Nr. 8 2013

Ikke bli unødig offer: Tollreglene

Du kan bli stoppet og kontrollert av tollvesenet langt inne i norske farvann og både bli bøtelagt og få beslaglagt varer om bord selv om du ikke har vært over grensen.

Publisert Sist oppdatert

 

Tekst: Hans Due

Foto: Amund R. Løken

-Vi ble prayet av tollbåten ved Drøbak i fjor sommer. Vi hadde vært i Horten over helgen og var på vei hjem, forteller en av våre lesere som holder til på Lillestrøm. - I løpet av vinteren hadde vi vært noen ganger på handletur over grensen og kjøpt med oss lovlig kvote som vi samlet på for å ha til forbruk i båten om sommeren. Den angjeldende helgen hadde vi ikke vært i nærheten av grensen en gang. Likevel ble vi undersøkt og fikk beslaglagt varer samt bøtelagt for smugling siden vi ikke kunne bevise med kvitteringer at varene var importert på lovlig vis.

Vår leser spør om hvordan tollreglene er, og om man virkelig må ta vare på kvitteringer i månedsvis og oppbevare om bord for at man skal bli trodd.

Tenk deg om

Kontorsjef Paul J. Ask i Toll og avgiftsdirektoratet sier at budskapet er at man må tenke gjennom hva man bringer med seg av denne type varer i båten avhengig av hvor man skal og hvor mye man planlegger å forbruke underveis. Dette av hensyn til kontrollsituasjoner man kan komme opp i, men også av hensyn til kvotebestemmelser inn i andre land.

De som skal til utlandet og tilbake igjen:

Mange tror det er «EU-kvote» som gjelder når man reiser inn i EU fra Norge, men det finnes egne kvotebestemmelser når man kommer fra tredjeland – som utenforlandet Norge er. For eksempel inn i Sverige fra Norge (Se egen rammesak). Ved å bringe med seg for mye risikerer man å bli tatt for smugling inn i EU.

- Vi har mange spørsmål fra de som  har planlagt å ha med seg en del brennevin/vin til utlandet og ikke regner med å konsumere alt der, sier Ask. Vi opplyser at det ikke er noen måte å «identifisere» brennevin-/vinflasker på ved tilbakekomst og at Tollvesenet ikke plomberer rom med slike varer i private fartøy – eller tollbehandler disse varene midlertidig ut.

 

De som kun skal oppholde seg inne i Oslofjorden:

Disse bør også være bevisste på hva de har med seg – spesielt hvis de skal nærme seg grensen.

-Hvordan skal båtreisende forholde seg dersom de blir stoppet av tollkontroll og ikke har vært over grensen?

-Svaret på spørsmålet involverer to sentrale vurderingstema i enhver tollkontroll egentlig, bevis og bevisbyrde, sier Ask. Spørsmålet bygger som kjent på en forutsetning om at båten vitterlig ikke har vært ute av landet, og at varene er lovlig innført på et tidligere tidspunkt (i bil).

-Hvis vi legger til ytterligere én forutsetning, nemlig den at enkelte båtførere kan tenkes å hevde det samme som i ditt eksempel, men at de i realiteten har vært i utlandet med båten og der har kjøpt varer som er tollpliktige (dette omfatter også varer det bare påløper merverdiavgift for), så ser man at også tollvesenet har en utfordring på faktum og bevis-siden.

Avstand til grense kan avgjøre

På generelt grunnlag kan man imidlertid slå fast at jo nærmere grensen en tollkontroll foretas, jo større er sannsynligheten for at båten og mannskapet har vært i utlandet. Parallelt med dette øker sannsynligheten at for at det om bord befinner seg tollpliktige varer, sier Ask.

-Hva med båten som hadde vært i Horten og ble stoppet i Drøbaksundet?

-Når det gjelder båten i Drøbaksundet, er det ikke umiddelbare geografiske holdepunkter for å si at denne ankommer fra utlandet. Den kan like godt ankomme fra Horten. Dette innebærer selvsagt en utfordring for tollvesenet. Det som er klart, er at i henhold til tolloven kan tollvesenet stanse ethvert fartøy også i indre Oslofjord. Noen ganger er tollvesenet kjent med at en båt tidligere har passert grensen fra f.eks. Sverige, men velger av forskjellige årsaker ikke å stanse den før nærmere Oslo. Andre ganger har man ingen holdepunkter for hvor båten ankommer fra. I begge tilfeller vil den visuelle inspeksjonen av båt og mannskap samt samtale med mannskapet kunne gi indikasjoner på hvorvidt det har funnet sted en grensepassering og om det er innført varer i strid med tolloven. Eller ikke. Dessuten foretas båtkontroller i eksempelvis Drøbaksundet like ofte for å sjekke ut om selve båten, båtmotoren, seil etc. er innført fra utlandet uten at deklarasjonsplikten er overholdt.

