Totalforbudet i ferd med å falle

Det norske totalforbudet mot vannscooter er i ferd med å falle for alvor. EFTAs overvåkingsorgan ESA mener forbudet er i strid med EØS-retten og ber nå norske myndigheter om å oppheve totalforbudet. (22.07.09)

Publisert Sist oppdatert

Tekst & foto Therese Vågen

ESAs kritiske søkelys på det norske forbudet har kommet på bakgrunn av en klage fra norske statsborgere og en pågående straffesak om ulovlig vannscooterkjøring i Aust-Agder tingrett, og har nå fått betydelig drahjelp fra en lignende svensk sak som har vært oppe til behandling i EF-domstolen - EU-landenes dømmende myndighet.

- Forbudet vil falle

I den svenske saken konkluderte EF-domstolen med at et totalforbud mot vannscootere ikke samsvarer med formålet om å beskytte miljøet. I følge den svenske sjørettsprofessoren Hugo Tiberg åpner dommen for at vannscooterforbudet vil falle – også her i Norge.
I henhold til EUs fritidsbåtdirektiv kan en medlemsstat ikke forby, begrense eller hindre at vannscootere blir solgt eller brukt. Direktivet er inkorporert i norsk lovgivning gjennom EØS-avtalen. ESA anmoder derfor norske myndigheter nå om å lempe på restriksjonene for vannscootere. I følge ESA vil det være enkelte områder som ikke egner seg for vannscootere på grunn av miljømessige hensyn, men det påpekes at et totalforbud i områder hvor slike hensyn ikke spiller inn, virker uproporsjonalt.

Prosessen i gang


ESAs utspill blir sett på som en advarsel, eller mulighet, for norske myndigheter til å foreta de nødvendige lovendringer før en eventuell stevning for traktatbrudd tas ut mot norske myndigheter. Innen to måneder må norske myndigheter bestemme seg for om de aksepterer ESAs standpunkt, eller ikke.

Styrket sak

Advokatfirmaet Arntzen de Besche, som bistår den norske straffesaken hvor det er satt i gang en rettslig prosess for å få en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, avventer miljøverndepartementets svar til ESA før de eventuelt tar straffesaken videre.
- Rent prosessøkonomisk er det ikke formålstjenelig å kjøre to parallelle spor som ender opp samme sted og med samme resultat, sier avdokat Espen Bakken, som bistår i EØS-spørsmålene knyttet til den norske straffesaken. At ESA nå stiller kritiske innvendinger mot det norske forbudet og selv forfølger saken, ser Bakken som utelukkende positivt for sin klienten.