TRUET: Hummeren er nå på rødlista.
TRUET: Hummeren er nå på rødlista.

Nå er hummeren på rødlista

I en nylig oppdatert rødliste over truede dyrearter har hummeren fått denne lite attraktive plasseringen.

Publisert

Forrige gang rødlista ble oppdatert var i 2015. Den gang ble hummeren regnet som en livskraftig bestand. I den nylig oppdaterte rødlista er hummeren vurdert til å være en sårbar bestand. Forsker Alf Ring Kleiven i Havforskningsinstituttet som er ansvarlig for kunnskapsgrunnlaget, sier at dette i hovedsak skyldes at de har justert generasjonstiden for hummer. Se egen faktaboks om generasjonstiden.

Havforskningsinstituttet skriver på deres nettside at i 2015 var generasjonstiden beregnet til ti år. Nå legges det til grunn en generasjonstid på 18 år. Når en art skal vurderes for rødlista, skal forskerne se på utviklingen gjennom de tre siste generasjonene. For hummer har altså dette tidsspennet økt fra 30 til 54 år.

Generasjonstid for hummer

 • Hummer bruker mellom 5 og 7 år før de starter å reprodusere seg. De kan produsere avkom gjennom hele livsløpet
 • Hummerens generasjonstid er hvor gammel hummeren er, når den er halvveis i sine reproduktive år
 • I praksis kan generasjonstiden variere på grunn av ytre påvirkning, som fiskeri – men forskerne tar utgangspunkt i hummerens naturlige livsløp
 • Forskerne skal vurdere bestandsutviklingen over tre generasjoner
 • For hummer er generasjonstiden endret fra 10 til 18 år
 • Dermed vurderer forskerne bestandsutviklingen over 54 år, i stedet for 30 år

  Kilde: Havforskningsinstituttet

Kleiven mener at hummerbestanden er redusert med om lag 30 prosent i løpet av de tre siste generasjonene.

– Gjennom vår langtidsovervåkning av hummer registrerer vi at bestanden er nedadgående, og overfiske er en alvorlig trussel mot en redusert bestand, sier Kleiven til hi.no (Havforskningsinstituttet).

En bekymring er spøkelsesfiske. Det vil si teiner som blir mistet og som fisker hummer og krabbe, og fortsetter til evig tid, da nye ådseletere trekker inn i teinene etter hvert som de som har kommet inn tidligere dør. Kleiven mener at mellom fem og ti prosent av alle hummerteiner blir mistet hvert år.

– Spøkelsesfiske kan også være en del av forklaringen på bestandsnedgangen, men vi kan ikke si noe om i hvor stor grad det har påvirket bestanden, sier Kleiven.

Et håp for hummerbestanden kan være nye fredningsområder for hummer. Det vil si områder der det er forbudt med hummerfiske, og bestanden dermed tar seg opp igjen. I Norge er det i dag mer enn 50 slike fredningsområder, og Havforskningsinstituttet ser at bestanden vokser etter at man slutter å fiske.

Foruten hummer er følgende arter på rødlista:

Foruten hummer er følgende arter på rødlista:

 • Nebbeskate (kritisk truet)
 • Storskate (kritisk truet)
 • Ål (Sterkt truet)
 • Brugde (Sterk truet)
 • Polartorsk (Sterk truet)
 • Blålange (Sterk truet)
 • Vanlig uer (Sterk truet)
 • Stillehavssild (Sterk truet)
 • Svartskate (Sårbar)
 • Arktisk niøye (Sårbar)
 • Laks (Nær truet)
 • Havniøye (Nær truet)
 • Alaskatorsk (Nær truet)
 • Håkjerring (Nær truet)