Båtjuss: Forlis på verksted, motorhavari og plastpest

Båtjuss: Forlis på verksted, motorhavari og plastpestForlis på verksted

Min 33 fots cabincruiser ble for noen uker siden levert inn til et verksted for en mindre motorreparasjon på grunn av sprekk i eksosmanifolden. Jeg ble anvist plass til båten på verkstedets område, ved en av verkstedets private kaier i direkte tilslutning til verkstedshallen. Reparasjon og feilsøking ble startet umiddelbart. Det var ikke opp til meg å vurdere denne plassen opp mot andre alternativer. Båten ble deretter overlatt i verkstedets varetekt, der pass av fortøyninger ble eksplisitt påpekt av meg. Samtidig ble det avtalt dato for henting. At jeg skulle på ferie mens båten var til reparasjon, var en del av opplegget. Verkstedet så det som en fordel at de av fikk god tid på seg. Fire dager etter leveringen sank båten om natten på samme sted, fordi en fortøyningstamp hadde "kilt seg fast" (på fjære sjø). Stor forskjell mellom flo og fjære medførte da at båten krenget.

Arbeidet på motoren var ved forliset ennå ikke fullført. Eksosmanifolden som skulle byttes hadde man så langt ikke montert, men satt løst oppå motoren. Det er derfor ikke usannsynlig at dette gjorde at det skulle mindre krenging til for å senke båten. Jeg ser dette som driftstabbe under selskapets driftsansvar, og fremmet erstatningskrav for mitt tap. Fartøy og løsøre var ikke fullverdiforsikret ennå. Det dreier seg om et tap i størrelsesorden 130 000 kr. Hvordan ligger egentlig en slik sak an juridisk?

BILDE KOMMER MANDAG KVELD(OPI/juss1.jpg)SANK ved verkstedets kai. (Foto: Sverre Vollen)Svar:

Slik du beskriver dette kan det etter mitt syn neppe være tvilsomt at verkstedet vil være erstatningsansvarlig for ditt økonomiske tap. Når båten blir etterlatt av deg slik du beskriver det må verkstedet nettopp ha ansvaret for å kontrollere fortøyninger mv. At det fortøyes slik at fortøyningene kiler seg fast og medfører at båten synker kan vanskelig anses som annet enn uaktsomt. Det følger da direkte av skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 at verkstedet som arbeidsgiver ”svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt”. For øvrig er det etter rettspraksis også oppstilt et tilsvarende ”forvaringsansvar” for verkstedet på ulovfestet grunnlag. Høyesterett har blant annet uttalt i en lignende sak om skade på en bil at: ”Når ikke noe annet fremgår av forholdene, synes det naturlig å forstå avtalen mellom verkstedet og bileieren om reparasjonen slik, at verkstedet skal være ansvarlig for skader som, slik tilfelle er her, påføres bilen ved uaktsomt forhold fra verkstedets egne folk i arbeidstiden. Dette resultat støttes, mener jeg, av den betraktning at verkstedeieren er nærmere til å bære risikoen for et slikt forhold enn bilens eier.” Dersom verkstedet har ansvarsforsikring, og jeg forstår det slik, kan du også henvende deg direkte til dette forsikringsselskapet og fremsette erstatningskravet overfor dette.Motorhavari og plastpest

Jeg har kjøpt en 29' båt med 180 hk Sabb Ford i september 2003 for 470 000 kr. På første tur etter kjøpet stoppet motoren da den ble kraftig belastet, men startet igjen etter kort tid og vi kunne gå til havn. Unaturlig mye røyk fra lufting på toppdeksel ble oppdaget og jeg konfronterte selgeren med dette. Ifølge ham hadde det hadde dette aldri skjedd ham, og han skjønte ikke hva røyken var. Motoren ruslet tilsynelatende bra, fortsatt med røyk, på små korte turer syv timer i løpet av høsten inntil den nestet stoppet igjen og det hørtes bankelyder fra motoren. Jeg gikk til havn på tomgang med en sylinder ute av drift. Deretter tok jeg selv ut motoren og sendte den til overhaling. Konklusjonen var at en dyse var så lekk at smøreoljen i sylinderen ble vasket bort av dieselolje, og dette hadde ført til at stemplet hadde satt seg fast. Jeg ser det som meget sannsynlig at denne må ha vært lekk allerede før overtagelse siden den på dette tidspunktet hadde greid å tørke ut sylinderen. Motoren ble overhalt og det ble boret ut for nye foringer. Regningen kom på 66 568 kr. Båtmiljøet her er imidlertid oversiktlig, og via bekjente av selger har jeg fått høre at selger var klar over at det fantes plastpest på skroget, men han hadde aldri hørt at "båter havarerer av dette" og ville selge uten å informere om dette. Da jeg kontrollerte båten hos noen med erfaring, ble pest funnet i så store mengder at det kan ikke ha ikke oppstått det siste halve året. Jeg konfronterte selger med funnene pr. telefon, men han hadde aldri sett dette når han har hatt båten oppe hvert år. Besiktiger snakket med selger på telefon og meddelte at slik tilstanden nå var (motor og plastpest) var båten solgt til 150 000 kr overpris. Et båtverksted antok en reparasjon på ca 70.000 kr for å reparere plastpesten. Jeg ser det slik at opphavet til motorhavariet og plastpesten eksisterte ved overtagelsen. Jeg er også av den oppfatning at selger visste om begge, men ikke hva som var galt med motoren. Personer jeg har snakket med i båtmiljøet sier at han var vegrende på å belaste motoren noe som jeg i ettertid husker fra prøveturen vi hadde, men som jeg ikke la vekt på da. De sier også at kolleger i båthavna der han lå var kjent med plastpesten til båten. Selger er erfaren båtmann. Etter at den overhalte motoren ble montert, røk også Scatra CVA drevet. Da jeg skiftet det ble jeg kvitt en vibrasjon ved et bestemt turtall som selger nevnte muntlig. Jeg mener at jeg har rett å kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom båtens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringsdagen.Svar:

