utgave nr 11 2005

Båtjuss - november

Publisert Sist oppdatert

Løfteskade under transport

Vi kjøpte en Marex 21 Flexi, i Narvik høsten 2004 gjennom en båtmegler. Båten ble transportert med en båt tilhørende rederiet Scan Shipping fra Harstad til Mandal. Ved lossing i Mandal ble båten påført skade ved kjølen. Årsaken til skaden ved kjølen var at båten ble delvis løftet/sklidd oppe på luka til lastebåten med én - 1 - stropp under midten av båten. På lastebåten ble det benyttet en 30 tonns kran til løfte/skli operasjonen som gir veldig liten kontroll på hvilke belastninger som blir overført fra løftestroppen til båten. Vanlig måte å løfte båten på, som alle andre tilsvarende båter, er å løfte med en stropp foran og en stropp akter. Sakkyndig hos Marex bekreftet muntlig at skaden som oppstod under lossingen i Mandal er typisk for den håndteringen som båten fikk. Rederiet avviste å påta seg noe økonomisk ansvar for skaden. Jeg hadde kasko på båten fra jeg per kontrakt overtok båten oppe i Narvik og har fått reparert skaden ved å benytte denne. Egenandelen min er 4.000 kr. Reparasjonen inkludert transport beløp seg til ca. 25 000 kr. Det ble ikke benyttet krybbe under transporten. Megleren, Harstad Marina som ordnet befraktningen med rederiet mente at det ikke var behov for krybbe. Megleren poengterte per telefon at rederiet hadde lang erfaring med å benytte isoporblokker som støtter under transporten. Det skriftlige tilbudet som jeg ga på båten satte krav til krybbe om nødvendig for transporten.
Min vurdering er at bruk av bare èn stropp var den direkte årsak til skaden ved kjølen av båten, og at det er handlet uaktsomt ved å bare benytte en stropp under midten av båten ved lossingen i Mandal. Videre, også at megleren opptrådte uaktsomt ved å forlede meg til å avstå fra kravet til bruk av krybbe under transporten. Krybbe hadde umuliggjort løfting/skliing på topp av luken med bare en stropp i Mandal. Videre at megleren opptrådte uaktsomt ved ikke å gi skriftlig instruks til rederiet om at det var begrensninger på håndteringen av båten, det vil si at det måtte benyttes to stropper som er vanlig ved løfting av denne type båter. Forsikringsselskapet mitt har henvendt seg til både rederiet og megleren for å få disse til å påta seg det fulle økonomiske ansvar for skaden, men uten å få svar.
Hva er jussen på dette området? Kan for eksempel handlemåten til megler/befrakter juridisk karakteriseres som uaktsom i en slik grad at disse er forpliktet i henhold til lovverket innen området å påta seg det økonomiske ansvaret for skaden? Eventuelt hva må jeg gjøre for å få avklart dette?

Svar:
Etter mitt syn høres det ikke aktsomt ut å løfte båten med bare en stropp slik du beskriver. Dersom dette har forårsaket skaden er utgangspunktet nokså klart; den som har utvist uaktsomhet som har påført noen et tap, er erstatningsansvarlig.
Det fremgår noe uklart for meg hvem du har gitt i oppdrag å frakte båten; selgeren, megleren eller rederiet. Men om megleren bare var mellommann, slik du legger til grunn, må du eller forsikringsselskapet ditt rette kravet mot transportøren. Dersom det var avtalt levering i Mandal er det i utgangspunktet selgeren som har risikoen frem til levering. Måten dere har håndtert dette på tyder ikke det på at dette var avtalen. I hvilken grad transportøren er ansvarlig beror først og fremst på den transportavtalen som er inngått. Her er det muligens også inntatt ansvarsbegrensningsklausuler. Disse vil normalt ikke få anvendelse dersom det er utvist grov uaktsomhet, men det har jeg ikke forutsetninger for å uttale meg om. Muligens kan det også reises spørsmål om megleren har utvist uaktsomhet i forbindelse med manglende instruksjon og bruk av krybbe, men slik du beskriver dette høres det ikke slik ut.
Etter mitt syn er det derfor mest nærliggende å først og fremst gå på transportøren, det vil si rederiet. Idet du har fått dekket skaden hos ditt forsikringsselskap er det vel bare egenandelen som er ditt direkte tap i saken, og sånn sett kan du vel overlate til selskapet å eventuelt forfølge saken.

Vannlekkasjer og heving av nybåtkjøp

Vi har hatt problemer med vannlekkasjer på en Bayliner 652, som vi kjøpte i slutten av april 2005.
Leverandøren har ikke klart å rette opp feilen med lekkasjer og det lekker fremdeles vann inn i kabinen (lugaren). Ved så langvarige vannlekkasjer kan vi nå kjenne lukt av puter og tepper i kabinen. Har vi noe rett til å heve kjøpet og få pengene igjen, eller bør vi fremme krav om ny båt eller vente på at leverandør skal utbedre feilene flere ganger?

Svar:
Etter forbrukerkjøpsloven fra 2002 er hovedregelen at forbrukeren kan ”velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering)”, jf. § 29. Retting og omlevering benevnes for øvrig med fellesbetegnelsen avhjelp. I utgangspunktet kan du altså velge mellom retting eller omlevering; ”ny båt”. Dette gjelder likevel ikke hvis gjennomføring av kravet er ”umulig eller volder selgeren urimelige kostnader”.
Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Hvordan man skal vurdere en båt i denne sammenhengen er ikke autoritativt avklart i rettspraksis eller andre steder, men jeg heller til at det skal en del til for å kunne kreve omlevering av en båt.
Avhjelp skal ellers foretas innen ”innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren”. Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren selv tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.
I utgangspunktet har ikke selgeren rett til å foreta mer enn to avhjelpforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger ”særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig”. Og hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet ”fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres”. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag etter § 31, eller ”heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig” etter § 32.
Som du forstår er det svært mange skjønnsmessige problemstillinger i den nye loven, men mye tilsier nok selgeren har rett til både å foreta minst to rettingsforsøk og å omlevere en ny båt om dette ikke lykkes før dere kan kreve heving. Dersom retting derimot ikke lar seg gjøre med feilfritt resultat vil dere ha krav på prisavslag eller krav på heving om mangelen er mer enn uvesentlig.