Båteier tapte ankesak

Lider en Atlantis 42 av alvorlige konstruksjonsfeil eller er det bare bagateller? Mest bagateller, sier lagmannsretten som ikke ville vektlegge vitnemål fra tre sakkyndige.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

En Atlantis 42, importert av Italmarin i Drammen fra det italienske verftet Azimut Benetti, har vært gjenstand for to rettsomganger. Først i Drammen tingrett og nå i høst i Borgarting langmannsrett.

”Grunnleggende feil og mangler”

Kjøperen har med flere sakkyndiges rapporter fremført at båten har grunnleggende og alvorlige feil og mangler som går ut over stabilitet, sikkerhet og sjødyktighet og som i verste fall kan få fatale konsekvenser. Den har blant annet en slagside på 8-12 cm mot styrbord. Tre sakkyndige er i det store og hele enige; skjevheter og sprekkdannelser, blant annet i avstiver på styrbord side, er utslag av konstruksjonsmessige feil som gjør båten ubrukelig og som vanskeliggjør videresalg uten store tap.

”Bagateller”

Italmarin mener båten ikke har mangler ut over noen få bagatellmessige forhold som ikke er utbedret. Kostnadene vil ikke overstige 20.000 kroner. De mener båten tilfredsstiller kravet til vanlig god vare. Det foreligger ingen skjevhet som representerer en mangel. Båten har heller ikke indre skader som avviker fra vanlig god vare.
Det avgjørende spørsmålet i lagmannsretten ble derfor om det er mangler ved båtens konstruksjon eller egenskaper som er vesentlige. Retten kom frem til at manglene ikke medførte hevingsrett og festet sin tiltro til importøren om nødvendige tiltak for å utbedre skjevheten.

”Basert på skjønn”

Retten slår fast at det ikke er foretatt inngående tekniske undersøkelser som er egnet til å fastslå om den lider av konstruksjonsmessige feil og påpeker at konklusjonen fra de sakkyndige bygger på ulike faglige skjønn. Skjønn av teknisk karakter kan være vanskelig for en domstol å overprøve.
Et av momentene var en teknisk rapport om spesielt tynt skrog og innvendige brudd som gjør at skroget under vannlinjen er svakt og ikke kan tilfredsstille kravene til sjødyktighet og sikkerhet. Produsenten hevder at måleinstrumentet som er benyttet ikke egner seg til å foreta denne type målinger.
Prøver av skroget viste en minste tykkelse på seks millimeter. Verftet forklarte at dette er normalt på enkelte områder.
Lagmannsretten finner ikke av det er sannsynliggjort at skrogtykkelsen avviker fra typegodkjenningen.
Sakkyndig hevder at sprekk i avstiver/skott på styrbord side ved chine og sprekk i det øverste laminatlaget er forårsaket av skjevhet, noe som medførte av avstivingsrammen og motorfundamentet ble satt skjevt inn. Dette har under bruk nedført sprekkdannelser. Produsent hevder at slike sprekker kan oppstå ved løft og transport.
Lagmannsretten har etter bevisførsel ikke grunnlag for å se hva som er årsak til sprekkdannelsene.

Ikke medhold

Ikke på noe punkt fikk båteierens sakkyndige medhold av lagmannsretten som sier at det ikke er sannsynliggjort at det forelå vesentlige feil og mangler på leveringstidspunktet. Den påviste skjevheten er riktignok en relevant mangel, men retten finner det vanskelig å vurdere hvilket verdiminus manglene og da spesielt skjevheten medfører. Det innrømmes et prisavslag til 300.000 kroner, mens båteieren må ut med Italmarins saksomkostninger på 339.890 kroner.

 

(14.12.2011)