Forutsatt at det kan bevises (sannsynliggjøres) at selgeren var kjent med, eller ikke hadde noen rimelig unnskyldning for å være uvitende om, plastpesten og motorproblemet vil dette utgjøre mangler etter kjøpsloven. Selgeren har en klar plikt til å opplyse om "vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få". Det er videre et krav om at denne "unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet", herunder prisen, men det siste kan etter mitt syn ikke være tvilsomt i denne saken. Spørsmålet er derfor om du får folk i båtmiljøet til å stå frem, og eventuelt vitne i en eventuell rettssak, og fortelle om selgerens kunnskap om plastpesten. Videre blir det et spørsmål, som eventuelt verkstedet kan belyse, om også motorproblemet også mest sannsynlig måtte være kjent for selgeren. At han det var kjent i båtmiljøet at han var engstelig for å belaste motoren støtter opp om at han var kjent med at motoren hadde et problem.

Med tanke på drevet ser jeg det muligens noe annerledes. At drevet røk kan synes å være tilfeldig og det er vel ingen indikasjoner på at selgeren måtte ha kjent til noen svakhet ved dette – selv om han kjente til vibrasjonen. Om selgeren ikke kjent til dette, er det også din risiko når dette ryker etter at du overtok båten. Annerledes vil det imidlertid stille seg om selgeren nettopp kjente til at vibrasjonene skyldtes et dårlig drev, men dette blir som du forstår et bevisspørsmål. Min konklusjon er derfor at plastpesten og motorhavariet bør anses som kjøpsrettslige mangler, men derimot ikke drevet. Som en følge av dette kan du kreve prisavslag og/eller erstatning. Prisavslaget skal settes slik "at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden", jf. kjøpsloven § 38, mens erstatningen skal dekke "det tap [kjøperen] lider som følge av mangel ved tingen". For å få erstattet eget arbeid må du sannsynliggjøre at du er påført et økonomisk tap og du har i en slik sammenheng en viss plikt til å utføre en del av dette på din fritid, slik at man ikke anser dette (eget timeforbruk) som noe økonomisk tap. I ditt tilfelle ville jeg derfor i utgangspunktet krevd erstatning for motorreparasjonen og for utbedringen av plastpesten, og bedt om å få en fastpris på det siste.

Utgave: 

- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
STØRRE OG STØRRE: Mercury er på vannet med ny, rå 450-hester.
Mercury Racing lanserte i dag sin hittil største utenbordsmotor. Med en 4,6 liters V8 på 450 hk med mulighet til å ha inntil seks motorer på samme akterspeil er dette en enorm kraftpakke.
I dag lanserer BRP i USA sin neste store nyhet: Evinrude G2 i3 motorer. Det betyr at også Evinrudes 115 hester snart er på markedet i ny drakt og forbedret utgave.
FULL FART: Hurum Trebåtfestival er i gang, med spennende regattaer og mange arrangementer. Foto: Seilskøyteklubben Colin Archer
Årets utgave av Hurum Trebåtfestival ble en stor suksess, Den offisielle åpningen var fredag med salutt fra dampskipsbrygga og åpningstale av Askers ordfører Lene Conradi på festivalens utescene.
FLAUT: Nordmenn har opplevd mye flaut på sjøen, blant annet i møte med lovens lange arm. Foto: Amund Rich.Løken.
Kaste dreggen i en annen båt? Bli stoppet med for høy promille? Grunnstøte? Les mer om det flaueste nordmenn opplever i båt.
Candela har jobbet i fem år med sin båt som nå altså er klar for lansering.
Den el-drevne hydrofoilen fra Candela Speed Boat i Stockholm er nå klar for test av den første produksjonsmodellen.
En god ting kan ikke skrives for ofte og vi blir stadig spurt om rengjøring av den oppblåsbare. Derfor denne "ønskereprisen": Vi har gjennom årene prøvd «vanlige» vaskemidler på den oppblåsbare jolla uten hell, og fant ut at spesialmidler er det eneste som duger til denne jobben.
Twitter icon
e-mail icon