VHF-kurset: Teknikk

VHF-kurset: TeknikkVHF-kurs del 7 :

Teknikk

I denne kursets siste del skal vi avslutte med å se på radiofunksjoner, kraftforsyninger, montering og installasjon av VHF-utstyr, samt hvordan velge radio.

Denne delen dekker kapitlene 20 - 21 i pensumheftet.

Simplex, duplex, semiduplex

På en simplex VHF-kanal blir det brukt samme frekvens til sending og mottak. Operatøren veksler mellom sending og mottak ved hjelp av en manuell bryter, for eksempel en knapp på håndsettet.

På en duplex VHF-kanal brukes en frekvens til sending og en annen frekvens til mottak. Det er da mulig å sende og motta (snakke og lytte) samtidig. Det kan sammenlignes med en vanlig telefonsamtale. Det er for øvrig også mulig å bruke simplex kommunikasjon på duplex VHF kanaler.

Til semiduplex (halv duplex) kommunikasjon må en bruke en duplex VHF-kanal. Ombord må operatøren da veksle sending og mottak ved hjelp av en knapp på håndsettet, mens (telefon-) abonnenten på land har tilgang på sending og mottak samtidig.

Squelch (støysperre)

VHF-mottagere er konstruert etter et prinsipp som fører til svært kraftig støy i høyttaleren når det ikke er signaler på den kanalen den er innstilt på. Alle VHF-radioer er derfor utstyrt med en støysperre (som på engelsk kalles "squelch"), som fjerner denne støyen. Det er meget viktig at du innstiller den korrekt.

Når du dreier squelch-knappen til den ene av ytterstillingene, normalt mot venstre, hører du sterk støy eller sus i høyttaleren. Dersom det ikke suser, betyr det at denne kanalen er opptatt, selv om ingen snakker der akkurat i øyeblikket. Ved å dreie squelch-knappen forsiktig i motsatt retning, kommer du til et punkt der susen eller støyen akkurat forsvinner. I dette punktet er squelch korrekt innstilt. Nå har mottageren maksimal følsomhet. Dersom du fortsetter å dreie videre i samme retning, vil mottagerens følsomhet bli nedsatt, slik at svake signaler ikke slipper igjennom. I ekstreme tilfeller kan feil innstilt squelch føre til at mottageren blir blokkert.

Rekkevidde

Frekvensbåndet som brukes til maritim VHF radiokommunikasjon ligger i området fra 156 til 174 MHz. I dette frekvensbåndet er rekkevidden normalt begrenset til avstander med fri sikt mellom sender- og mottager-antennen. Det vil si forholdsvis korte avstander, der høyden på plasseringen av antennen har stor betydning på grunn av jordens krumning. Derfor er det viktig at antennen plasseres høyt og fritt, både på kystradiostasjonene og ombord i det enkelte fartøy. Da kan det oppnås radiokontakt over distanser på 70-80 km (eller ca. 40 nautiske mil). Mellom små fartøyer med lave antenner er avstanden betydelig kortere, helt ned til ca. 10 nautiske mil eller mindre.

Lengden på en effektiv VHF-antenne er ofte lik en hel, halv eller en kvart bølgelengde. Det maritime VHF-båndet har en bølgelengde på ca. 1,9 meter. Det betyr at man kan benytte relativt korte antenner med en enkel og robust konstruksjon, En halv bølgelengde blir ca. 95 cm. Stavantenner – vanligvis kalt "pisk-antenner" – som plasseres vertikalt, gir lik utstråling (rundstråling) eller lik mottaging i alle horisontale retninger. Denne antennetypen er påbudt i alle maritime VHF-anlegg.

Kraftforsyningen

En fastmontert VHF-radio får vanligvis strøm fra et batteri ombord. Normalt benyttes blyakkumulatorer på 12 eller 24 volt. Radiopliktige fartøyer skal ha et eget radiobatteri med ladearrangement. Dette er ikke et krav til fritidsbåter. Når batteriene plasseres ombord, skal man ta hensyn til følgende:

· Sørg for god utlufting over dekk. Batteriene utvikler eksplosiv gass.

· Sørg for god adkomst for kontroll av batteriene. Det bør være tilstrekkelig høyde for en syremåler.

· Batteriene må være solid festet. Husk at de er fulle av syre og meget tunge.

· Det bør være kortest mulig avstand for ladekabler og tilførselsledninger.Ved tilkopling til batteriene skal man ta hensyn til følgende:

· Bruk kabler med tilstrekkelig tverrsnitt og isolasjon. Er du i tvil, ta kontakt med en fagmann.

· Bruk kabelsko når kabelen skal tilkoples på en bolt eller med en skrue.

· Bruk ubeskadigede polsko. Gamle polsko gir ofte dårlig kontakt, og faller lett av.

