Dufour-saken

2011: Båten i rettsaken er en Dufour 405 fra 2011. SEILmagasinet testet båten i mai 2009, før papirene var i orden.
2011: Båten i rettsaken er en Dufour 405 fra 2011. SEILmagasinet testet båten i mai 2009, før papirene var i orden.

Vant ikke frem med hovedkrav, men får reparasjonen betalt

Halfdan Amundsen Solberg nådde ikke frem med sitt hovedkrav mot Dufour, men verftet er dømt til å betale erstatning til båteier.

Publisert Sist oppdatert
Rettsak: Tvisten mellom Dufour og båteier var oppe i Fredrikstad Tingrett.
Rettsak: Tvisten mellom Dufour og båteier var oppe i Fredrikstad Tingrett.

I domsslutningen kommer det fram at Solbergs krav om heving av båtkjøpet ikke tas til følge. Dufour Yachts SA betaler er dømt til å betale kroner 146 659 til Solberg. Sakskostnader tilkjennes ikke noen av partene.

Retten avviser at Dufour ikke maktet å fremlegge dokumentasjon på CE-godkjennelse som mangel, men anser at mangelfull heft mellom innerliner og skrog er en mangel.

Lang tvist

Saken startet med at Dufoureieren oppdaget glippe mellom skrog og kjøl i 2012. I 2015 ble båten sjekket av takstmann Are Wiig som etter undersøkelse konkluderte at båtens rammekonstruksjon ikke var festet skikkelig til skroget, og ga båten seilingsforbud med tanke på sikkerheten.

Solberg fikk utbedret svakheten, men fikk ingen erstatning fra verftet. I februar 2017 valgte Solberg å stevne Dufour i retten med krav om å få dekket reparasjonskostnadene og utgifter til sakkyndige. Den 20. juli 2017 bekreftet advokat Steenstrup at han var bemyndiget til å akseptere forkynning av rettsdokumentene i saken på Dufours vegne. Like etter utvidet Solberg søksmålet til også å gjelde et krav om heving av båtkjøpet .

Retten oppnevnte Peter Isaksson som sakkyndig i saken i januar 2018.

Hovedforhandlingene kom opp 28. februar og varte til 2. mars. SEILmagasinet var til stede to av disse dagene.  

Utdrag fra dommen

Retten er kommet til at Solberg ikke får medhold i sitt krav om heving, men sier at Dufour plikter å betale ham 146 549 kroner i erstatning for kostnadene med den allerede foretatte utbedringen av båten. Retten anser at erstatningskravet forøvrig er foreldet. 

For retten fremstår det som åpenbart at Dufour ikke har hatt det nødvendige apparatet til å håndtere denne type reklamasjoner i Norge. Retten sier også at Solberg under saksforberedelsen til tingretten har bidratt til at saken er blitt unødig vidløftiggjort, og retten antar at også saksøkersiden har bidratt til et vanskelig samarbeidsklima mellom partene.  

Godkjent, eller ikke

Solberg anførte at båten mangler nødvendige offentlig godkjenning. På hovedforhandlingens siste dag la Dufour frem godkjenningen («approval certificate») fra det franske Bureau Veritas for skroget for denne båttypen («hulls in F.R.P. for Yachts – Sailing Yachts – Dufour 405»). Godkjenningen er datert 18. oktober 2011, altså omtrent fem måneder etter at Solberg fikk levert sin båt i Kiel. Dufour har fremlagt rapport fra 20. juli 2009 fra ICNN som skal bekrefte at konstruksjonen av denne båttypen tilfredsstiller gjeldende krav til stabilitet og oppdrift. Retten antar på bakgrunn av disse dokumentene at båttypen hadde nødvendig godkjenning fra ICNN da Solberg kjøpte båten våren 2011, og at dette ikke utgjør en mangel. 

Retten kan derfor ikke legge dette til grunn som noe som i seg selv utgjør en selvstendig mangel, da det i så fall allerede fremstår som «rettet». Retten understreker imidlertid at det er foruroligende at Dufour ikke enkelt har kunnet fremlegge godkjenningen med den nødvendige underliggende dokumentasjonen.

Svekket konstruksjon

Dufours sakkyndige vitne, Cordelle, viste i sin forklaring til at beregningene som lå til grunn for Bureau Veritas’ godkjenning ikke forutsatte liming mellom innerliner og skrog. Styrken og stabiliteten i båtkonstruksjonen er nemlig sikret ved andre tiltak. 

Både Wiig, Echtermeyer og Isaksson har lagt til grunn at manglende liming mellom innerlineren og skroget har avgjørende betydning for båtens styrke og at det er en feil som bør rettes. 

Retten anser at mangelfull liming mellom innerlineren og skroget utgjør en mangel. Retten peker særlig på følgende forhold: 

-  Solberg må kunne stille høye krav til båten, og særlig til båtkonstruksjonen. Båten er i konstruksjonskategori A og vederlaget var altså 1 797 500 kroner. Konstruksjonskategori A innebærer ifølge brukermanualen (FU s. 186) at båten er «havgående». Det er klart at det er viktig at en slik båt er robust og sikker. Allikevel foreligger det i alle fall to avvik ved produksjonen av båten. 

SKADET: Flere eksperter hevder at moderne båter får skader av å stå med for mye vekt på kjølen under vinteropplag.
SKADET: Flere eksperter hevder at moderne båter får skader av å stå med for mye vekt på kjølen under vinteropplag.

Fulgt brukermanualen

Dufour har pekt på at båten under opplagring ikke har vært riktig støttet opp, noe Isaksson pekte på i sin rapport. På denne bakgrunnen har de stilt spørsmål ved om Solberg selv har bidratt til skadene. Retten finner etter bevisførselen at det er sannsynlig at det var manglende vedheft mellom skrog og innerliner allerede ved leveringen. I alle tilfeller har Solberg støttet båten slik det er beskrevet i brukermanualen til båten. 

Solberg kan da ikke lastes for mangelfull oppstøtting. Dufour har pekt på at brukermanualen er skrevet av Blue Peter, selgeren, og ikke av dem. Retten peker imidlertid på at Dufour ikke har fremlagt noen brukermanual eller lignende skrevet av dem, hvor det fremgår at båten skulle lagres på annen måte. Retten forventer at Dufour som produsent har rutiner som sørger for at forhandleren og/eller sluttbrukeren får korrekt informasjon om hvordan båten skal lagres forsvarlig. 

 

INNERLINEREN: Tvisten står om båtens rammekonstruksjon er festet godt nok fast til skroget.
INNERLINEREN: Tvisten står om båtens rammekonstruksjon er festet godt nok fast til skroget.