Høyesterett – siste håp

To båteiere i Norge krysser i disse dagene fingrene for at Høyesterett vil ta tak i det de begge mener er riv, ruskende feil domsslutninger fra lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

I den ene saken er det trønderen Frode Bjerkaker som ikke vil akseptere at flertallet i Agder Lagmannsrett totalt avviser konklusjonene fra de tekniske kontrollorgan Det norske Veritas og IMCI. De hevder at Bjerkakers båt, en Laguna 30, er livsfarlig fordi den har alvorlige konstruksjonsfeil.
Bjerkaker gjør blant annet gjeldende i sin begrunnelse til Høyesterett at man ikke kan gå utenom fra anerkjente tekniske kontrollorgan som Det norske Veritas og IMCI, International Marine Certification Institute.


Feil anvendelse av kjøpsloven

I begrunnelsen til høyesterett slår Bjerkakers advokat fast at flertallet i lagmannsretten har anvendt kjøpsloven feil. Mindretallet har lagt riktig til grunn at det ikke er avgjørende om sprekkdannelsen og lekkasjen må betraktes som en transportskade eller ikke, så lenge de påviste skader mest sannsynlig må tilskrives alvorlige feil og mangler ved skroget og ikke påkjenninger ut over de grenser båten var sertifisert for å tåle. Dette er i følge advokaten rett forståelse av hvilke krav som ligger i produktkontrolloven og slik det kommer til uttrykk i Fritidsbåtforskriften.


Tilsynsmyndigheten fraværende

Båtmagasinet har en stor reportasje om Laguna-saken i sitt mars nummer. Her fremgår det at lagmannsretten totalt har sett bort fra CE-regler og at Sjøfartsdirektoratet, som øverste tilsynsmyndighet, stort sett glimrer med sitt fravær når det gjelder håndheving av CE-bestemmelsene. Frode Bjerkakers Laguna har vært gjenstand for en lang rekke rettssaker. Han fikk først medhold til heving av kjøpet på grunn av konstruksjonsfeil. Dette har to rettsinstanser opphevet, nå sist Aust Agder lagmannsrett. Nå sitter han som Svarte-Per og er pålagt å betale forrige eier 1.2 millioner kroner. Så må han ut med minst en million kroner for å få båten godkjent.


Vil heve kjøp av Atlantis 42

I den andre saken er det båteier Kjell-Espen Thoresen, som eier en Atlantis 42 fra det italienske verftet Azimut Benetti, som vil heve kjøpet fra den norske importøren Italmarin i Drammen. Han vil ha også ha sin sak prøvet for landets høyeste rettsinnstans. Thoresen er forundret over at Borgarting langmannsrett ikke vektlegger at fire ulike sakkyndige konkluderer med at båten er farlig og ubrukelig. Etter Thoresens oppfatning har lagmannsrettens dom alvorlige feil som ikke kan bli stående. Olaf Hjelmeland i IMCI er blant de sakkyndige også i denne saken.
Konklusjonene fra båteierens sakkyndige trekker  i retning av at båten lider av  alvorlige mangler. Blant annet mener de å kunne påvise skjevhet og sprekkdannelser innvendig.  Slik båten fremstår i dag, er den direkte farlig å bruke ved slik sjøgang den er forutsatt å tåle ved CE-godkjenningen for denne båttypen, heter det i advokatens anke til Høyesterett.


ANKER: II: En Atlantis 42 kan bli gjenstand for behandling i Høyestertett. Lagmannsretten ville ikke lytte til flertallet av de sakkyndige.

Feil konklusjon

Thoresen mener lagmannsretten gjør feil bruk av forbrukerkjøpslovens vesentlighetskriterium, og kommer derfor til feil konklusjon til tross for entydige tall, målinger og konklusjoner fra flere fagmenn. Han håper  Høyesterett kan rette opp lagmannsrettens feilvurderinger.

Både produsent og importør avviser at det er alvorlige feil og mangler på båten. De har fått medhold både i tingrett og lagmannsrett. Italmarin har blant andre sivilingeniør Eivind Amble og takstmann Geir Tørmoen som sine sakkyndige.

Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten behandling i ankeutvalget. 
 
(02.03.2012)