· Bruk sikringer på både ladekurs og alle forbrukskurser. Det reduserer brannfaren.

Ved seriekopling av to like batterier, øker man spenningen med det dobbelte, og beholder samme kapasitet. Ved parallellkopling av to like batterier, øker man kapasiteten til det dobbelte, men beholder samme spenning.

Batteriet utgjør en viktig del av radioanlegget. Husk at ingen VHF fungerer uten kraftforsyning. Hvis batteriet ikke er oppladet, eller ladegeneratoren (dynamoen) stopper, kan det bli umulig å bruke radioen i en nødsituasjon.

Blyakkumulatoren

Blyakkumulatoren består i prinsippet av to sett spesielt behandlede blyplater som står i et kar med fortynnet svovelsyre (elektrolytten). Et slikt kar kalles en "celle". De to platesettene utgjør cellens pluss- og minus-pol. Ved lavt elektrolyttnivå må det etterfylles med destillert vann. Spenningen mellom platesettene i en fullt oppladet celle er mellom 2,05 og 2,13 volt. Da et 12 volts akkumulatorbatteri er bygd opp av seks seriekoplede celler, blir batterispenningen 12,3 til 12,72 volt.

Tykkelsen, utformingen og antall plater i en celle varierer etter hvilken bruk akkumulatoren er laget for. For bruk til en radiostasjon skal du som regel bruke marinebatterier med tykke plater eller batterier med rørplater, da disse er mer robuste og har betydelig lengre levetid enn vanlige startbatterier som benyttes i for eksempel biler. I den senere tid er det kommet en ny type blyakkumulatorer på markedet som kalles ventilregulert blyakkumulator. Denne type batteri betegnes enten som hermetisk tett batteri, tett batteri, gasstett batteri eller rekombinasjonsbatteri. I disse batteriene er syren bundet i en gelé som omslutter platene. På slike batterier er det ikke mulig å måle syrevekten på battericellene.

Blyakkumulatorens ladestand kontrolleres ved å måle spenningen med et voltmeter, og å måle elektrolyttens (syrens) vekt med en syremåler. Elektrolyttens egenvekt er høyest når batteriet er oppladet, normalt 1,28 gram/cm3 ved et fulladet batteri, og 1,18 når det er utladet. Egenvekten kan være litt forskjellig for forskjellige batterimerker. Syrevekten bør sjekkes regelmessig. På et tett batteri kan ladestilstanden bare sjekkes ved å måle batterispenningen. Følg fabrikantens informasjon om måling av ladetilstanden.

Når et batteri lades, utvikles det knallgass. Denne gassen er svært eksplosiv. Vær derfor uhyre forsiktig med bruk av åpen ild i nærheten av batteriet. Unngå også å lage gnister, for eksempel ved til- og frakopling av batteriet.

Nikkel-Kadmium akkumulatorer

Nikkel-kadmium batterier benyttes også mye til drift av radioanlegg. Denne type oppladbare akkumulatorer er mer robuste og har betydelig lengre levetid enn blyakkumulatoren. Årsaken til at denne typen akkumulatorer likevel ikke blir mer brukt, er hovedsakelig at de er dyrere enn tilsvarende blyakkumulatorer, og at de krever en forholdsvis høy ladespenning. I et nikkel-kadmium er en fullt oppladet celle 1,2 volt ved belastning. Under oppladning stiger cellespenningen til ca. 1,7 volt, men ved belastning synker den raskt tilbake til 1,2 volt. Nikkel-kadmium batterier benyttes mye i håndholdte radioer.

Installasjon

Antennen må monteres på båtens høyeste punkt for å få best mulig rekkevidde. Coax-kabelen mellom senderen og antennen bør være av en tykk type av god kvalitet. Det er viktig for å redusere tapet av sendersignalet i kabelen til et minimum. Også de fleste håndholdte radioene kan koples til en ytre antenne. Skal du kommunisere over lange avstander, holder ikke håndapparatets piskantenne mål.

Selve VHF-radioen bør plasseres på et tørt sted. De færreste VHF-radioene beregnet for fast montering er helt vanntette (selv om det finnes unntak). Høyttaleren kan eventuelt plasseres ute, over dekk. Men forsøk å finne et så tørr plass som mulig for den også. Det finnes sprutsikre høyttalere, men utsettes de for mye sjøsprøyt, varer de ikke lenge.

Hva du bør kjøpe

Det vanskeligste valget er kanskje om man skal ha en radio med eller uten DSC. Om noen få år kan man forvente at alle VHF-radioer som selges har innebygd DSC-funksjonalitet. Og med tanke på at lytteplikten på kanal 16 muligens vil kunne forsvinne etter hvert, bør du allerede nå vurdere en radio med DSC. VHF-apparatene med DSC er ofte dyrere enn de uten, men prisforskjellen er i ferd med å reduseres. En mellomløsning er først å anskaffe en radio som er forbedredt for DSC, og så kjøpe DSC-tilleggsenheten når du trenger den. Totalt sett kan det bli en noe dyrere løsning enn å anskaffe en ren DSC-radio med en gang, men startkostnaden er lav, og du kan vente med å bestemme deg om du vil ha DSC eller ikke.

