utgave nr 8 2001

Båtjuss: Kjøpslov og kjøpekontrakt

Publisert Sist oppdatert

Båtjuss

Pål Jensen er båtmann og jurist med erfaring fra bl.a. advokatvirksomhet. For tiden er han dommerfullmektig og han vil i denne spalten svare på båtrelaterte jusspørsmål. Spørsmålene sendes via post, mail

anne.marit.klokk@afj.no

eller på fax (66 77 40 61) til Båtmagasinets redaksjon, merket BÅTJUSS.

Garanti og rettigheter etter kjøpsloven

På min fire år gamle skjærgårdsjeep røyk forleden styrewiren. Det viste seg at den hadde røket inne i den bakerste kabelgjennomføringen hvor den er festet til ”styrepinnen” på motoren. Altså et sted wiren ligger helt beskyttet og kun beveger seg fram og tilbake i rette bevegelser. Reparatøren sa det ikke var forutsatt noe vedlikehold på et slikt sted, og så vidt jeg kan forstå, er vedlikehold også knapt mulig. Han sa også at dette var en svært uvanlig skade, og mente at en slik styrewire burde vare i minst 10 år. Jeg mener derfor at wiren må ha hatt en produksjonssvakhet, og ba marinaen hvor jeg kjøpte båten om å dekke reparasjonen (som kom på nesten 3.000 kroner). Selgeren avviste imidlertid dette da garantitiden var utløpt. Jeg har likevel hørt at man etter kjøpsloven har en fem års reklamasjonsrett. Hva mener dere om denne saken?

Svar: Det virker som en utbredt praksis , innenfor flere bransjer, at misfornøyde kjøpere avvises med at garantien er utløpt. Så enkelt er det imidlertid ikke. Som du helt riktig peker på, kommer kjøpslovens regler i tillegg til en eventuell garanti fra selgeren/produsenten. Spørsmålet er da om kjøpsloven kan gi deg en lengre reklamasjonsfrist enn garantibestemmelsene, og etter kjøpsloven kan denne være opptil fem år. En fem års reklamasjonsfrist etter kjøpsloven forutsetter imidlertid at to vilkår er oppfylt: For det første gjelder femårsfristen kun i forbrukerkjøp. For det andre kreves det at ”tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre” enn to år.
Med forbrukerkjøp menes kjøp fra en yrkesselger når tingen hovedsakelig er til personlig bruk for kjøperen, herunder også hans familie og omgangskrets. Videre er det en forutsetning at selgeren forsto eller burde forstått at han sto overfor en forbrukerkjøper, jf. kjøpsloven § 4. Litt forenklet kan det altså sies at forbrukerkjøp foreligger hvor man som privatperson (og ikke næringsdrivende) kjøper noe fra en forretning (profesjonell selger). Med andre ord er de aller fleste kjøp av nye båter forbrukerkjøp. Du sier båten er kjøpt i en forretning, og da jeg antar at båten er kjøpt til privat bruk, legger jeg til grunn at vi også står overfor et forbrukerkjøp.
Hvorvidt ”tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre” enn to år, må avgjøres ved å legge en normal bruksfrekvens til grunn. Med unntak for rene slitedeler, for eksempel tennplugger, luftfilter m.v., vil de aller fleste båt- og motordeler måtte anses å være ment å vare vesentlig lengre enn to år. Følgelig vil det også gjelde en fem års reklamasjonsfrist i forbrukerbåtkjøp. Dette må også være tilfellet for en styrekabel/-wire til en båt – noe som også er i tråd med hva du selv har fått opplyst på verkstedet.
Når det i ditt tilfelle gjelder en femårsfrist, er spørsmålet om den ødelagte styrewiren må anses som en kjøpsrettslig mangel. Ved bedømmelsen av om tingen har mangel, skal dette vurderes i forhold til leveringstidspunktet – selv om mangelen først viser seg seinere. Spørsmålet blir da om styrekabelen/-wiren, som du selv er inne på, ved leveringen hadde en skjult (produksjons)feil, men som først medførte en funksjonssvikt fire år seinere. Dette er et faktisk spørsmål som naturligvis kan være vanskelig å besvare sikkert. At det ikke kan finnes et sikkert svar, innebærer imidlertid ikke at kjøperen står uten rettigheter. Spørsmålet er derimot hva som er den mest sannsynlige årsak. Ofte kan det da være enklere å avgjøre dette (negativt) ved å spørre om funksjonssvikten kan skyldes påkjenninger ut over vanlig bruk eller manglende vedlikehold. Dersom svaret her er nei, vil det gjerne foreligge sannsynlighetsovervekt for at det var en latent svakhet ved leveringen. Her vil det også ha innvirking at selgeren og leverandørkjeden har særskilt teknisk ekspertise og økonomiske ressurser til selv å finne årsaken. Også selgeren har således en bevisføringsplikt, noe også Høyesterett uttrykkelig har fastslått i en dom som gjaldt en IR-mottaker til en videospiller (Rt. 1998 side 774). Du opplyser at kabelgjennomføringen og styrewiren ikke forutsettes vedlikeholdt og jeg legger til grunn at den heller ikke har vært utsatt for unormale påkjenninger eller bruk. Basert på disse opplysninger synes konklusjonen å måtte bli at det mest sannsynlige må være at styrekabelen/-wiren hadde en skjult feil ved leveringen, men som først viste seg etter noen års bruk.
En slik feil vil utgjøre en kjøpsrettslig mangel ut fra en tolking av kjøpsloven sammenholdt med rettspraksis og alminnelig kontraktsrettslige regler, hvoretter den klare hovedregel er at man har krav på en alminnelig god vare, herunder en alminnelig god holdbarhet. Avgjørende er hvilken holdbarhet man objektivt sett har grunn til å forvente, og det må da legges en begrunnet normalforventing til grunn. I Rt. 1998 side 774 slo også Høyesterett fast at utgangspunktet må være at:

