To skøyter settes ut av drift

Skøytestasjonene Egersund i Rogaland og Skjervøy i Troms vil bli hardest berørt av innsparingene i Redningsselskapet som følge av Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding fra Redningsselskapet

Redningsselskapets styre har vedtatt at det må spares minst 30 millioner kroner på neste års driftsbudsjett etter at Fiskeri- og kystdepartementet bevilget 30 millioner kroner mindre til driften neste år enn organisasjonen ba om, samtidig som kompensasjonen fra Norsk Tipping ble redusert.

Som et første innsparingstiltak er det gjort en forflytting av RS ”Stormbull” fra Oscarsborg i Oslofjorden til Bodø. Dette medfører svekket beredskap i indre Oslofjord i vinter. Om det blir mulig å styrke beredskapen i Lofoten under Lofotfisket, slik det har vært gjort tidligere, er også usikkert.

I styrets vedtak var det en forutsetning at ikke mer enn to av de 42 redningsskøytene skulle rammes direkte av innsparingstiltakene. Derfor er det gitt beskjed til midlertidig ansatte på land, på distriktskontorene og hovedkontoret på Høvik, om at kontraktene ikke forlenges.
Ingen ansatte på redningsskøytene skal sies opp, men mannskapene på de to redningsskøytene som rammes, totalt 14 ansatte, blir disponert til andre skøyter i 2012. Redningsselskapet har som mål at vi skal få alle skøytene i drift igjen, helst i 2013, og da ønsker vi ikke å gi slipp på den verdifulle kompetansen de ansatte sitter inne med.

- Vi har vurdert nøye hvor innsparingene blir størst og det vil ramme minst og har drøftet kuttene både med hovedredningssentralene og også informert andre berørte parter. Vi er klar over at beredskapen blir svekket, det er dessverre ikke til å unngå, sier Øyvind Stene, generalsekretæren i Redningsselskapet.
Sentralstyret i Redningsselskapet kommer 5. desember til å ta endelig stilling til forslagene til kutt i redningsskøytenes beredskap. Da sluttbehandles Redningsselskapets budsjett for 2012.

Tabellen under viser utviklingen av inntektene de siste årene:

År

Samlede kostnader

Automat-overskudd

Kompensasjon fra Norsk Tipping

Rammetilskudd fra Staten

Driftsresultat

2005

547 mill kr

355 mill kr

0

60,1 mill kr

+259 mill kr

2006

543 mill kr

251 mill kr

0

50 mill kr

+133 mill kr

2007

413 mill kr

72 mill kr

0

40 mill kr

-37 mill kr

2008

392 mill kr

0

71,4 mill kr

40 mill kr

-87 mill kr

2009

401 mill kr

0

132,5 mill kr

41 mill kr

+18 mill kr

2010

413 mill kr

0

132,5 mill kr

42 mill kr

-42 mill kr

2011 (estimat)

449 mill kr

0

132,5 mill kr

43,3 mill kr

-72 mill kr

Ill: Som tabellen viser har Redningsselskapet siden 2007 samlet hatt et driftsunderskudd på 220 millioner kroner, 44 millioner kroner årlig i gjennomsnitt.