Det er ikke enkelt å velge mellom alle VHF-radioene som finnes på markedet. Alle synes å være gode radioer, av god kvalitet. Det er dessuten svært små forskjeller mellom dem når det gjelder spesifikasjoner, radiofunksjoner og egenskaper. Pris, merkenavn og personlige preferanser kan være føringer. Planlegger du å anskaffe en radio med DSC, bør du forsøke å få prøve forskjellige modeller. Det kan nemlig være store forskjeller i brukervennlighet av DSC-funksjonene på utstyr fra en produsent til en annen.

Forkortelser

DSC Digital Selective Calling. Digital SelCall. Digitalt selektivt anropssystem.

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System. Det globale nød- og sikkerhetssystemet.

GMT Greenwich Mean Time. Klokkeslettet på null-meridianen i England. Det samme som UTC.

MHz Antall millioner svingninger per sekund. Angir en frekvens.

MID Maritime Identification Digit. Maritim Identifikasjonssifre.

MMSI Maritime Mobile Service Identity. Maritim mobiltjenesteidentitet. En nisifret internasjonal unik tallkode som identifiserer fartøyer, grupper av fartøyer eller radiostasjoner på land.

MSI Maritime Safety Information. Maritime sikkerhetsmeldinger.

SAR Search And Rescue. Søk Og Redning.

SART Search And Rescue Radar Transponder. Radartransponder.

SSFC Single Sequential Frequency Code. Det "gamle" selektive (SelCall) anropssystemet.

VHF Very High Frequency. Meget høy frekvens. Den maritim VHF-tjenesten benytter frekvenser i området fra 156 til 162 MHz.

UTC Universal Time Coordinated. Tilsvarer Greenwich Mean Time (GMT).

Øvingsoppgaver

Oppgavene er hentet fra en demoeksamen, som er utarbeidet av Radioinspeksjonen, som administrerer VHF-eksamen. Tilsvarende/lignende (eller kanskje de samme?) spørsmål vil du få under en virkelig eksamen. Disse oppgavene er eksempler på noen av de mange spørsmålene du må klare å besvare riktig for å få et VHF-sertifikat.16. Hva benyttes som elektrolytt (væske) i en blyakkumulator?

a) Fortynnet svovelsyre.

b) Fortynnet saltsyre.

c) Destillert vann.

d) Tungtvann.19. Hva er forskjell på en-frekvens og to-frekvens kanaler (simplex og duplex-kanaler)?

a) Ved to-frekvenskanaler er sender og mottaker innstilt på samme frekvens.

b) Ved to-frekvenskanaler er sender og mottaker innstilt på forskjellige frekvenser.

c) En-frekvenskanaler kan brukes av større fartøyer, to-frekvens av mindre.

d) To-frekvens kanaler er påbudt, mens en-frekvens kanaler er valgfritt.

Svar på øvingsoppgavene

16: a

19: b

Klar for VHF-eksamen ?

www.sjoassistanse.com finner du en lang liste over de som arrangerer VHF- kurs og eksamen. Ta kontakt med en arrangør i nærheten av der du bor for å finne ut når det arrangeres en eksamen neste gang. Sjekk eventuelt også lokale båtforeninger, etc. Alternativt kan du sende en forespørsel til gunnar.larsen@sjoassistanse.com, eller ringe ham på telefon 48 18 50 18. Har du meldt deg opp til eksamen, får du tilsendt et arbeidshefte med 70 typiske eksamensspørsmål, oversikt over eksamenssted og tidspunkt, samt giro for innbetaling. Kvittering må medbringes ved fremmøte. Du må også ha med 2 stk. passfoto og legitimasjon. Du kan også delta i korte kurs på 3 timer, som forutsetter at kandidatene har gjort seg kjent med stoffet i forkant. Heftet med de 70 typiske eksamensspørsmålene kan også lastes ned gratis fra Sjøassistanse Internett-sider.

Dersom du er medlem av Sjøassistanse, og ønsker å kjøpe en ny VHF-radio, dekker Simrad eksamensavgiften på kr. 490 hvis du kjøper en Simrad VHF etter eksamen. Se mer på www.sjoassistanse.com Er du medlem og allerede har sertifikatet, tilbyr Simrad deg 5% avslag ved kjøp av en av deres radioer.Dermed avsluttes Båtmagasinets VHF-kurs. Gå en ekstra gang gjennom pensumheftet før du går opp til eksamen og lykke til!

Utgave: 

Stikkord: 

OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
Twitter icon
e-mail icon