"Tidsperspektivet for denne risikobetraktningen bør … være hele den særlige reklamasjonstiden … dvs fem år … Risikoplasseringen mellom selger og kjøper bør være slik at innen det nevnte tidsperspektivet bør [en] forbrukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottakeren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved leveringen, altså at selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottakeren er”.

Med andre ord: Dersom det oppstår funksjonssvikt innenfor en femårsperiode etter leveringen på en vare som normalt må kunne forventes å vare i fem år, vil dette utgjøre en mangel som selgeren må svare for, med mindre funksjonssvikten sannsynligvis må tilbakeføres til unormal/uforsvarlig bruk eller uforsvarlig/manglende vedlikehold.
Slik du opplyser saken, må styrekabelen/-wiren etter min oppfatning anses å ha en slik kjøpsrettslig mangel. Under forutsetning av at du har reklamert innen rimelig tid etter at du burde ha oppdaget mangelen, vil selgeren (marinaen) dermed være ansvarlige etter kjøpsloven § 30. Siden reparasjonen allerede er utført, vil selgeren være erstatningsansvarlig for reparasjonsomkostningene. Om saken ikke lar seg løse i minnelighet, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med Forbrukerrådet i ditt fylke. De kan kostnadsfritt hjelpe deg videre, og eventuelt få den saken lagt frem for Forbrukertvistutvalget. Dette er et organ som med bindende virkning kan avgjøre saken.

Kjøpekontrakt ved kjøp og salg av båt

Vi vurderer å selge båten etter ferien. Kan Båtmagasinet anbefale en kontrakt vi kan bruke i denne forbindelsen?

Svar: I utgangspunktet vil jeg nok anbefale å søke sakkyndig bistand, fortrinnsvis hos en advokat, når en slik kontrakt skal utarbeides – og særlig dersom det gjelder en kostbar båt. Mange later til å ha et lettvint forhold til det å selge båt, i motsetning til for eksempel hva gjelder fast eiendom. Dette er litt pussig, fordi det ofte står store verdier på spill. Og ikke sjelden oppstår det konflikter i kjølvannet av bruktbåtsalg. En god kontrakt vil, for det første, kunne være konfliktavvergende. For det andre – om konflikten likevel skulle oppstå – vil den ofte kunne være helt avgjørende for utfallet av saken. Kontraktsutformingen bør derfor ikke undervurderes og dette bør skje etter en konkret og individuell vurdering av båten og partenes behov. Siden dette altså er ”skreddersøm”, er det ikke alltid å anbefale bruk av en standardkontrakt. En slik kontrakt vil nok likevel avverge de verste ”snublefellene” og være et greit alternativ om det er et mindre komplisert salg.
Generelt er det for selgeren viktig å selge båten med et alminnelig forbehold om at båten selges ”som den er”, ”som besiktiget” eller liknende. I så fall vil selgeren bare være ansvarlig om han har gitt uriktige eller holdt tilbake opplysninger, eller hvor mangelen er vesentlig i forhold til kjøpesummen og forholdene ellers. For kjøperen er det generelt viktig blant annet å få kontraktsfestet viktige opplysninger om selgeren og båten, for eksempel årsmodell, gangtid på motor, eventuelle reparasjoner, vedlikehold og lignende.
Svaret på spørsmålet ditt, må imidlertid være at vi ikke ønsker å anbefale noe spesiell ferdigkontrakt. Derimot kan det nevnes at Forbrukerrådet selger en slik bruktbåtkontrakt for en rimelig penge. Uten at jeg kjenner denne kontrakten i detalj, er det rimelig å anta at den er balansert og ivaretar de viktigste spørsmål. Kontrakten kan eventuelt også hentes på Forbrukerrådets internettside: www.forbrukerradet.no.