utgave nr 10 201

Båtjus:

Båtmagasinets bruktbåtkontrakt, Forhandleren er konkurs, Regning først etter to år

Publisert Sist oppdatert

Båtmagasinets bruktbåtkontrakt

Jeg er i forhandling om kjøp av båt fra privat selger, hvor Båtmagasinets kjøpekontrakt for bruktbåtkjøp, som ligger på bladets hjemmeside, ligger til grunn. Med tanke på punkt 9 om forbehold, garantier og så videre, ønsker jeg å bruke alternativ 2, men selger ønsker alternativ 4. Denne klausulen (alternativ 4) lyder som kjent slik: ”Kjøper er oppfordret til å undersøke båten nøye før kjøpet, også med egen fagkyndig, og båten selges “som den er” og uten at den etter kjøpet skal kunne ha kjøpsrettslige mangler. Kjøper overtar dermed det fulle ansvaret for skjulte feil. Dette fraviker kjøpslovens alminnelige regler og er tatt hensyn til ved fastsetting av kjøpesummen.” En uavhengig fagmann jeg har vært i kontakt med har aldri sett en slik klausul i tilsvarende kontrakter og stilte spørsmål om den kan være rettstridig. Er det mulig å få en kommentar på det?

Svar:
Det er full avtalefrihet når det gjelder salg mellom privatpersoner. Dette i motsetning til salg mellom yrkesselgere og private. To privatpersoner står altså fritt til å avtale hva de måtte ønske. Båtmagasinets kontrakt inneholder naturligvis ikke noe som er i strid med loven og alternativ 4 i punkt 9 er derfor ikke rettstridig – selv om den nok ikke er så vanlig. Det er derimot helt bevisst at vi ønsker å gjøre denne muligheten kjent for folk, og alt. 4 passer særlig godt for salg av eldre båter. Du peker imidlertid på at du nettopp er i forhandling med selgeren, og at dere da ønsker ulike alternativer med hensyn til kontraktsklausulene. Det er helt naturlig da dere selvfølgelig har motstridende interesser. For eksempel vil du helst betale så lite som mulig og kunne gå på selgeren så lenge som mulig etter kjøpet, dersom du skulle få problemer. Selgeren vil typisk ha høyest mulig pris og gjerne bli ferdig med handelen der og da, uten kjedelige reklamasjoner årevis etter salget. Dette er derfor noe dere må avklare gjennom forhandlinger, herunder om prisen på båten, slik det også står i klausulen.

Regning først etter to år

Jeg fikk nylig en faktura for en reparasjon som verkstedet utførte for to og et halvt år siden i forbindelse med vinteropplag. Jeg synes det er helt utrolig sommel, og lurer på om jeg kan ha plikt til å betale denne regningen så lenge etterpå.

Svar:
Såfremt det var avtalt eller forutsatt at du skulle betale for denne reparasjonen, og at den ikke var inkludert i det du eventuelt allerede har betalt for opplag, er utgangspunktet klart nok at du må betale. Dersom dere ikke er enige i omfanget av arbeidet vil verkstedet kunne stå svakere bevismessig når det har brukt så lang tid på å sende spesifisering og faktura. Jeg oppfatter likevel ikke at du er uenig i forhold til hva som skal være utført, antall arbeidstimer eller annet, og da blir dette først og fremst et spørsmål om foreldelse. I utgangspunktet reguleres dette av reglene om foreldelse i foreldelsesloven. Den alminnelige foreldelsesfristen etter loven er tre år, regnet fra da verkstedet opprinnelig kunne kreve betaling, normalt det vil si når arbeidet ble utført. Med andre ord er ikke verkstedets krav foreldet og du er forpliktet til å betale – selv om det naturligvis er ergerlig å få en regning så lenge etterpå. Hadde verkstedet derimot ventet mer enn tre år etter at arbeidet var utført ville kravet deres vært foreldet.

Forhandleren er konkurs

Jeg kjøpte for litt over fire år siden en ny 23 fot skjærgårdsjeep hos forhandler. Båten var da en overligger, altså fjorårets modell. For et par uker siden oppdaget jeg flere sprekker i skroget, uten at båten har vært utsatt for unormale påkjenninger. Jeg frykter dermed at båten har en alvorlig konstruksjonsfeil. Forhandleren er konkurs. Produsenten, som er norsk, sier at det ikke gjelder noen garantier for skroget og at det uansett er alt for sent å rette noe krav mot dem. Kommer jeg noen vei med dette?

Svar:
Siden forhandleren er konkurs er det lite å hente her. Spørsmålet er derfor om du har mulighet for å gå på salgsleddet før forhandleren. Krav mot tidligere salgsledd har tradisjonelt vært betinget av at den du kjøpte av kunne rettet et krav mot det tidligere salgsleddet. Altså at forhandleren her kunne rettet et krav mot produsenten. Typisk vil det gjelde en absolutt reklamasjonsfrist mellom disse på to år eller mindre. Her er det derimot snakk om fire til fem år siden båten ble solgt fra produsenten. Dermed vil produsenten gjerne tro at han ikke lenger er ansvarlig for eventuelle produksjonsfeil.
I forbrukerkjøpslovens regler om krav mot tidligere yrkessalgsledd er det imidlertid inntatt en egen bestemmelse om reklamasjon i § 35 tredje ledd. Bestemmelsen viser til hovedregelen i § 27 som oppstiller en relativ frist, innen rimelig tid, som likevel aldri kan være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Videre gjelder det en absolutt frist som for båter vil være på fem år. Det sentrale i forhold til din sak er at den absolutte fristen på fem år også gjelder overfor det tidligere salgsleddet og dette regnes fra du overtok båten. Dette er presisert i lovens forarbeider. Det vil si at så lenge du reklamerer overfor produsenten innen rimelig tid og innen fem år etter du overtok båten, så kan denne ikke påberope seg for sen reklamasjon. Men du må naturligvis fremdeles kunne sannsynliggjøre at forholdet utgjør en mangel som produsenten er ansvarlig for. Vær oppmerksom på at de alminnelige reglene om foreldelse likevel gjelder. I praksis vil den alminnelige foreldelsesfristen på tre år ofte være utløpt, slik at du senest må avbryte foreldelse med forliksklage innen tilleggsfristen på ett år fra du ble oppmerksom på feilen. Muligens løper denne fristen allerede fra da din selger eventuelt burde ha oppdaget feilen, men dette er uavklart.
Jeg legger til at dette for tidligere salgsledd i utlandet byr på en del ekstra problemstillinger som det vil føre for langt å gå inn på her.

Powered by Labrador CMS