utgave nr 7 2004

Båtjuss - juli 2004

Publisert Sist oppdatert

Følgeskader etter reparasjon

Min sak begynte med en grunnberøring i juli 1998. Den medførte skrogskader, hull i fartøyet og vanninntrengning. Skrog, propell, hengende aksling med brakett, ror og gir ble skadet. Båten - en Viksund Alfa 925 fra 1991 - ble reparert høsten 1998.
I 1999 oppdaget jeg at båten ikke ble tørr under kjølen. Jeg boret hull og vannet strømmet ut fra mellomskroget. Det viste seg at reparasjonen ikke var gjort forskriftsmessig, men lappet i hop med plastsparkel. Deler av kjølen var fremdeles som knust kavring. Lappingen var delvis gjort oppå gammelt bunnstoff. Verkstedet innrømmet feil da jeg viste frem bilder av det opprinnelige skadestedet, og ny utbedring ble gjort. I 2000 og 2001 oppdaget jeg også andre steder der det var dårlig utbedret skadet, og delvis lappet over gammelt bunnstoff. I 2002 oppdaget jeg væskefylte blærer i nedre del av skroget, i det tidligere omtalte skadeområdet. Blærene ble skrapt, slipt og lappet med reparasjonsmiddel og dertil antipest og topcoat, men mistanken om plastpest var sådd. Under vårpussen i juni 2003 var antall byller formidabelt. Plastpesten var et faktum, i første omgang begrenset til det tidligere reparasjonsområdet.
Jeg varslet umiddelbart forsikringsselskapet, takstmann og verkstedet. Plastpesten er etter mitt syn en følgeskade av tidligere dårlig utført arbeid. Verkstedet avviste kravet da reklamasjonsfristen deres er på seks måneder. Forsikringsselskapet svarte at de avsluttet saken med kontantoppgjør. Selskapet mener at dette er en reklamasjon på arbeid utført av verkstedet, og ingen følgeskade. Kravet må rettes til verkstedet, sa det. Takstmannen ønsket å bli holdt orientert om det videre forløp.
Det er en kjensgjerning at plastpest utvikler seg over tid på grunn av dårlig bunnbehandling, så jeg lurer på om dette kan regnes som en følgeskade. Hvor kommer takstmannen inn i en slik sak?

Svar:

Mangelsspørsmålet

Etter mitt syn er det verkstedet som nå er rett adressat for ditt krav. Som du selv skriver, synes dette å være følgeskader av tidligere dårlig utført arbeid, det vil si reparasjonene høsten 1998 og i 1999. Jeg er således i utgangspunktet enig med forsikringsselskapet at krav bør rettes til verkstedet. Jeg kan ikke se noe grunnlag for ansvar for takstmannen.
Jeg legger til grunn at båten ikke utgjør noen næringsvirksomhet for deg, slik at du regnes som en forbruker. Denne saken vil da være regulert av håndverkertjenesteloven. Etter denne lovens § 5 første ledd skal tjenesteyteren, altså verkstedet, ”utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg”. Fagmessig utføring betyr blant annet at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann mener er riktig. Om reparasjonen ikke er utført fagmessig – og det høres ikke slik ut i ditt tilfelle – vil tjenesten være mangelfull etter lovens § 17 første ledd, og du vil som følge av dette kunne kreve retting (ny reparasjon), prisavslag og/eller erstatning, jf. § 21. Dette er klart nok, og i utgangspunktet synes du å ha en god sak.

Reklamasjon

Denne saken reiser imidlertid spørsmål om 1) det er reklamert rettidig og 2) om kravet kan være foreldet. Det første spørsmålet kan igjen deles i to; om det er reklamert innenfor den absolutte reklamasjonsfristen og dernest om det er reklamert innenfor den relative reklamasjonsfristen. Den absolutte fristen er i utgangspunktet på to år fra avslutningen av oppdraget, men fem år om resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre (enn to år). En båtreparasjon vil naturligvis i utgangspunktet være ment å vare vesentlig lengre enn to år, slik at det her vil gjelde en (absolutt) lengstefrist på fem år. Den relative fristen innebærer at ”tjenesteyteren … blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen” (understreket her). I motsatt fall taper man sin rett til å gjøre mangelen gjeldende, jf. håndverkertjenesteloven § 22 første ledd. Dette er den såkalte relative reklamasjonsfirsten; altså ”innen rimelig tid”.
Fra begge disse fristene gjelder imidlertid et vesentlig unntak, nemlig at tjenesteyteren (verkstedet) ikke kan ”gjøre gjeldende at det er reklamert for seint … dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro”, jf. håndverkertjenesteloven § 22 tredje ledd. Om reparasjonen således er utført så dårlig at den utgjør et markert avvik fra vanlig forsvarlig, fagmessig utførelse, vil verkstedet ha opptrådt grovt uaktsomt. Dermed vil det ikke vil løpe noen reklamasjonsfrister. Uten at jeg er fagmann på skrogreparasjoner, og det er da en slik som bør konsulteres om dette spørsmålet, synes jeg mye kan tilsi at det her foreligger grov uaktsomhet.
At verkstedet avviste kravet fordi ”deres” reklamasjonsfrist var på seks måneder er bare tøv dersom de mener dette som en absolutt frist, jf. nedenfor. Håndverkertjenesteloven er ufravikelig, det vil si at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av håndverkertjenesteloven, jf. § 3. Verkstedet kan således ikke operere med noen egen reklamasjonsfrist som er kortere enn lovens.
Dersom reparasjonen ikke skulle kunne sies å være grovt uaktsomt utført, blir det avgjørende om det foreligger rettidig reklamasjon. For meg kan det synes noe uklart om du har reklamert ”innen rimelig tid” etter 1999. Innen ”rimelig tid” vil i utgangspunktet neppe overstige mer enn et par, tre måneder, og kanskje mindre også, dersom man ikke har hatt en god grunn for å vente så lenge. Den absolutte reklamasjonsfristen på den siste reparasjonen er fem år og den vil således utløpe i 2004.

Foreldelse

I tillegg kommer spørsmålet om foreldelse – som reguleres av foreldelsesloven av 1979. Foreldelsesfristen er i utgangspunktet tre år fra avslutningen av oppdraget. Dersom man imidlertid ikke kan gjøre kravet gjeldende fordi en manglet nødvendig kunnskap om kravet; typisk en skjult mangel som her, inntrer foreldelse tidligst ett år etter den dag da du fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. Med andre ord gis det en tilleggsfrist på ett år om man var ukjent med kravet/mangelen, og da fra det tidspunktet man fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. I ditt tilfelle kan dette senest regnes fra juni 2003, slik at foreldelse senest vil inntre ett år etter, det vil si i juni 2004! For å avbryte foreldelsesfristen må du enten få en erkjennelse fra verkstedet, en skriftlig erklæring om at foreldelse ikke skal inntre eller ved at du tar rettslig skritt mot verkstedet, det vil si anlegger søksmål, herunder inngir forliksklage.
Du ønsket at båtfolket skulle få ta del i en brysom sak, og moralen er da å være aktiv. Dersom man oppdager noe man mener kan være et mangelfullt utført oppdrag/reparasjon, eller mangler ved noe man har kjøpt, bør man så snarest sende en skriftlig reklamasjon til tjenesteyteren eller selgeren. Deretter bør man også være oppmerksom på at det parallelt løper en foreldelsesfrist.