utgave nr 7 2005

Båtjuss - juli 2005

Publisert Sist oppdatert

Forskudd ved kjøp av ny båt

Vi har kjøpt ny båt som skal sendes fra fabrikken. Selgeren vi da ha betaling i sin helhet før båten sendes. Vi ønsker derimot å holde tilbake 5–10 prosent til vi har mottatt og besiktiget båten, og konstatert at alt er i henhold til kontrakten. Selger opplyser til dette at det aldri har vært vanlig praksis at det holdes igjen penger. Når båtene leveres direkte til kunder må båten gjøres opp i sin helhet før den sendes fra fabrikken. Videre garanterer de ”full service”. Er vårt krav urimelig, og hva er "vanlig praksis" her?

Svar:
Når dere har kjøpt båt av en yrkesselger reguleres dette av forbrukerkjøpsloven. Dennes § 38 lyder:
"Hvis ikke noe annet er avtalt, har forbrukeren ikke plikt til å betale kjøpesummen uten at tingen blir overlevert eller stilt til hans eller hennes rådighet i samsvar med avtalen og loven. ... Før forbrukeren betaler, har han eller hun rett til å få undersøke tingen på vanlig måte, når dette ikke er uforenlig med den avtalte fremgangsmåten for levering og betaling av kjøpesummen."
Det første spørsmålet er da hva som er avtalt, det vil si når er båten ”overlevert” til kjøperen i henhold til avtalen? Skal den leveres til deres hjemsted som en del av avtalen, eller er den solgt levert på verftet og således skal transporteres for deres regning og risiko. I førstnevnte tilfelle har dere ikke plikt til å betale noe før båten faktisk er levert, mens i sistnevnte tilfelle må dere betale alt når båten er ferdigstilt i henhold til avtalen og klar for hjemtransport av dere. Naturligvis har dere imidlertid rett til å undersøke båten ”på vanlig måte”, slik lovteksten beskriver.
For øvrig er ikke loven til hinder for at det avtales forskuddsbetaling, selv om båten skal leveres til dere, men det forutsetter også at det faktisk er avtalt. Står det ingenting om dette i kjøpekontrakten kan dere jo bare henvise til loven.
Å kreve fullt oppgjør før dere har mottatt båten er etter min oppfatning ikke fullt ut tilfredsstillende for kjøperen; hva om produsenten går konkurs? Hva om selgeren går konkurs? Hva om båten har mangler?
Hva som er vanlig praksis er ikke så godt å si. Det har ikke jeg undersøkt, og sikkert ikke selgeren din heller, men hva som er vanlig er nokså underordnet. Det samme gjelder spørsmålet om hva som er rimelig. Det kan ikke være urimelig å be om å få holde igjen en del av kjøpesummen, slik dere foreslår.
Men det avgjørende, både i forhold til hva som er ”vanlig praksis” og rimelig, er naturligvis hva som er avtalt mellom dere. I mangel av avtale reguleres dette av loven. Eventuelt kunne dere betalt inn til en sperret konto inntil båten er mottatt og undersøkt. Men står det i avtalen at dere er forpliktet til å betale når båten er ferdigstilt på verftet, står selgeren på trygg grunn med sitt krav.
Å garantere ”full service” har neppe noen større rettslig relevans. Til det er forpliktelsen for løs og uforpliktende. Personlig tror jeg også servicen – hvis noe ikke er som det skulle være – ville være enda ”fullere” om selgeren ikke hadde fått fullt oppgjør.

