utgave nr 1 2007

Båtjuss

Publisert Sist oppdatert

Båtjuss


Gir gal farge på bestilt båt hevingsrett?

For en tid tilbake bestilte vi oss en lystbåt med en prislapp på 4 millioner kroner, og båten ble bestilt med blått skrog. Dette gjelder for øvrig nær sagt alle av disse båtene. Da båten ble levert flere måneder senere, ble vi imidlertid ”lange i maska”: Båten var ikke blå, men hvit. Spørsmålet er da hvordan vi skal forholde oss til dette. Kan vi heve kjøpet eller må vi nøye oss med et prisavslag? Om vi må akseptere et prisavslag, hvor stort skal dette i så fall være? Det kan nevnes at selgeren sier at hvitt skrog er bedre enn blått, da det ikke så lett viser riper, ikke falmer og så videre.

Svar:

Når dere ikke har fått den fargen som ble bestilt – avtalt – har båten en kjøpsrettslig mangel. Kjøp av ny båt fra en forhandler reguleres av forbrukerkjøpsloven. Etter dennes § 32 kan ”forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig”. Denne (u)vesentlighetsvurderingen skal bero på et konkret skjønn, som er nokså sammensatt, men etter min oppfatning er det lite tvilsomt at feil skrogfarge ikke kan anses om uvesentlig. Med andre ord at dere har rett til å heve kjøpet. Det er imidlertid viktig at krav om heving fremsettes så snart som mulig, om dere ikke allerede har gjort det.
Dersom dere likevel vil nøye dere med et prisavslag, heter det i loven at ”forbrukeren [kan] kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.” Dette forutsetter med andre ord at verdien av et hvitt skrog er lavere enn et blått skrog. Du opplyser at de aller fleste av disse båtene leveres med blått skrog, og det indikerer vel at etterspørselen av blå skrog er desidert størst. Dette kan vel igjen tyde på at markedsverdien, og igjen annenhåndsverdien, på et hvitt skrog er lavere enn for et blått skrog. Dette bør du imidlertid få en sakkyndig uttalelse på, for eksempel fra en båtmegler. Prisavslaget skal i så fall fastsettes til verdidifferansen, slik at dere ikke taper noe på dette. Alternativt kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren dersom ”særlige grunner taler for det”. Sagt på en annen måte; dersom dere fastholder heving, blir det også opp til segleren hva de vil være villige til å tilby dere i form av prisavslag for å unngå heving. At selgeren hevder at hvitt skrog teknisk sett er bedre enn blått, kan godt være riktig, men er uten rettslig betydning. Etter lovens system er spørsmålet hva som er avtalt (bestilt), og avvik herfra vil medføre at båten er mangelfull.

Betaling for undersøkelse av mangel

Jeg kjøpte en båt hos forhandler for en tid tilbake til bruk for meg og min familie. På den andre turen utpå fikk jeg motorstopp og ble slept tilbake inn til land. Jeg reklamerte til forhandleren som hadde solgt meg båten og en av mekanikerne deres undersøkte motoren. Det viste seg at motorstoppen skyldtes at jeg hadde kjørt båten med lite diesel på tanken, med den følge at det hadde kommet luft i systemet. Nå har jeg fått faktura fra forhandleren for undersøkelsen mekanikeren gjorde. Må jeg betale denne?

Svar:

Når du kjøper båt til personlig bruk av en som opptrer i næringsvirksomhet er det forbrukerkjøpsloven som regulerer kjøpet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. Slik jeg forstår deg skyldtes motorstoppen forhold på din side og således ikke utgjorde noen mangel som selgeren var ansvarlig for. Spørsmålet blir så hvem som skal dekke kostnadene ved å finne årsaken til feilen som oppsto. Dette er regulert i forbrukerkjøpsloven § 30 fjerde ledd. Der står det følgende: ”Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader”. Hvorvidt du må betale fakturaen er derfor avhengig av om selgeren uttrykkelig gjorde deg oppmerksom på at du måtte betale for mekanikeren dersom det skulle vise seg at motorstoppen ikke skyldtes en mangel ved båten. Loven oppstiller ikke noe krav til at dette må skje skriftlig, men blir opplysningen gitt muntlig er det opp til selgeren å godtgjøre at opplysningen faktisk er gitt. Unnlot selgeren å gjøre deg oppmerksom på dette, er du etter forbrukerkjøpsloven ikke pliktig å betale fakturaen.

Salg av bruktbåt hvor man er ukjent med båtens tilstand

Jeg har tenkt til å selge båten min ettersom jeg sjelden har hatt tid til å benytte meg av den. Det er stort sett venner og familie som har benyttet den i den tiden jeg har hatt den. Av den grunn er jeg lite kjent med båtens tilstand og vet ikke om det er noen feil ved motoren eller andre deler av båten. Hva kan jeg gjøre for å sikre meg mot eventuelle reklamasjonskrav fra kjøper?

Svar:

Jeg forutsetter at du selger båten som privatperson og det er da den alminnelig kjøpsloven av 1988 som kommer til anvendelse. Loven gjelder så langt ikke annet er avtalt mellom partene. Et vanlig forbehold er at båten selges ”som den er” uten ansvar for skjulte feil som måtte vise seg etter overtakelsen. Tar du kun et slikt forbehold vil kjøper imidlertid kunne reklamere over manglende og/eller uriktige opplysninger og dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf kjøpsloven § 19 første ledd. Jeg nevner i denne forbindelsen at du for all del bør unngå Forbrukerrådets ”standardkontrakt”, da denne ikke engang har dette standardforbeholdet. Forbrukerrådets ”standardkontrakt” er derfor veldig kjøpervennlig, og er lite dekkende hvor både kjøper og selger er privatpersoner. I et slikt kjøp, altså mellom privatpersoner, er det imidlertid også adgang til å fraskrive seg ethvert mangelsansvar. Dette er det mange som ikke er klar over, men forutsetningen er at det må gjøres uttrykkelig. Man kan i kjøpekontrakten for eksempel innta en klausul som lyder slik: ”Selger er ukjent med båtens tilstand og oppfordrer kjøperen selv til å nøye undersøke båten, gjerne med sakkyndig. Selgeren fraskriver seg ethvert mangelsansvar ved salget, herunder at reglene i kjøpsloven § 19 første ledd ikke skal kunne påberopes av kjøper”. Med denne klausulen vil du sikre deg mot eventuelle reklamasjoner og få båtsalget endelig avsluttet der og da.