikringsmegleren sier at vi dessverre ikke har rettshjelpforsikring som kan dekke advokatutgiftene. Ettersom jeg har forstått på tidligere saker i Båtmagasinet, er det vanlig med slik forsikring. Hvorfor er det da slik at vi ikke har dette?

Svar: Hva slags forsikringsdekning man har følger av avtalen med forsikringsselskapet – forsikringsgiveren. Disse er som kjent ikke alltid like lett tilgjengelige, og det står mye med ”liten skrift”. Derfor er det heller ikke alltid så lett å sammenligne forsikringsprodukter – og dermed priser. Det er imidlertid riktig som du sier at det er helt vanlig rettshjelpdekning er knyttet til båtforsikringer i Norge. Så vidt meg bekjent dekker alle norske forsikringsgivere rettshjelp – altså advokatutgifter – når båten er kaskoforsikret. Selv om båten bare har ansvarsforsikring pleier faktisk rettshjelpforsikring å være inkludert. Engelske forsikringsgivere, og i hvert fall Lloyds, har derimot ikke dette produktet inkludert i en standard kaskoforsikring. Muligens kan man egne en slik forsikring i tillegg, men det er jeg usikker på, og naturligvis noe du eventuelt må ta opp med forsikringsmegleren. For denne tvisten, som allerede har oppstått, er dette uansett for sent. Du peker likevel på et poeng som sikkert mange bør notere seg når de velger forsikringsselskap; rettshjelpdekning er etter min mening en svært praktisk og nyttig forsikringsdekning båteiere bør sørge for å ha.

Pål Jensen