Nr 7. 2012

Dyster drukningsstatistikk: Voksne menn drukner mest

Denne sesongen bør voksne menn i båt skjerpe seg. De er mest utsatt for drukningsulykker.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

Alle drukningsulykker på sjøen skaper store presseoppslag, langt mer enn ulykkene på veiene. I fjor omkom 32 personer fra fritidsbåt, et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste ti årene. Sjøfartsdirektoratet setter fokus på vår adferd på sjøen for å få tallene ned.

   Foran årets sesong er det all mulig grunn til å komme med en spesiell oppfordring til voksne menn; skjerp dere. Det er menn mellom 40 og 60 år som ligger øverst på dødsstatistikken. I fjor omkom 19 personer over 40 år.

Flest uten vest

Vi leser av den ferskeste statistikken fra Sjøfartsdirektoratet at 20 av de 32 omkomne i 2011 ikke brukte redningsvest eller annet flyteplagg. 13 av de omkomne var alkoholpåvirket. Fall over bord er ikke uventet den hyppigste årsaken til ulykker.

  

14 mennesker omkom på den måten sist sesong. De fleste drukningsulykker på sjøen skjer fra åpen båt med utenbordsmotor (11 ulykker) eller delvis lukket båt med utenbordsmotor (4 ulykker).

   Åtte personer omkom som direkte følge av grunnstøting og to personer etter kollisjon med annen båt. Kantring har tradisjonelt vært en hyppig årsak til alvorlige ulykker på sjøen. De siste årene har det jevnt over omkommet over 10 personer hvert år som følge av kantring. Men ikke sist sesong, da var det i følge statistikken to personer som mistet livet på den måten.

 

Alene i båten

I de fleste tilfellene var det kun én person om bord da ulykken inntraff (14 ulykker), mens syv ulykker skjedde fra båter hvor det var fire personer eller flere.

Ikke uventet har halvparten av alle ulykker skjedd i båter under fart, i mange tilfeller høy fart. Men drukningssulykker inntreffer også når båtene ligger fortøyd. I fjor var det seks slike ulykker. Av de 32 som omkom i fritidsbåtulykker i 2011, så døde 24 som følge av fall over bord eller ulykker med høy fart.

   Til tross for ulykker hvor høy fart var medvirkende årsak, så er det likevel fall over bord som står for nesten halvparten av dødsfallene.

- Vi er inne i en periode hvor det er positiv utvikling på ett område, samtidig som det dessverre er negativ utvikling på et annet område, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en kommentar til statistikken.

- En slik utvikling er omkomne som følge av kantring med båt. I 2010 omkom det 17 personer som følge av kantring – i 2011 omkom to personer av samme årsak.

- Det er lite som tyder på at det er blitt færre som kantrer, men vi tror kanskje folk har oppfattet budskapet om å bruke flytevest, sier Akselsen.

 

Flere påvirket av alkohol

Statistikken viser også at 8 av de som omkom i 2011 brukte flytevest, men dette kan forklares med at det var i hvert fall en stor ulykke der flere personer frøs i hjel etter en fritidsbåtulykke i nord.

   Det skremmer sjøfartsdirektøren at flere av de omkomne var påvirket av alkohol i 2011 enn tidligere år.

- Folk må forstå alvoret og farene ved å kombinere alkohol og ferdsel på sjøen, sier Akselsen – som også kan vise til at de som kombinerer ferdsel på sjøen med alkohol også er de som oftest dropper bruk av vest. Det kan fort bli en livsfarlig kombinasjon.

   En arbeidsgruppe, ledet av sjøfartsdirektøren, har utredet sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Rapporten ble nylig overlevert nærings- og handelsminister Trond Giske. Gruppen mener det viktigste tiltaket for å bedre sikkerheten er økt satsing på holdningsskapende arbeid.

- Å forebygge ulykker handler i stor grad om den enkelte båtførers holdninger til sikkerhet og å øke bevisstheten om de farer som er forbundet med å ferdes til sjøs. Samtidig kan myndighetene bidra på ulike måter. Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår, sendes nå på høring. Nå må vi se på tilbakemeldingene, vi får og om det bør foretas eventuelle endringer i det gjeldende regelverket, sier Trond Giske.

 

Tiltakspakken

Av tiltak gruppen konkret mener må vurderes er påbud om bruk av flyteutstyr i åpne båter underveis, og at promillegrensen skjerpes for fritidsbåter under 15 meter. Videre foreslår arbeidsgruppen at pensum til båtførerprøven revideres for å øke fokus på områder som kan virke ulykkesforebyggende og som fremmer godt sjømannskap. Innføring av et eget høyhastighetssertifikat for de hurtigste fritidsbåtene, skal også vurderes. På sikt kan det også bli aktuelt å innføre en praktisk prøve for å få båtførerbevis, sier Akselsen.

Gruppen har også sett på behovet for et mer ensartet regelverk om fartsgrenser på sjøen. Og kanskje skal vi se at UP overtar sjøkontrollen. Det sier intet om hvordan dette skal finansieres.

 

Powered by Labrador CMS