Bryggevedtekter og båtplass

Som mangeårig abonnent på Båtmagasinet tillater jeg meg å be om råd i en sak som vedrører oppsigelse av bryggeplass. Jeg har siden 1999 hatt en 4-meters bryggeplass for en 27 fots motorbåt ved seilforeningens brygger. Da jeg fikk plassen mottok jeg ingen informasjon om eventuelle betingelser for bryggeplassen. Styret i foreningen sendte i fjor høst ut oppsigelse av bryggeplassen og henviste til bryggevedtektene. Her står det:
"Bryggeplass tildeles av styret for Sarpsborg Seilforening etter skriftlig søknad. Bryggeplass kan bare tildeles medlemmer av Sarpsborg Seilforening. Medlemskapet må opprettholdes så lenge plassen disponeres. Bryggeplass kan bare tildeles seilbåter. Dog kan styret beslutte å leie ut plasser til andre båttyper for ett år av gangen, forutsatt at dette ikke skjer til fortrengsel for seilbåter."
Oppsigelsen går altså på at jeg ikke har seilbåt. Jeg har hatt en lengre dialog med styret, hvor jeg har forståelse for tildelingskriteriene, men mener at dette ikke kan brukes som oppsigelsesgrunn når ingen av oss med motorbåter var informert om dette da bryggeplass ble tildelt. Noe skriftlig vedrørende leieforholdet eksisterer ikke. Det mottatte varslet var uadressert og sendt pr. vanlig post.
I vedtektene står det for øvrig følgende om styrets rett til oppsigelse: "Styret har rett til å si opp båtplassen med skriftlig og rekommandert varsel, i tillegg til vanlig post, med en frist på 60 dager, dersom den i lengre tid ikke benyttes av medlemmet til egen båt. Med lengre tid menes at plassen ikke har vært benyttet til egen båt en hel sesong."
Styret har rett til å si opp båtplassen, eller suspendere denne for en gitt tid, med en sesongs varsel, eller kortere varsel hvis nødvendig, dersom antall båtplasser blir redusert, anlegget skal renoveres eller det oppstår forhold som gjør at båtplasser faller bort for kortere eller lengre tid. Jeg kunne godt tenke meg å høre advokatens mening om denne oppsigelsen.
Svar:
Generelt vil jeg innledningsvis si at spørsmål om båtplasser synes å oppstå stadig oftere. Mange steder er det også betydelige verdier innblandet. Dersom dette kombineres med en dårlig regulering i form av mangelfulle vedtekter, og kanskje også en tilfeldig praksis hos båtforeningen, kan dette derfor lett bli kime til konflikt.
Det første spørsmålet du reiser er om du kan være bundet av bryggevedtektene når du ikke ble informert om vedtektene da båtplassen ble tildelt. Dette spørsmålet må løses etter alminnelige foreningsrettslige regler som ikke er lovfestet, men i utgangspunktet må nok svaret på dette spørsmålet være ja. Den generelle hovedregelen innebærer at man ved tilslutning til en forening samtidig underlegges forningens vedtekter og innmeldingen anses også som en aksept av vedtak og avtaler som de styrende organer har truffet før innmeldingen. At man ikke uttrykkelig blir gjort oppmerksom på reglene, her bryggevedtektene, kan derfor neppe være avgjørende. Sagt på en annen måte vil nok synspunktet måtte være at et medlem selv plikter å gjøre seg kjent med dette forut for tilslutningen. Ettersom jeg forstår var disse vedtektene allerede vedtatt når du ble medlem i 1999.
Dere ”motorbåteiere” må naturligvis likevel argumentere slik dere gjør, altså med at dere ikke var kjent med bryggevedtektene. Helt urimelig er det jo heller ikke at foreningen ser litt stort på dette. Videre taler vel tidsfaktoren i deres favør – tross alt har dere hatt båtplassen i fem år. Noe rettslig krav på å beholde plassene kan jeg derimot vanskelig se at dere har.
En annen synsvinkel kunne være at foreningen var avtalemessig forpliktet til å la dere beholde båtplassene, og at dette var forutsetningen ved innmeldingen. Men en slik avtaleinngåelse er det dere som vil ha bevisbyrden for, og noen særlige holdepunkter for å legge dette til grunn kan jeg ikke se foreligger slik du har beskrevet saken. Dette har naturligvis også formodningen mot seg om en slik avtale er i strid med vedtektene, og da oppstår også spørsmålet om en slik avtale gyldig kan inngås.
Dernest knytter det seg spørsmål til styrets oppsigelse. Dette er regulert i bryggevedtektene hvoretter styret ved ordinær oppsigelse har ”rett til å si opp båtplassen med skriftlig og rekommandert varsel, i tillegg til vanlig post”. Når du sier at varselet er mottatt pr. vanlig (ikke rekommandert) post, er oppsigelsen i strid med vedtektene. En nærliggende forståelse av vedtektene er imidlertid at styret nettopp ikke har rett til å si opp plassen når det ikke har fulgt oppsigelsesmåten som beskrives i vedtektene.
Hensynet til det enkelte medlem som har båtplass trekker i samme retning. Med andre ord at oppsigelsen er ugyldig som følge av at den ikke er i tråd med vedtektene. Dette innebærer at den ikke får noen virkning og at du kan se bort fra den. Styret kan naturligvis sende en ny oppsigelse, og følge vedtektene denne gangen, men vedtektene anviser da at dette i utgangspunktet skal skje med ”en sesongs varsel”. Med andre ord synes du da å måtte innrømmes et ekstra års leie av båtplass.