Dersom tollvesenet basert på ovenstående avdekker varer vi mener er ulovlig innført, må vi begrunne vår oppfatning. Funn om bord, mannskapets forklaring og øvrige fremferd er som nevnt momenter som vil inngå i den vurderingen.

Hvem har bevisbyrden?

Dette bringer oss over i det andre temaet som ble introdusert innledningsvis – bevisbyrde. Denne påhviler tollvesenet. På selve grensepasseringspunktet, eller i umiddelbar nærhet til dette, byr bevisvurderingen omkring grensepassering sjelden på problemer. Tollvesenet vet i disse tilfellene at det faktisk har skjedd en grensepassering, og en visuell observasjon samt samtale med mannskapet avdekker gjerne hurtig om det innføres nye varer kjøpt i utlandet eller såkalt høyt beskattede varer som vin, brennevin etc. ut over lovlig kvote. Dette har tollvesenet bred og lang erfaring med, sier Ask.

Det er med andre ord i grensepasseringstilfellene oftest gode holdepunkter som ligger til grunn når tollvesenet hevder at en innført vare er tollpliktig. Når tollvesenet mener en ulovlig innførsel er bevist, gis selvsagt den antatte overtrederen anledning til å fremlegge motbevis. Lenger fra grensen stilles det derimot bevismessig større krav til tollvesenet. Først må man konstatere en grensepassering, deretter at varene er kjøpt i utlandet.

Tollvesenet har bevisbyrden

Reaksjonen ved innførsel av mindre mengder høyt beskattede varer er normalt et forenklet forelegg, som kan nektes vedtatt. I så fall blir forholdet anmeldt til politiet og begge parter får anledning til fremføre sine synspunkter overfor politiet. Ender saken, gjerne ved grovere overtredelser, i retten, er det påtalemyndigheten som må føre bevis for at det er begått en straffbar handling og at de øvrige straffbarhetsbetingelsene er til stede.

 

 

Rammesak:

Inn til Sverige fra Norge

Observera att alkoholvaror endast får föras in av den som fyllt 20 år och att tobaksvaror endast får föras in av den som fyllt 18 år.

Alkohol:
1 liter spritdryck eller
2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
4 liter vin
16 liter starköl

Tobak: 200 st cigaretter, eller
100 cigariller, eller
50 cigarrer, eller
250 g röktobak, eller ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror* snus**

Andra varer:

* En resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även t ex cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer). Observera att denna möjlighet inte finns på skatteområdet.

** Det finns ingen mängdbegränsning för införsel av snus för eget bruk. Det finns dock ett maximalt värde på 4300 kr för den som reser med flyg eller färja i kommersiell trafik eller 3000 kr för den som reser på annat sätt som inte får överstigas utan att tull och skatt måste betalas. I detta belopp ingår samtliga varor utom alkohol och tobaksvaror som införskaffats under resan.

Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.
Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent.
Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.
Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

Inn til Norge:

Hvis du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for inntil 6 000 norske kroner uten å betale toll og avgifter. Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert alkohol- og tobakkskvoten.
Er utenlandsoppholdet kortere, kan du ta med deg varer for 3 000 kroner toll- og avgiftsfritt. Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet.

 

Alkoholkvote

 

Brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

 

Tobakkskvote

Du kan ta med deg:

200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, for eksempel snus, og

200 blad sigarettpapir

Hvis du er i utlandet kortere enn ett døgn:

Ved utenlandsopphold på mindre enn 24 timer kan du bare ta med deg alkohol- og tobakkskvoten hvis du kan dokumentere at du har betalt avgifter i et EØS-land. Du kan derfor ikke handle på tax-free.

Eksempel: Du tar ferge til Strømstad tur-retur på en dag. Du kan da handle alkohol på Systembolaget og sigaretter i en butikk i Sverige, men ikke i tax-free-butikken på båten.

 

Aldersgrense

For å innføre øl, vin og tobakk må du være over 18 år. Skal du ta med deg brennevin og lignende over 22 prosent, må du være over 20 år.

Handle større mengder enn kvoten

Det er fullt mulig å handle mer enn kvoten. Du må da fortolle varene som overstiger kvoten.

 

Brennevin o.l. over 22 %  til og med 60 %

1 liter

Vin over 4,7 % til og med 22 %

1,5 liter (2 flasker)

Øl over 2,5 % (også sterkøl),
eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 %

2 liter (6 flasker/bokser à 0,33 l)